Azymut na zmiany

Projekt AZYMUT NA ZMIANY nr RPSW.09.01.00-26-0023/17-00
jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, Europejski Fundusz Społeczny,
realizowany przez Stowarzyszenie PROREW (Partner wiodący) w partnerstwie z NEUROCLINIC Agnieszka Scendo (Partner) w ramach Osi priorytetowej RPSW.09.00.00 Włączenie społeczne i walka z ubóstwem, Działanie RPSW.09.01.00 Aktywna integracja zwiększająca szanse na zatrudnienie (projekty konkursowe).
Okres realizacji projektu: od 01.02.2018 r. do 30.06.2019 r. (okres realizacji projektu został wydłużony do 30.09.2019 r.)

Projekt „AZYMUT NA ZMIANY” skierowany jest do 100 osób (60K/40M) uczących się lub zamieszkujących w województwie świętokrzyskim wyłącznie na obszarach wiejskich położonych na terenach gmin OSI, w wieku 18+, zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym pozostających w 100% biernymi zawodowo, z których:
– min. 15 (9K/6M) to osoby z niepełnosprawnościami;
– min. 90 (54K/36M) to osoby z niskimi kwalifikacjami tj. z wykształceniem do poziomu ISCED 3 (średnie) włącznie.

CEL GŁÓWNY PROJEKTU to zwiększenie do 30.06.2019 r. zdolności do zatrudnienia oraz aktywnego udziału w życiu społeczno-zawodowym 100 (60K/40M) osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, w wieku 18 lat i więcej, które uczą się lub zamieszkują w rozumieniu Kodeksu Cywilnego w woj. świętokrzyskim wyłącznie na obszarach wiejskich położonych na terenach gmin OSI pozostających w 100 % osobami biernymi zawodowo.

Wartość projektu: 1 706 587,20 zł
Wkład własny: 85 329, 36 zł
Dofinansowanie projektu z UE:  1 621 257,84 zł

Tereny gmin położonych na Obszarach Strategicznej Interwencji to:
Powiat buski, gminy: Wiślica, Nowy Korczyn, Solec-Zdrój, Stopnica, Tuczępy, Pacanów, Gnojno,
Powiat jędrzejowski, gminy: Słupia, Nagłowice, Oksa, Małogoszcz, Imielno, Wodzisław;
Powiat kazimierski, gminy: Kazimierza Wielka, Skalbmierz, Czarnocin, Bejce, Opatowiec;
Powiat kielecki, gminy: Mniów, Łopuszno, Pierzchnica, Raków, Łagów, Bodzentyn;
Powiat konecki, gminy: Gowarczów, Stąporków, Smyków, Radoszyce, Fałków, Ruda Maleniecka, Słupia (konecka);
Powiat opatowski, gminy: Lipnik, Wojciechowice, Iwaniska, Baćkowice, Sadowie, Tarłów,
Powiat ostrowiecki, gminy: Ćmielów, Bałtów, Bodzechów, Kunów, Waśniów;
Powiat pińczowski, gminy: Michałów, Działoszyce, Złota;
Powiat sandomierski, gminy: Klimontów, Łoniów, Koprzywnica, Samborzec, Obrazów, Dwikozy, Wilczyce;
Powiat skarżyski, gmina Bliżyn;
Powiat starachowicki, gminy: Mirzec, Wąchock;
Powiat staszowski, gminy: Szydłów, Osiek, Oleśnica;
Powiat włoszczowski, gminy: Kluczewsko, Secemin, Radków, Moskorzew.

W ramach projektu „AZYMUT NA ZMIANY” realizowane będę m.in. następujące zadania:

  • Indywidualne spotkania z doradcą zawodowym;
  • Grupowe treningi kompetencji społecznych;
  • Innowacyjny jobcoaching;
  • Indywidualne poradnictwo prawne i obywatelskie oraz psychologiczne;
  • Szkolenia podnoszące kompetencje lub kwalifikacje zawodowe;
  • Staże i pośrednictwo pracy;
  • Stypendia szkoleniowe i stażowe;
  • Badania lekarskie i ubezpieczenie NNW w ramach staży;
  • Zwrot kosztów dojazdu dla 100% Uczestników Projektu

BIURO PROJEKTU: czynne pn. – pt. w godz. 9.00-15.00
ul. Kasztanowa 12/15, 25-555 Kielce

Więcej informacji:
Jan Duda tel. 536 330 799
Martyna Rozborska tel. 536 283 889
E-mail: azymutnazmiany@stowarzyszenieprorew.pl
Funpage: https://web.facebook.com/azymutnazmiany/

Dokumenty do pobrania:

UMOWA STAŻOWA:
Wzór umowy stażowej
Załącznik nr 2 – Program stażu
Załącznik nr 3 – Proces adaptacji stażysty
Załącznik nr 4 – Oświadczenie o BHP i PPOŻ
Załącznik nr 5 – Lista obecności stażysty
Załącznik nr 6 – Sprawozdanie z przebiegu stażu
Załącznik nr 7 – Ocena stażu przez stażystę
Załącznik nr 8 – Zaświadczenie o odbyciu stażu