Akademia Samodzielności

loga

PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO 2014-2020 EUROPEJSKI FUNDUSZ SPOŁECZNY

realizowany przez Stowarzyszenie PROREW (lider) i Gminę Kielce/Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Kielcach/Ośrodek Rodzinnej Pieczy Zastępczej/Zespół Placówek im. Aleksandra Kamińskiego „Kamyk”/Zespół Placówek „Dobra Chata” (partner), w ramach:

Oś Priorytetowa: IX. Włączenie społeczne i walka z ubóstwem; Działanie: 9.2: Ułatwienie dostępu do wysokiej jakości usług społecznych i zdrowotnych; Poddziałanie 9.2.1: Rozwój wysokiej jakości usług społecznych (projekty konkursowe)

Okres realizacji projektu: 01.06.2016 r. – 30.06.2018 r.

 Projekt „Akademia Samodzielności” skierowany jest do 112 osób z województwa świętokrzyskiego:

– młodzieży w wieku 15-25 lat przebywającej w rodzinnej i instytucjonalnej pieczy zastępczej, przygotowującej się do usamodzielnienia – 50 osób (30 kobiet i 20 mężczyzn) oraz 5 mężczyzn niepełnosprawnych intelektualnie w wieku 18-25 lat, zamieszkujących w lokalach aktywizujących

– pracowników jednostek odpowiedzialnych w Kielcach za realizację procesu usamodzielnienia (17 wychowawców z placówek opiekuńczo-wychowawczych (13 kobiet i 4 mężczyzn); 12 koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej (12 kobiet), 6 pracowników socjalnych (5 kobiet, 1 mężczyzna), osób pełniących funkcję rodzin zastępczych/rodzinnych domów dziecka (20 kobiet) oraz osób z doświadczeniem w pracy w obszarze pomocy społecznej (2 kobiety) – łącznie 57 osób.

Celem projektu jest:
wsparcie procesu usamodzielniania się i integracji ze środowiskiem 55 wychowanków pieczy zastępczej (PZ) w gminie Kielce (30K; 25M) w wieku 15-25 lat poprzez rozwój umiejętności i kompetencji społecznych, poruszania się po rynku pracy oraz poprzez podniesienie kwalifikacji i kompetencji 57 osób (52K; 5M) związanych ze świadczeniem usług społecznych.

 W ramach projektu realizowane będę m.in. następujące zadania:
– szkolenia pracowników
– szkolenia z zakresu kluczowych kompetencji społecznych i osobistych
– trening z zakresu prowadzenia gospodarstwa domowego
– konsultacje specjalistyczne tj. porady psychologa, doradcy zawodowego, seksuologa, logopedy, specjalisty ds. wizerunku
– trening interpersonalny
– warsztaty z zakresu budowania ścieżki kariery oraz umiejętności poruszania się po rynku pracy
– spotkania indywidualne z doradcą zawodowym
– spotkania indywidualne z pracodawcą/przedsiębiorcą
– wizyty studyjne w zakładach pracy
– warsztaty savoir-vivre
– konsultacje/doradztwo psychologa i doradcy zawodowego
– superwizja pracowników
– Mieszkaniowy Trening Samodzielności

UCZESTNICTWO W PROJEKCIE JEST CAŁKOWICIE BEZPŁATNE!

Kto może wziąć udział w projekcie?

Zapraszamy wszystkich spełniających kryteria rekrutacyjne:
– wiek 15-25 l.; młodzież przebywająca w rodzinnej i instytucjonalnej pieczy zastępczej, przygotowująca się do usamodzielnienia – dokument tożsamości, oświadczenie;
– wiek 18-25 l.; mężczyźni niepełnosprawni intelektualnie, zamieszkujący w lokalach aktywizujących – dokument tożsamości, oświadczenie
– zamieszkanie na terenie województwa świętokrzyskiego – dokument tożsamości/oświadczenie
oraz
– pracownicy jednostek odpowiedzialnych w Kielcach za realizację procesu usamodzielnienia – umowa potwierdzająca status pracownika ww. jednostek

– koordynatorzy rodzinnej pieczy zastępczej – umowa potwierdzająca status koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej
– pracownicy socjalni – dokument potwierdzający status pracownika socjalnego
– osoby pełniące funkcję rodzin zastępczych/rodzinnych domów dziecka – dokument potwierdzający pełnienie ww. funkcji
– osób z doświadczeniem w pracy w obszarze pomocy społecznej – dokument potwierdzający status koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej

REKRUTACJA TRWA!

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie

Załącznik nr 1 – Formularz rekrutacyjny dla młodzieży

Załącznik nr 2 – Formularz rekrutacyjny dla pracowników, osób pełniących funkcję rodziny zastępczej lub prowadzących rodzinny dom dziecka

Załącznik nr 3 – Opinia wychowawcy placówki opiekuńczo-wychowawczej/koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej o wychowanku

Załącznik nr 4 – Rekomendacja

Załącznik nr 5 – Karta kwalifikująca do udziału w projekcie

Więcej informacji:
Kierownik projektu – Jan Duda, tel. 533 535 008,
e-mail: akademiasamodzielnoscikielce@gmail.com
Kierownik merytoryczny – Piotr Pyk, tel. 535 517 240,
e-mail: p.pyk@mopr.kielce.pl
Media społecznościowe: https://www.facebook.com/akademiasamodzielnoscikielce/

Biuro projektu otwarte pn-pt w godz. 8.00-12.00:
ul. Kasztanowa 12/15, 25-555 Kielce

Projekt realizowany jest w partnerstwie z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Rodzinie w Kielcach.

mopr logo png

Materiały informacyjno-promocyjne:

as1

p1loga