ciag-znakow-rpo-kolor

Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020
realizowany przez Stowarzyszenie PROREW.
Oś priorytetowa: IX. Włączenie społeczne
Działanie: IX.1 Aktywna integracja osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym
Poddziałanie: IX.1.1 Aktywizacja społeczno-zawodowa osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym

Celem projektu jest zwiększenie do 31.10.2019 r. zdolności do zatrudnienia i aktywnego udziału w życiu społeczno-zawodowym 135 osób (75 Kobiet, 60 Mężczyzn) zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, które w pierwszej kolejności wymagają aktywizacji społecznej. Projekt jest skierowany do osób zamieszkujących wg. Kodeksu Cywilnego na terenie woj. łódzkiego, pozostających bez zatrudnienia (wyłącznie biernych zawodowo lub bezrobotnych z III profilem pomocy) w tym osób niepełnosprawnych (minimum 13 osób).

 Projekt „Zmiana na lepsze” skierowany jest do:

 • osób zamieszkujących zgodnie z Kodeksem Cywilnym woj. łódzkie (weryfikacja na podstawie oświadczenia);
 • w wieku powyżej 18 roku życia (weryfikacja na podstawie oświadczenia);
 • zagrożonych ubóstwem, wykluczeniem społecznym. Korzystające ze świadczeń pomocy społecznej lub kwalifikujące się do objęcia wsparciem pomocy społecznej (spełniające min.1 przesłankę z art. 7 ustawy o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004 r., – weryfikacja na podstawie zaświadczenia z OPS/oświadczenia);
 • osób z niepełnosprawnością (weryfikacja na podstawie orzeczenia lub innego dokumentu potwierdzającego stan zdrowia);
 • osoby bierne zawodowo (weryfikacja na podstawie oświadczenia) lub osoby bezrobotne z III profilem pomocy nadanym przez Urząd Pracy (weryfikacja na podstawie zaświadczenia z Urzędu Pracy).

W szczególności zapraszamy osoby: doświadczających wielokrotnego wykluczenia społecznego, korzystających z Programu Operacyjnego Pomocy Żywnościowej, osób niepełnosprawnych: o znacznym umiarkowanym, lekkim stopniu niepełnosprawności, osoby z niepełnosprawnościami sprzężonymi, osoby z niepełnosprawnością intelektualną lub osoby z zaburzeniami psychicznymi, osoby posiadające niskie kwalifikacje (ISCED 3 włącznie) zamieszkujących w woj. łódzkim poprzez kompleksowe wsparcie zgodnie ze zdiagnozowanym problemem braku pracy wśród osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym.

 W ramach projektu uczestnicy mogą skorzystać z następujących form wsparcia:

 • Identyfikacja potrzeb wraz z opracowaniem Indywidualnej Ścieżki Reintegracji,
 • Treningu Kompetencji społecznych,
 • Innowacyjny Jobcoaching,
 • Indywidualne Poradnictwo Prawne, Obywatelskie oraz Psychologiczne,
 • Szkolenia zawodowe,
 • Staże zawodowe – 3 miesięczne (płatne),
 • Pośrednictwo pracy,

Zakładamy iż po zakończeniu udziału w projekcie:

 • Min. 54UP będzie poszukiwało pracy
 • Min. 54UP uzyska kwalifikacje zawodowe 
 • Min. 30 osób będzie pracowało.

Osobom uczestniczącym w projekcie zapewniamy:

 • zwrot kosztów dojazdu,
 • zwrot kosztów opieki nad dzieckiem (dla 10% Uczestników Projektu),
 • profesjonalną kadrę trenerską oraz doświadczonych specjalistów (doradca zawodowy, psycholog, prawnik, pośrednik pracy),
 • materiały szkoleniowe,
 • możliwość uzyskania certyfikatu potwierdzającego nabycie kwalifikacji zawodowych,
 • ciepły posiłek podczas spotkań grupowych oraz szkoleń zawodowych.

Okres realizacji Projektu:  01.09.2017 – 31.10.2019

Wartość Projektu:  1 932 994,44 zł

Dofinansowanie Projektu z UE:  1 836 344,71 zł

ZAPRASZAMY ZARÓWNO KOBIETY JAK I MĘŻCZYZN ORAZ OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNE!

Dokumenty do pobrania:

Regulamin rekrutacji oraz uczestnictwa w projekcie “Zmiana na lepsze”

Regulamin zwrotu kosztów dojazdu w ramach projektu “Zmiana na lepsze”

Regulamin opieki nad dzieckiem, osoba zależną w ramach projektu “Zmiana na lepsze”

Regulamin organizacji staży zawodowych w ramach projektu “Zmiana na lepsze”

Oświadczenie o posiadaniu statusu osoby zagrożonej ubóstwem lub wykluczeniem społecznym  – załącznik nr 1 a

Formularz zgłoszeniowy do projektu

Więcej informacji:
Kierownik projektu – Karolina Mońska, Tel. 535 839 955, k.monska@stowarzyszenieprorew.pl,
Specjalista ds rozliczeń – Iwona Klimczyk, i.klimczyk@stowarzyszenieprorew.pl

Zapraszamy także na profil na facebooku: https://www.facebook.com/prorew.zmiana.na.lepsze/

 

 

Harmonogramy wsparcia realizowanego w ramach projektu:

Harmonogramy zamieszczane będą na bieżąco w ciągu dalszej realizacji projektu: 

I. Diagnoza potrzeb Uczestników wraz z opracowaniem Indywidualnej Ścieżki Reintegracji

Harmonogram – Diagnoza potrzeb Uczestników Projektu wraz z opracowaniem Indywidualnej Ścieżki Reintegracji – 15.04.2019 – 27.05.2019

II. Grupowe Treningi Kompetencji Społecznych
Harmonogram – Grupowe Treningi Kompetencji Społecznych

III. Poradnictwo psychologiczne

Harmonogram – Indywidualne poradnictwo psychologiczne 13.05.2019-31.05.2019

IV. Poradnictwo prawne i obywatelskie

Harmonogram – Indywidualne poradnictwo prawne i obywatelskie

V. Job coaching

Harmonogram -Job coaching

VI. Szkolenia zawodowe

Harmonogram – Szkolenie Pracownik administracyjno – biurowy z obsługą komputera ECCC

VII. Pośrednictwo pracy

Harmonogram Pośrednictwo pracy – marzec 2019

VIII. Staże

Lista miejsc stażowych – aktualizacja z dnia 11.03.2019

Lista uczestników zakwalifikowanych do udziału w projekcie:

lista uczestników d n17.11.2017

listy uczestników projektu z dn13.12

ciag-znakow-rpo-kolor