PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ W RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO

STOWARZYSZENIE PROREW

informuje, iż w ramach działania 9.2 „Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego” na podstawie umowy  z ŚBRR w Kielcach

uzyskało dofinansowanie projektu:

„Zawód na pięć z plusem”

Projekt skierowany jest do:

Uczniów Technikum nr 9 w Bodzentynie wchodzącego w skład Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Bodzentynie, w którym łącznie kształci się 51 uczniów, w tym: na kierunku technik hotelarstwa 29 osób, na kierunku technik inżynierii środowiska i melioracji 22 osoby.

Cel projektu:

Dostosowanie umiejętności zawodowych 24 uczniów z Technikum nr 9 w Bodzentynie do wymogów rynku pracy do końca czerwca 2013 roku.

Cele szczegółowe:

  • Podniesienie kompetencji kluczowych 24 uczniów poprzez dodatkowe zajęcia z ICT, języka angielskiego i przedsiębiorczości do końca czerwca 2013 roku.
  • Podniesienie umiejętności zawodowych i zdobycie kwalifikacji specjalistycznych przez 24 uczniów do końca czerwca 2013 roku.
  • Zwiększenie świadomości rozwoju kariery zawodowej u 24 uczniów poprzez doradztwo zawodowe  i indywidualne konsultacje mające na celu opracowanie indywidualnych planów kariery zawodowej do końca czerwca 2013 roku.
  • Poprawa stanu kompetencji społecznych 24 uczniów do końca czerwca 2013 roku.

Charakterystyka projektu:

Projekt daje możliwość podniesienia kompetencji kluczowych u uczniów Technikum nr 9 w Bodzentynie, w szczególności z zakresu ICT, nauki języka angielskiego oraz przedsiębiorczości. Działania zaplanowane w projekcie wspierają w sposób kompleksowy beneficjentów poprzez zajęcia grupowe, jak i zajęcia indywidualne. Ponadto przewidziano wsparcie beneficjentów poprzez umożliwienie im zdobycia nowych kwalifikacji zawodowych: kurs barmana i kurs baristy. W celu uatrakcyjnienia nauki oprócz zajęć grupowych i indywidualnych przewidziano także obóz językowy.

Projekt realizowany jest od 01.01.2012 do 30.06.2013

CZŁOWIEK – NAJLEPSZA INWESTYCJA

Realizator Projektu: Stowarzyszenie PROREW ul. Szymanowskiego 3/58 25-361 Kielce oraz Gmina Żarnów ul. Opoczyńska 5, 26-330 Żarnów. Informacji udziela: Biuro Projektu: ul. Opoczyńska 5, 26-300 Opoczno tel. 044 757 70 55 wew.21.Koordynator Projektu: Marcin Agatowski, tel. 665 392 511, e-mail: marcinagatowski@op.pl

Aktualności:
Styczeń 2012 – Przygotowanie i organizacja działań w ramach projektu, podział zadań, organizacja biura projektu, promocja i  rekrutacja do projektu.