Działania na rzecz aktywnej integracji w Gminie Żarnów – sąsiedzi bliżej siebie

PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ W RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO

STOWARZYSZENIE PROREW oraz GMINA ŻARNÓW

informują, iż w ramach działania 7.3. Inicjatywy lokalne na rzecz aktywnej integracji,
PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI
uzyskali dofinansowanie projektu:
„Działania na rzecz aktywnej integracji w Gminie Żarnów- Sąsiedzi Bliżej siebie”

Projekt skierowany jest do:

Mieszkańców Gminy Żarnów w tym w szczególności do: osób bezrobotnych, pracowników w szczególnie niekorzystnej sytuacji oraz osób nieaktywnych zawodowo w tym osób uczących się i kształcących.

Cel projektu:

Celem głównym projektu jest zwiększenie aktywności i integracji społecznej mieszkańców Gminy Żarnów poprzez zorganizowanie cyklu warsztatów i spotkań integracyjnych.

Cele szczegółowe dla projektu to:

  • rozszerzenie oferty integracyjnej poprzez zorganizowanie działań integracyjnych na terenie Gminy Żarnów
  • tworzenie równych szans rozwoju zainteresowań ogrodniczych i kulinarnych wpływających na integrację mieszkańców Gminy Żarnów
  • wzmocnienie atrakcyjności i podniesienie jakości integracyjnych zajęć grupowych aktywizujących mieszkańców Gminy Żarnów
  • wyrównywanie dysproporcji pomiędzy miastem a wsią zwg. na dostępność mieszkańców wsi do aktywizujących form integracji
  • wzrost świadomości społecznej dotyczącej potrzeby zwiększenia aktywności lokalnej na rzecz integracji społecznej mieszkańców Gminy Żarnów
  • wzrost motywacji mieszkańców Gminy Żarnów do podejmowania działań na rzecz aktywnej integracji

Charakterystyka projektu:

Projekt daje możliwość skorzystania z warsztatów projektowania, zakładania i pielęgnacji ogrodów – obejmą m. in. wykształcenie umiejętności profesjonalnego projektowania i zakładania ogrodów. Beneficjenci poznają zasady projektowania i kompozycji ogrodu, nabędą umiejętność samodzielnego kreowania otaczającego krajobrazu. Ponadto uczestnictwa w warsztatach kulinarne-Domowe przysmaki przyprawione tradycją – obejmujących m. in. przygotowanie tradycyjnych dań kuchni polskiej i kuchni regionalnej, pogłębią umiejętności przyrządzania posiłków oraz podniesienia świadomości w obszarze zdrowego odżywiania, który poprowadzi do harmonii ciała i umysłu.

Projekt realizowany jest od 02.08.2010 do 31.01.2011

CZŁOWIEK – NAJLEPSZA INWESTYCJA

Realizator Projektu: Stowarzyszenie PROREW ul. Szymanowskiego 3/58 25-361 Kielce oraz Gmina Żarnów ul. Opoczyńska 5, 26-330 Żarnów. Informacji udziela: Biuro Projektu: ul. Opoczyńska 5, 26-300 Opoczno tel. 044 757 70 55 wew. 21.Koordynator Projektu: Marcin Agatowski, tel. 665 392 511, e-mail: marcinagatowski@op.pl

Aktualności:

W sierpniu 2010 rok została przeprowadzona promocja i rekrutacja do projektu.

We wrześniu 2010 roku rozpoczęły się warsztaty w ramach projektu. Uczestnicy zaczęli urządzać ogród przed Domem Kultury w Żarnowie.

Projekt został zakończony i rozliczony. Cele i wskaźniki zostały osiągnięte!