Dzisiaj wykluczenie jutro zatrudnienie

PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ
W RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO

STOWARZYSZENIE PROREW

informuje, że w ramach Poddziałania 7.2.1 ”Aktywizacja zawodowa
i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym” na podstawie umowy
z ŚBRR-em w Kielcach uzyskaliśmy dofinansowanie Projektu:

„Dzisiaj wykluczenie, jutro zatrudnienie”

Projekt skierowany jest do:

Wychowanków Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Zawichoście uczących się w I, II oraz III klasie Gimnazjum.

Cel Projektu:

Zwiększenie szans na wejście na rynek pracy dla 32 zagrożonych wykluczeniem społecznym podopiecznych Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Gminie Zawichost do stycznia 2014 roku.

Cele szczegółowe:

  1. Nabycie kompetencji zawodowych przez 32 podopiecznych Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Gminie Zawichost, zagrożonych wykluczeniem społecznym przez udział w szkoleniach do stycznia 2014 roku.
  2. Podniesienie poziomu świadomości w zakresie kształtowania ścieżki zawodowej
    32 podopiecznych Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Gminie Zawichost, zagrożonych wykluczeniem społecznym poprzez udział w poradnictwie indywidualnym i warsztatach grupowych zawodowo-psychologicznych do stycznia 2014 roku.
  3. Rozwinięcie umiejętności i kompetencji społecznych niezbędnych na rynku pracy
    u 32 podopiecznych Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Gminie Zawichost zagrożonych wykluczeniem społecznym poprzez udział w szkoleniu do stycznia 2014 roku.

Charakterystyka Projektu:

Projekt daje możliwość podniesienia kompetencji zawodowych przez podopiecznych Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Zawichoście (zakres następujących profesji: Technolog robót wykończeniowych w budownictwie, Fryzjer, Agroturystyka oraz Mała gastronomia). Projekt podejmuje próbę zainteresowania podopiecznych MOW-u ich własną przyszłością poprzez nauczanie umiejętności zawodowych. Projekt, ze względu na specyficzna Grupę Docelową, kładzie duży nacisk na indywidualne oraz grupowe zajęcia z Psychologiem oraz Doradcą Zawodowym. W Projekcie przewidziano zajęcia podwyższające wiedzę i umiejętności na rynku pracy z następującego zakresu: BHP i Przeciw Pożarowe, Pierwsza pomoc medyczna, Zakładanie i prowadzenie podmiotów ekonomii społecznej, Aktywne formy poszukiwania pracy, Podstawy prawa, Wychowanek na rynku pracy, Równość szans Kobiet i Mężczyzn.