Kielce, 21 września 2017 r.

Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na: emisji w telewizji krótkometrażowego filmu informacyjno-edukacyjnego w ramach projektu RPSW.08.02.03-26-0002/17-00 „Jestem kobietą, więc idę. Cytologia”, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020.

 1. Zamawiający:

Stowarzyszenie PROREW, ul. Karola Szymanowskiego 3/58, 25-361 Kielce

 1. Tryb udzielania zamówienia:

Przedmiotowe zamówienie zostanie udzielone na zasadach określonych przez Zamawiającego zgodnie z Regulaminem procedur udzielania zamówień publicznych o wartości szacunkowej nieprzekraczającej równowartości 30 000 euro (Uchwała nr 1/2016 Zarządu Stowarzyszenia PROREW).

 • Opis przedmiotu zamówienia:
 1. Przedmiotem zamówienia jest emisja krótkometrażowego (2-minutowego) filmu informacyjno-edukacyjnego na temat istoty badań cytologicznych. Wspólny Słownik Zamówień: usługi telewizyjne, kod CPV – 92220000-9.
  • I etap zamówienia:

Pierwsza odsłona kampanii „Kobiety dla kobiet” – 15 emisji w czasie największej oglądalności, tj.
w tzw. prime time

 • II etap zamówienia:

Druga odsłona kampanii „Przypomnij jej o najważniejszym” – 12 emisji w czasie największej oglądalności, tj. w tzw. prime time

 • III etap zamówienia:

Trzecia odsłona kampanii „Mamo czas na badania” – 12 emisji w czasie największej oglądalności, tj. w tzw. prime time

 • IV etap zamówienia:

Czwarta odsłona kampanii „Zadbaj o siebie nie tylko w wakacje” – 12 emisji w czasie największej oglądalności, tj. w tzw. prime time

 • V etap zamówienia:

Piąta odsłona kampanii „Z miłości do kobiet” – 21 emisji w czasie największej oglądalności, tj. w tzw. prime time

 1. Emisja powinna mieć miejsce w kanałach telewizji publicznej lub komercyjnej o zasięgu regionalnym, obejmującym gminy Kieleckiego Obszaru Funkcjonalnego tj. gminę Strawczyn, Zagnańsk, Sitkówkę-Nowiny, Piekoszów, Morawicę, Miedzianą Górę, Masłów, Górno, Daleszyce, Chmielnik, Chęciny, Kielce.
 2. Zamawiający przekaże Wykonawcy niezbędny do wykonania zamówienia film.
 3. Termin realizacji zamówienia:

Zamówienie należy wykonać etapami w następujących terminach:

 1. Etap I – emisję filmu w pierwszej odsłonie kampanii „Kobiety dla kobiet” (pkt. 1.1 rozdziału III) należy rozpocząć do 3 dni od daty zawarcia umowy (nagranie niezbędne do wykonania I, a także kolejnych etapów zostanie przekazane Wykonawcy w dniu zawarcia umowy).
 2. Etap II – emisję spotów w drugiej odsłonie kampanii „Przypomnij jej o najważniejszym” (pkt. 1.2 rozdziału III) – w styczniu 2018 roku, szczegółowa data pierwszej emisji i harmonogram kolejnych zostaną ustalone w porozumieniu z Zamawiającym.
 3. Etap III – emisje spotów do trzeciej odsłony kampanii „Mamo czas na badania” (pkt. 1.3 rozdziału III) – w maju 2018 roku, szczegółowa data pierwszej emisji i harmonogram kolejnych zostaną ustalone w porozumieniu z Zamawiającym.
 4. Etap IV – materiały do czwartej odsłony kampanii „Przypomnij jej o najważniejszym” (pkt. 1.4 rozdziału III) – we wrześniu 2018 roku, szczegółowa data pierwszej emisji i harmonogram kolejnych zostaną ustalone w porozumieniu z Zamawiającym.
 5. Etap V – materiały do piątej odsłony kampanii „Z miłości do kobiet” (pkt. 1.5 rozdziału III) –
  w styczniu 2019 roku, szczegółowa data pierwszej emisji i harmonogram kolejnych zostaną ustalone w porozumieniu z Zamawiającym.
 6. Forma współpracy z Wykonawcą:

Umowa realizowana od 02.10.2017 do 31.01.2019 r.

 1. Warunki udziału w postępowaniu:

O udzielenie zamówienia może się starać wykonawca, który spełnia następujące warunki:

 1. Nie jest powiązany osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym (oświadczenie stanowiące Załącznik
  nr 2
  do zapytania ofertowego).
 2. Nie znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej mogącej budzić poważne wątpliwości co do możliwości prawidłowego wykonania zamówienia tj. nie wszczęto wobec niego postępowania upadłościowego, ani nie ogłoszono upadłości; nie zalega z opłacaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne (oświadczenie stanowiące Załącznik nr 3 do zapytania ofertowego)

Wykonawcy którzy nie wykażą spełnienia w/w warunków udziału w  postępowaniu (tj. nie przedłożą oświadczeń w przedmiotowym zakresie, stanowiących załącznik nr 2 i Załącznik nr 3 do niniejszego zapytania ofertowego) zostaną wykluczeni z udziału w postępowaniu. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu oparta będzie o zasadę spełnia – nie spełnia (1-0) i zostanie przeprowadzona
w oparciu o złożone oświadczenie według wzoru.

 • Opis sposobu przygotowania oferty:
 1. Wykonawca może złożyć jedną ofertę. Złożenie więcej niż jednej oferty spowoduje odrzucenie wszystkich ofert złożonych przez Wykonawcę.
 2. Oferta musi być sporządzona z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności.
 3. Oferta (wraz z załącznikami) musi być sporządzona w sposób czytelny.
 4. Oferta musi być podpisana przez Wykonawcę tj. osobę (osoby) reprezentującą Wykonawcę, zgodnie z zasadami reprezentacji wskazanymi we właściwym rejestrze lub osobę (osoby) upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy na podstawie pełnomocnictwa.
 5. Jeśli osoba (osoby) podpisująca ofertę (reprezentująca Wykonawcę lub wykonawców występujących wspólnie) działa na podstawie pełnomocnictwa, pełnomocnictwo to w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem musi zostać dołączone do oferty.
 6. Podpisy złożone przez Wykonawcę powinny być opatrzone czytelnym imieniem i nazwiskiem lub pieczęcią imienną.
 7. Wszystkie miejsca, w których Wykonawca naniósł zmiany, winny być parafowane przez osobę/osoby podpisujące ofertę. Poprawki powinny być naniesione w sposób czytelny oraz opatrzone datą ich wykonania.
 8. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z opracowaniem i złożeniem oferty, niezależnie od wyniku postępowania.
 9. Cena zostanie podana przez Wykonawcę w PLN. Zaoferowane przez Wykonawcę ceny powinny uwzględniać wykonanie wszystkich prac i czynności niezbędnych do wykonania przedmiotu zamówienia wraz z uwzględnieniem wszelkich kosztów związanych z jego realizacją, świadczonego na warunkach określonych w ofercie Wykonawcy plus VAT naliczony zgodnie z obowiązującymi przepisami na dzień składania oferty.
 10. Ceny określone przez Wykonawcę zostaną ustalone na okres realizacji przedmiotu zamówienia i nie będą podlegały zwiększeniu.
 1. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
 2. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
 1. Składające się na ofertę kopie dokumentów należy potwierdzić za zgodność z oryginałem wraz
  z pieczątką imienną osoby upoważnionej do reprezentacji oraz aktualną datą.
 2. Zaleca się, aby strony oferty były trwale ze sobą połączone i kolejno ponumerowane.
 3. Zaleca się, aby każda strona oferty zawierająca jakąkolwiek treść była podpisana lub parafowana przez Wykonawcę.
 4. Oferta powinna być złożona w kopercie/opakowaniu i zabezpieczona w sposób uniemożliwiający zapoznanie się z jej zawartością bez naruszenia zabezpieczeń przed upływem terminu otwarcia ofert.
 5. Na kopercie/opakowaniu należy umieścić następujące oznaczenia:
  1. napis: „Zapytanie ofertowe na usługę polegająca na emisji w telewizji krótkometrażowego filmu informacyjno-edukacyjnego w ramach projektu „Jestem kobietą, więc idę. Cytologia”. Nie otwierać przed 02.10.2017 r., godz. 9.00.
  2. imię i nazwisko lub nazwa (firma) oraz dokładny adres (siedziba) Wykonawcy.

Uwaga:

Celem powyższego jest dokładne wyróżnienie oferty spośród innej korespondencji wpływającej do Zamawiającego i uniknięcia otwarcia oferty w sposób i w terminie niezgodnym z zapisami niniejszego zapytania. 

Kompletna oferta musi zawierać:

 • Wypełniony formularz oferty stanowiący Załącznik nr 1 do niniejszego zapytania.
 • Oświadczenie o braku powiązań wg Załącznika nr 2.
 • Oświadczenie o niezaleganiu z płatnościami na rzecz US i ZUS wg Załącznika nr 3
 • Miejsce oraz termin składania ofert:
 1. Ofertę należy złożyć w siedzibie Biura Projektu: ul. Kasztanowa 12/16, 25-555 Kielce (biuro czynne jest od poniedziałku do piątku od godz. 8 do 16) w terminie do dnia 09.2017 r.
 2. Decydujące znaczenie dla oceny zachowania powyższego terminu ma data i godzina wpływu oferty do Zamawiającego, a nie data jej wysłania przesyłką pocztową lub kurierską. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
 3. Otwarcie ofert nastąpi w dn.10.2017 r. o godz. 9.00.
 4. Kryterium oceny oferty:
 1. Zamawiający oceni i porówna tylko te oferty, które:
  1. zostaną złożone przez Wykonawców niewykluczonych z niniejszego postępowania;
  2. nie zostaną odrzucone.
 2. Oferty zostaną ocenione przez Zamawiającego w oparciu o kryterium:

cena [PLN] – 100%

Podstawą oceny jest oferowana cena za realizację całości zamówienia.                                                                       Ilość punktów dla każdej oferty zostanie ustalona wg poniższego wzoru:

 

                                   C min.                                    

                            C =  ______   x 100  [pkt]

                                    C bad.

gdzie:

C  –    ilość punktów badanej oferty,

Cmin. – najniższa cena wypływająca z ważnych ofert,

Cbad. – cena oferty badanej.

Zamawiający wybierze ofertę z największą ilością punktów.

 1. Jeżeli w wyniku oceny złożonych ofert okaże się, że nie można dokonać wyboru najkorzystniejszej oferty ze względu na to, że zostały złożone oferty o tej samej cenie, Zamawiający wezwie wykonawców, którzy złożyli te oferty do złożenia w terminie określonym ofert dodatkowych. Wykonawcy składający oferty dodatkowe nie mogą oferować cen wyższych niż w złożonych już ofertach.
 2. Jeżeli w wyniku oceny ofert okaże się, że oferta zawiera oczywiste omyłki pisarskie, omyłki rachunkowe oraz inne omyłki polegające na niezgodności oferty z treścią zapytania, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty, Zamawiający je poprawi, niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona.
 3. Zmiana istotnych postanowień umowy:

Dopuszcza się zmianę umowy w następujących przypadkach:

 1. Zmiany przepisów podatkowych w zakresie zmiany stawki podatku VAT. W przypadku wprowadzenia zmiany stawki podatku VAT, zmianie ulegnie stawka podatku VAT oraz wartość podatku VAT.
 2. Wystąpienia zmian powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację umowy – w zakresie dostosowania postanowień umowy do zmiany przepisów prawa.
 3. Zmiany nazwy oraz formy prawnej Stron – w zakresie dostosowania umowy do tych zmian.
 4. Informacje dodatkowe:
 5. Zamawiający zastrzega sobie prawo zwrócenia się do oferenta z prośbą o uzupełnienie oferty lub udzielenie wyjaśnień.
 6. Zamawiający o wyborze najkorzystniejszej oferty poinformuje w bazie konkurencyjności.
 7. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany zapytania przed upływem terminu składania ofert.
 8. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści
 9. Zamawiający udzieli wyjaśnień niezwłocznie, nie później jednak niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert.
 10. Korespondencję związaną z niniejszym postępowaniem należy kierować na adres Biura Projektu: ul. Kasztanowa 12/16, 25-555 Kielce, email: m.rosmanowska@stowarzyszenieprorew.pl
 11. Osobą upoważnioną do kontaktu z Wykonawcą jest Pani Monika Rosmanowska: email: m.rosmanowska@stowarzyszenieprorew.pl
 • Załącznikami do niniejszego zapytania są:

Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy

Załącznik nr 2 – Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych lub osobowych

Załącznik nr 3 – Oświadczenie o niezaleganiu z płatnościami na rzecz ZUS i US

_________________________________________________________________________

W dniu 05.07.2017 r.  rozstrzygnięto Rozeznanie rynku nr 01/06/2017/MNS. Do realizacji usługi został wybrany/a: Horyzont-In Sp. z o.o., Lwowska 78A 22-600 Tomaszów Lubelski