Świętokrzyska Lokomotywa Aktywizacji

 

PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO 2014-2020 EUROPEJSKI FUNDUSZ SPOŁECZNY

realizowany przez Stowarzyszenie PROREW (Partner wiodący) w partnerstwie z NEUROCLINIC (Partner) w ramach:

Osi priorytetowej RPSW.09.00.00 Włączenie społeczne i walka z ubóstwem Działania RPSW.09.01.00 Aktywna integracja zwiększająca szanse na zatrudnienie (projekty konkursowe) Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020,

Okres realizacji projektu: 01-02-2018 do 31-08-2019

Projekt “Świętokrzyska Lokomotywa Aktywizacji” skierowany jest do 100 osób (60K/40M) uczących się lub zamieszkujących w województwie świętokrzyskim w wieku 18+, zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym pozostających w 100% biernymi zawodowo, z których min. 15 (9K/6M) to osoby z niepełnosprawnościami i minimum 90(54K/36M) to osoby z niskimi kwalifikacjami tj. z wykształceniem do poziomu ISCED3  włącznie.

CEL GŁÓWNY PROJEKTU to zwiększenie do 30.06.2019 r. zdolności do zatrudnienia oraz aktywnego udziału w życiu społeczno-zawodowym 100 (60K/40M) osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, w wieku 18 lat i więcej, które uczą się lub zamieszkują w rozumieniu Kodeksu Cywilnego w woj. świętokrzyskim, pozostających w 100% osobami biernymi zawodowo.

W ramach projektu “Świętokrzyska Lokomotywa Aktywizacji” realizowane będę m.in. następujące zadania:

1. Indywidualne spotkania z doradcą zawodowym;

2. Wielotematowe grupowe treningi kompetencji społecznych;

3. Innowacyjny jobcoaching;

4. Indywidualne poradnictwo prawne i obywatelskie oraz psychologiczne;

5. Szkolenia podnoszące kompetencje i kwalifikacje zawodowe;

6. Staże i pośrednictwo zawodowe;

7. Stypendia szkoleniowe i stażowe;

8. Badania lekarskie i ubezpieczenie NNW w ramach staży;

9. Zwrot kosztów dojazdu dla 100% Uczestników Projektu

ZAPRASZAMY ZARÓWNO KOBIETY JAK I MĘŻCZYZN ORAZ OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNE!

–> ŚLA_Regulamin Projektu –> Oświadczenie kandydata –>  Oświadczenie PO PŻ

–> Formularz Zgłoszeniowy –> Oświadczenie o przynależności do grupy docelowej

–> ŚLA Regulamin zwrotów kosztów dojazdów –> ŚLA Regulamin zwrotu kosztów opieki

 

 

 

Więcej informacji:

Kierownik projektu –  tel. 577-999-418

e-mail:lokomotywa@stowarzyszenieprorew.pl

Biuro projektu: ul. Kasztanowa 12/15, 25-555 Kielce


Harmonogramy wsparć:

Identyfikacja potrzeb z opracowaniem IŚR  |

Treningi Kompetencji Społecznych|

Harmonogram szkoleń |

Indywidualne poradnictwo prawne i obywatelskie |

Indywidualne poradnictwo psychologiczne|

Wsparcie Motywacyjne|

Indywidualne pośrednictwo pracy|

 

 


Stowarzyszenie PROREW zaprasza wszystkich chętnych na spotkanie informacyjno-promocyjne projektu Świętokrzyska Lokomotywa Aktywizacji współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego 2014-2020 oraz Europejskiego Funduszu Społecznego. Spotkanie odbędzie się 22.06.2018r. ul. Szymanowskiego 3/58 w Kielcach o  godzinie 14.30.