Stowarzyszenie PROREW w Kielcach informuje, że w prowadzonym postępowaniu ofertowym zgodnie z zasadą konkurencyjności, dotyczącym organizacji i przeprowadzenia kursu prawa jazdy kat. B w ramach projektu ,,Absolwent na rynku pracy’’ współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w terminie od stycznia 2014 r. do czerwca 2014r., Zamawiający dokonał wyboru jako najkorzystniejszej oferty złożonej przez:

– Ośrodek Szkolenia Kierowców Michał Grusiecki ; ul Kielecka 16 , 26-020 Chmielnik

 

Po ogłoszeniu zapytania ofertowego do siedziby Zamawiającego napłynęły 3 oferty. Oferta złożona przez:

– Ośrodek Szkolenia Kierowców Michał Grusiecki ; ul Kielecka 16 , 26-020 Chmielnik

 

zawierała najniższą cenę  za organizację i przeprowadzenie kursu dla 1 osoby i uzyskała 100 % wagi w wyniku oceny ofert przeprowadzonej przez Zamawiającego. Wybrany wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, oferta nie podlegaja odrzuceniu. Zaoferowana cena wykonania przedmiotu zamówienia nie przekracza środków finansowych jakie zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zadania.

Sylwia Rożej, ul. M.C.Skłodowskiej 4/13, 26-300 Opoczno