Azymut na zmiany

PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO 2014-2020 EUROPEJSKI FUNDUSZ SPOŁECZNY

realizowany przez Stowarzyszenie PROREW (Partner wiodący) w partnerstwie z NEUROCLINIC
(Partner) w ramach:Osi priorytetowej RPSW.09.00.00 Włączenie społeczne i walka z ubóstwem Działania
RPSW.09.01.00 Aktywna integracja zwiększająca szanse na zatrudnienie (projekty konkursowe)
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020,
Okres realizacji projektu: 01.02.2018 r. do 30.06.2019 r.

Projekt „AZYMUT NA ZMIANY” skierowany jest do 100 osób (60K/40M) uczących się lub
zamieszkujących w województwie świętokrzyskim wyłącznie na obszarach wiejskich położonych
na terenach gmin OSI, w wieku 18+, zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym
pozostających w 100% biernymi zawodowo, z których:
– min. 15 (9K/6M) to osoby z niepełnosprawnościami;
– min. 90 (54K/36M) to osoby z niskimi kwalifikacjami tj. z wykształceniem do poziomu ISCED 3 ( średnie) włącznie.

CEL GŁÓWNY PROJEKTU to zwiększenie do 30.06.2019 r. zdolności do zatrudnienia oraz aktywnego udziału w życiu społeczno-zawodowym 100 (60K/40M) osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, w wieku 18 lat i więcej, które uczą się lub zamieszkują w rozumieniu Kodeksu Cywilnego w woj. świętokrzyskim wyłącznie na obszarach wiejskich położonych na terenach gmin OSI pozostających w 100 % osobami biernymi zawodowo.

Tereny gmin położonych na Obszarach Strategicznej Interwencji to:
Powiat buski, gminy: Wiślica, Nowy Korczyn, Solec-Zdrój, Stopnica, Tuczępy, Pacanów,
Gnojno,
Powiat jędrzejowski, gminy: Słupia, Nagłowice, Oksa, Małogoszcz, Imielno, Wodzisław;
Powiat kazimierski, gminy: Kazimierza Wielka, Skalbmierz, Czarnocin, Bejce, Opatowiec;
Powiat kielecki, gminy: Mniów, Łopuszno, Pierzchnica, Raków, Łagów, Bodzentyn;
Powiat konecki, gminy: Gowarczów, Stąporków, Smyków, Radoszyce, Fałków, Ruda Maleniecka,
Słupia (konecka);
Powiat opatowski, gminy: Lipnik, Wojciechowice, Iwaniska, Baćkowice, Sadowie, Tarłów,
Powiat ostrowiecki, gminy: Ćmielów, Bałtów, Bodzechów, Kunów, Waśniów;
Powiat pińczowski, gminy: Michałów, Działoszyce, Złota;
Powiat sandomierski, gminy: Klimontów, Łoniów, Koprzywnica, Samborzec, Obrazów, Dwikozy,
Wilczyce;
Powiat skarżyski, gmina Bliżyn;
Powiat starachowicki, gminy: Mirzec, Wąchock;
Powiat staszowski, gminy: Szydłów, Osiek, Oleśnica;
Powiat włoszczowski, gminy: Kluczewsko, Secemin, Radków, Moskorzew.

W ramach projektu „AZYMUT NA ZMIANY” realizowane będę m.in. następujące zadania:
1. Indywidualne spotkania z doradcą zawodowym;
2. Grupowe treningi kompetencji społecznych;
3. Innowacyjny jobcoaching;
4. Indywidualne poradnictwo prawne i obywatelskie oraz psychologiczne;
5. Szkolenia podnoszące kompetencje lub kwalifikacje zawodowe;
6. Staże i pośrednictwo pracy;
7. Stypendia szkoleniowe i stażowe;
8. Badania lekarskie i ubezpieczenie NNW w ramach staży;
9. Zwrot kosztów dojazdu dla 100% Uczestników Projektu

Więcej informacji:
Jan Duda tel. 536 330 799
Martyna Rozborska tel. 536 283 889
e-mail: azymutnazmiany@stowarzyszenieprorew.pl