Rakowskie Centrum Rozwoju

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020
realizowany przez Stowarzyszenie PROREW i Gminę Raków

Oś priorytetowa: 9.00.00 Włączenie społeczne i walka z ubóstwem
Działanie: 09.02.00 Ułatwienie dostępu do wysokiej jakości usług społecznych i zdrowotnych

Poddziałanie: 09.02.01 Rozwój wysokiej jakości usług społecznych (projekty konkursowe)

Okres realizacji projektu: 01.01.2018 – 31.12.2019

 

 

Rakowskie Centrum Rozwoju  to wspólna inicjatywa Stowarzyszenia PROREW  i Gminy Raków.

Centrum powstaje dzięki dofinansowaniu z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020.

Celem głównym  Centrum jest rewitalizacja społeczna, poprzez kompleksowe wsparcie opiekuńczo-wychowawcze, osobiste, rodzinne czy społeczne dla osób zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym oraz ich otoczenia, w tym rodzin i dzieci.

Rakowskie Centrum Rozwoju  oferować będzie:

  1. Poradnictwo specjalistyczne: prawne, socjoterapeutyczne, psychoterapeutyczne, terapie uzależnień oraz psychologiczne.
  2. Grupy wsparcia – Trening asertywnych zachowań abstynenckich, Warsztaty rozwoju osobistego, Autodiagnoza i motywacja do zmian, Nawroty choroby alkoholowej, Grupy samopomocowe, Zapobieganie przemocy w rodzinie, Warsztaty umiejętności wychowawczych,  Warsztaty z doradcą zawodowym,  Warsztaty „szczęśliwa rodzina”.
  1. Prowadzenie placówek wsparcia dziennego – uruchomienie 3 placówek wsparcia dziennego
    w miejscowościach Raków, Ociesęki, Życiny dla dzieci z terenu Gminy Raków. W ramach działających placówek prowadzone będą zajęcia:  j. angielski, informatyka, matematyka, j. polski, zajęcia sportowo-rekreacyjne. Funkcjonować będą sekcje zainteresowań: taneczno-muzyczna, fotograficzna, plastyczna/techniczno-modelarskie. Dzieci będą miały możliwość uczestnictwa w zajęciach: Trening zastępowania agresji, Indywidualne wsparcie psychologa, szkolenie z zakresu umiejętności miękkich, zajęcia z choreografii, sportowe z samoobrony, warsztaty dramowe, psychodramowe, teatralne. Dodatkowo dzieci otrzymają stałą pomoc przy odrabianiu lekcji oraz indywidualne wsparcie psychologa.

 

  1. Działania profilaktyczne – zajęcia i warsztaty z zakresu profilaktyki: Techniki radzenia sobie ze stresem, Podnoszenie własnej wartości, Trening twórczego myślenia, Warsztaty asertywności, Trening zastępowania agresji, Program profilaktyczny Debata, Program profilaktyczny Korekta, Program profilaktyczny Noe1.

 

 

Wartość projektu: 1 554 210,30 zł

Dofinansowanie unijne: 1 429 660,30 zł
Wkład własny: 124 550,00 zł.

 

Wszelkie wsparcie jest bezpłatne. 

 

BIURO PROJEKTU:

czynne pn. – pt. w godz. 9.00-15.00
ul. Kasztanowa 12/15, 25-555 Kielce

 

Kontakt:

Biuro projektu:  tel. 536283889

Anna Agatowska, email: aniaagatowska@op.pl

Barbara Bednarczyk, email: b.bednarczyk@stowarzyszenieprorew.pl

 

dokumenty do pobrania:

formularz zgłoszeniowy do projektu Rakowskie Centrum Rozwoju