Nowy rozdział twojego życia

PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ W RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO

Stowarzyszenie PROREW jako partner CONSULTOR Sp. z o. o. wspólnie realizuje projekt „NOWY ROZDZIAŁ TWOJEGO ŻYCIA – kompleksowy program aktywizacji zawodowej i społecznej dla młodzieży i młodzieży dorosłej”.

Projekt jest adresowany do młodzieży z terenu województwa świętokrzyskiego w wieku 15-24 lata zagrożonej wykluczeniem społecznym, wywodzącej się z Domów Dziecka, Rodzin Zastępczych lub placówek opiekuńczo-wychowawczych, mającej kłopoty z wchodzeniem w dorosłość lub z funkcjonowaniem w rolach społecznych oraz adaptacją na ryku pracy.

Cel projektu: Zapewniamy wsparcie psychologiczne, doradztwo zawodowe oraz praktyczne zajęcia grupowe. Uczestnicy będą mogli przejść profesjonalne szkolenie wolontariackie oraz w pośrednictwie pracy, dzięki któremu uzyskają zatrudnienie.

Cel szczegółowy:

1. Aktywizacja społeczna i zawodowa uczestników projektu
2. Kompleksowe, długoterminowe zindywidualizowane wsparcie specjalistyczne
3. Uczestnictwo w specjalnych treningach grupowych
4. Zaangażowanie uczestników w ideę wolontariatu na rzecz integracji społecznej

Wyżej wymienione cele ogólne zostaną osiągnięte poprzez:

1. Poprawę kondycji psychospołecznej, równowagi psychicznej i zdrowia psychicznego uczestników projektu poprzez uczestnictwo w długoterminowej  terapii psychologicznej, nakierowane na rozwiązywanie zdiagnozowanych problemów psychologicznych procesie dojrzewania i usamodzielniania się.
2. Wzrost kompetencji, wiedzy i umiejętności związanych ze sferą aktywności zawodowej oraz zwiększenie szans na podjęcie zatrudnienia
uczestników projektu poprzez uczestnictwo w indywidualnym, długoterminowym coachingu oraz w dedykowanym pośrednictwie pracy
3. Wzrost kompetencji społecznych i umiejętności życiowych uczestników projektu poprzez uczestnictwo w długoterminowym indywidualnym treningu kompetencji społecznych.
4. Wzrost umiejętności pracy w grupie, poziomu kreatywności, twórczości i  umiejętności komunikacyjnych uczestników poprzez uczestnictwo w
treningach grupowych.
5. Wzrost poziomu zaangażowania społecznego i socjalizacji oraz promocja  wolontariatu na rzecz integracji społecznej poprzez uczestnictwo w
specjalistycznych szkoleniach wolontariackich oraz przygotowanie i przeprowadzenie 5 akcji happeningowych, promujących wolontariat.