Czas na lepsze jutro

PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ W RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO

STOWARZYSZENIE PROREW

informuje, iż w ramach działania 9.1.2. „Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych” na podstawie umowy z ŚBRR w Kielcach
uzyskało dofinansowanie projektu:
„Czas na lepsze jutro”

Projekt skierowany jest do:

Uczniów z klas I,II,III Gimnazjum Specjalnego nr 1 w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Podzamczu Chęcińskim oraz uczniów klas I, II, III Gimnazjum Specjalnego nr 2 w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Rembowie.

Cel projektu:

Wzmocnienie potencjału dydaktyczno-wychowawczego Gimnazjum Specjalnego nr 1 w Podzamczu Chęcińskim i nr 2 w Rembowie przez wdrożenie programu rozwojowego wspierającego uczniów ww. szkół w zakresie posiadanej wiedzy szkolnej oraz kompetencji kluczowych.

Cele szczegółowe:

  • Zmniejszenie dysproporcji edukacyjnych z zakresu hum. i mat-przyr. przez 18 uczniów w okresie 9 mce poprzez innowacyjne zajęcia gr oraz indywidualne zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z matematyki oraz języka polskiego
  • Podniesienie kompetencji zawodowych 26 uczniów w ciągu 9 mce w zakresie ICT, przedsiębiorczości oraz nauk matematyczno-przyrodniczych poprzez dodatkowe zajęcia pozalekcyjne
  • Wzmocnienie kompetencji zawodowych w zakresie planowania ścieżki edukacyjno–zawodowej przez 26 uczniów w ciągu 6 mce poprzez przeprowadzenie kompleksowych zajęć z doradztwa edukacyjno- zawodowego
  • Wzmocnienie opieki pedagogiczno-psychologicznej wśród 26 uczniów w ciągu 6mce poprzez przeprowadzenie indywidualnych konsultacji z zakresu pedagogiczno-psychologicznego.

Charakterystyka projektu:

Projekt daje możliwość wyrównania zaległości w nauce przez podopiecznych MOW. Dostarcza nowe, pozytywne wzorce i doświadczenie. Podejmuje próbę zainteresowania uczniów własną przyszłością. Motywuje ich do poszukiwania pasji życiowych i zainteresowań. Projekt ze względu na specyfikę grupy docelowej kładzie naciski na zajęcia indywidualne i jednostkowe podejścia do Uczestników Projektu. W projekcie przewidziano: dodatkowe zajęcia dydaktyczno- wyrównawcze, zajęcia ukierunkowane na rozwój kompetencji kluczowych oraz doradztwo edukacyjno- zawodowe i opiekę pedagogiczno psychologiczną. W celu uatrakcyjnienia nauki oprócz zajęć grupowych i indywidualnych przewidziano także wyjazdy edukacyjne do Centrum Nauki Kopernika w Warszawie oraz do Planetarium i Obserwatorium w Chorzowie.

Projekt realizowany jest od 01.09.2011 do 30.06.2013

CZŁOWIEK – NAJLEPSZA INWESTYCJA

Realizator Projektu: Stowarzyszenie PROREW ul. Szymanowskiego 3/58 25-361 Kielce.
Informacji udziela: Biuro Projektu: ul. Niska 2h/5a, 25-317 Kielce. Kierownik Projektu: Renata Miszczuk, tel.697 630 936, e-mail: renata_miszczuk@wp.pl.

Aktualności:
Wrzesień 2011 – Przygotowanie i organizacja działań w ramach projektu, podział zadań, organizacja biura projektu, promocja i  rekrutacja do projektu