PWP_Otwarta Szkoła Wspierania Rozwoju – adaptacja i wdrożenie niemieckiego modelu OGS w Szkole Podstawowej im. Juliana Bartoszewicza w Żarnowie

PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ W RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO

 STOWARZYSZENIE PROREW

 

„PWP_Otwarta Szkoła Wspierania Rozwoju – adaptacja i wdrożenie niemieckiego modelu OGS w Szkole Podstawowej im. Juliana Bartoszewicza w Żarnowie”

plakat2c

Projekt skierowany był do:

80 uczniów Szkoły Podstawowej im. Juliana Bartoszewicza w Żarnowie

10 nauczycieli Szkoły Podstawowej im. Juliana Bartoszewicza w Żarnowie

 

Cel projektu:

Głównym celem projektu było do 30.04.2015 r. dzięki wdrożeniu w toku współpracy ponadnarodowej programu rozwojowego opartego na idei niemieckiego modelu OGS nastąpi wzmocnienie jakości i atrakcyjności oferty edukacyjnej SP z obszaru wiejskiego w woj. łódzkim, a 80 uczniów (42K/38M)/dalej: UP, w tym 44 zdolnych i 36 z problemami w nauce, rozwinie swoje kompetencje kluczowe.

Cele szczegółowe:

−        Do 31.03.2015 r. przy współpracy 5 przedstawicieli Lidera, 3 przedstawicieli Partnera z Niemiec, 5 przedstawicieli kadry SP z obszaru wiejskiego w woj. łódzkim nastąpi dostosowanie idei niemieckiego modelu OGS wdrażanego w ramach programu rozwojowego, zakładającego wsparcie 80 UP (42K/38M)  i 10 nauczycieli, do uwarunkowań lokalnych i działań SP

−        Do 31.03.2015 r. zgodnie z ideą niemieckiego modelu OGS wdrażanego w ramach programu rozwojowego 80 UP (42K/38M) z SP z obszaru wiejskiego w woj. łódzkim rozwinie kompetencje kluczowe w zakresie porozumiewania się w j. angielskim, 44 UP wzmocni swoje uzdolnienia, a 36 UP zminimalizuje dysproporcje edukacyjne

−        Do 30.04.2015 r. zgodnie z ideą niemieckiego modelu OGS wdrażanego w ramach programu rozwojowego 80 UP (42K/38M) z SP z obszaru wiejskiego w woj. łódzkim rozwinie kompetencje kluczowe – społeczne i przedsiębiorczości oraz zdolności ich zastosowania w praktyce, a rezultaty współpracy ponadnarodowej zostaną rozpowszechnione wśród 150 interesariuszy kształcenia podstawowego w regionie

 

Charakterystyka projektu:

W ramach Projektu zrealizowane zostaną następujące formy wsparcia:

1)      DLA UCZNIÓW:

a)      Uczniów z problemami w nauce:

−        Spotkania psychopedagogiczne (6h/osobę)

−        Dodatkowe spotkania psychopedagogiczne

−        Dodatkowe zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze dla uczniów wykazujących niepowodzenia edukacyjne w obszarze matematyczno-przyrodniczym

−        Dodatkowe zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze dla uczniów wykazujących niepowodzenia edukacyjne w obszarze humanistycznym

−        Dodatkowe zajęcia pozalekcyjne z języka angielskiego

−        Dodatkowe pozalekcyjne zajęcia animacyjne – „Zwierciadło. Ja w oczach innych”

−        Dodatkowe pozalekcyjne zajęcia animacyjne – „Granice. Ja wobec innych, inni wobec mnie”

−        Dodatkowe pozalekcyjne zajęcia animacyjne – „Głuchy telefon. Ja jako nadawca i jako odbiorca”

−        Dodatkowe pozalekcyjne zajęcia animacyjne – „Burza mózgów. Wspólne pomysły, wspólne działania”.

b)     Uczniów uzdolnionych:

−        Spotkania psychopedagogiczne (6h/osobę)

−        Dodatkowe spotkania psychopedagogiczne

−        Dodatkowe zajęcia w formie warsztatów wspierania uzdolnień dla uczniów zdolnych w obszarze matematyczno-przyrodniczym

−        Dodatkowe zajęcia w formie warsztatów wspierania uzdolnień dla uczniów zdolnych w obszarze humanistycznym

−        Dodatkowe zajęcia pozalekcyjne z języka angielskiego

−        Dodatkowe pozalekcyjne zajęcia animacyjne – „Zwierciadło. Ja w oczach innych”

−        Dodatkowe pozalekcyjne zajęcia animacyjne – „Granice. Ja wobec innych, inni wobec mnie”

−        Dodatkowe pozalekcyjne zajęcia animacyjne – „Głuchy telefon. Ja jako nadawca i jako odbiorca”

−        Dodatkowe pozalekcyjne zajęcia animacyjne – „Burza mózgów. Wspólne pomysły, wspólne działania”.

2)      Ponadto Uczestnicy Projektu – uczniowie uczestniczyć będą w Szkolnym pikniku edukacyjnym.

3)      Dodatkowo Uczestnikom Projektu – uczniom zapewnione zostanie wsparcie w postaci odwozów z zajęć.

 

  1. DLA NAUCZYCIELI:

1)      Spotkanie adaptacyjne

2)      Szkolenie dla kadry szkoły: Programu Wspierania Rozwoju Edukacyjnego Uczniów

3)      Szkolenie dla kadry szkoły i trenerów: Program Wspierania Rozwoju Psychospołecznego Uczniów

4)      Dodatkowo zapewnione zostanie wsparcie w postaci:

−        wyżywienia podczas spotkania adaptacyjnego

−        wyżywienia podczas szkoleń

−        materiałów szkoleniowych

 

Projekt realizowany był od 01.11.2013 do 30.04.2015

 

CZŁOWIEK – NAJLEPSZA INWESTYCJA

Realizator Projektu: Stowarzyszenie PROREW ul. Wojska Polskiego 252/4, 25-025 Kielce, Gmina Żarnów ul. Opoczyńska 5, 26-330 Żarnów oraz firma ProFIS Gbr Gruner Weg 43, 53175 Bonn.

Informacji udziela: Biuro Projektu: ul. Przedborska 10, 26-330 Żarnów

Kierownik Projektu: Anna Agatowska, e-mail: aniaagatowska@op.pl.