Wbrew barierom. Program kompleksowej aktywizacji społeczno – zawodowej osób niepełnosprawnych ruchowo, niezatrudnionych z powiatu radomskiego

„Wbrew barierom. Program kompleksowej aktywizacji społeczno – zawodowej osób niepełnosprawnych ruchowo, niezatrudnionych z powiatu radomskiego”

 

mazowsze do druku 27.08.2014

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską

z Europejskiego Funduszu Społecznego

w ramach Programu Operacyjnego Kapitału Ludzki

Priorytet VII „Promocja integracji społecznej”

Działanie 7.4 „Niepełnosprawni na rynku pracy”

.

Projekt jest realizowany w Partnerstwie przez Stowarzyszenie PROREW  – Lidera Projektu oraz  Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kowali (GOPS  w Kowali)  – Partnera Projektu na podstawie umowy podpisanej z Mazowiecką Jednostką Wdrażania Programów Unijnych, pełniącą rolę Instytucji Pośredniczącej II stopnia w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

 

Projekt jest skierowany do 40 osób (w tym 24 kobiet) niepełnosprawnych ruchowo, niezatrudnionych z terenów wiejskich powiatu radomskiego.

 

Celem projektu jest:

Głównym celem projektu jest wzmocnienie do 30-06-2015 r. przez 40 osób (w tym 24 kobiet i 16 mężczyzn) niepełnosprawnych ruchowo (min. 20 osób z orzeczeniem o niepełnosprawności w stopniu umiarkowanym/znacznym), niezatrudnionych w wieku 15 -64 lat z obszarów wiejskich powiatu radomskiego województwa mazowieckiego, poziomu umiejętności niezbędnych do efektywnej aktywizacji społeczno – zawodowej, w tym podjęcia zatrudnienia na zakończenie projektu przez min. 8  Uczestników Projektu (UP).

Cele szczegółowe:

  • zwiększenie do 31-03-2015 r. przez 40 UP  z powiatu radomskiego potencjału osobistego i psychologicznego
  • zwiększenie do 31-12-2014 r. przez 40 UP z powiatu radomskiego potencjału zawodowego wskutek nabycia umiejętności planowania ścieżki zawodowej oraz kompetencji społecznych, niezbędnych na rynku pracy
  • zwiększenie do 30-06-2015 r. przez 40 UP z powiatu radomskiego konkurencyjności na rynku pracy wskutek nabycia/podniesienia/zmiany kwalifikacji zawodowych oraz umiejętności praktycznych do wykonywania zadań zawodowych w miejscu pracy i doświadczenia zawodowego

Planowane formy wsparcia

  • poradnictwo psychologiczne i psychospołeczne –   spotkania grupowe oraz indywidualne konsultacje z psychologiem. Działania ukierunkowane na podniesienie potencjału osobistego i psychospołecznego Uczestnika Projektu poprzez budowanie poczucia kontroli nad własnym życiem, kształtowanie pozytywnych postaw życiowych, przełamywania kryzysów i problemów utrudniających funkcjonowanie w społeczeństwie oraz na rynku pracy, podniesienie poczucia własnej wartości, wiary w słuszność i powodzenie wyznaczonych celów
  •  poradnictwo zawodowe i szkolenia rozwijające umiejętności i kompetencje społeczne – w formie warsztatów grupowych jak i indywidualnych spotkań z doradcą zawodowym; zapoznanie ze specyfiką lokalnego i regionalnego rynku pracy (w tym prawa i obowiązki pracownika niepełnosprawnego, możliwości kształcenia w regionie). Podczas indywidualnych spotkań z doradcą zawodowym, na podstawie predyspozycji, zainteresowań i uzdolnień Uczestników Projektu zostaną opracowane Indywidualne Plany Działania.

W celu rozwoju umiejętności i kompetencji społecznych, niezbędnych na rynku pracy, zostaną przeprowadzone szkolenia z zakresu:

zarządzania emocjami – radzenie sobie ze stresem w życiu prywatnym i zawodowym

zaradności życiowej i inicjatywności –  kształcenie postaw zaradności życiowej w różnych sytuacjach: szukania pracy, gospodarowania budżetem, umiejętności dążenia do celu

budowanie postaw asertywnych – poprzez techniki kreatywnego i skutecznego rozwiązywania problemów, wyrażania własnego zdania

budowa relacji –  sposób komunikacji werbalnej i niewerbalnej, savoir vivre’u w kontaktach osobistych i zawodowych

efektywnego poszukiwania pracy – tworzenie dokumentów, aplikacji, przygotowanie się do rozmowy kwalifikacyjnej z uwzględnieniem umiejętności prezentacji siebie i swoich umiejętności

  • kursy umożliwiające nabycie, zmianę kwalifikacji i kompetencji zawodowych na podstawie opracowanych przez Doradcę zawodowego Indywidualnych Planów Działania, zgodnie z predyspozycjami Uczestnika Projektu oraz potrzebami lokalnego rynku pracy, zostaną dopasowane kursy zawodowe dla Uczestnika. Każdy UP weźmie udział w 1 kursie przez okres 3 m-cy.
  • pośrednictwo pracy – pomoc w wyborze adekwatnych do potrzeb i możliwości psychofizycznych Uczestników Projektu ofert pracy i staży, uwzgledniające zdobyte umiejętności oraz kwalifikacje
  • staże zawodowe u pracodawców – 3- miesięczne staże u pracodawców, gdzie nad prawidłową ich realizacją będą czuwać opiekunowie z ramienia pracodawców, służący pomocą i wsparciem dla Uczestników Projektu.

 

Miejsce realizacji

Powiat radomski, województwo mazowieckie.

Grupa docelowa

Uczestnikami Projektu mogą zostać osoby, które spełniają łącznie następujące kryteria:

a) posiadają orzeczenie o lekkim,  umiarkowanym  lub znacznym stopniu niepełnosprawności, bądź też dokument równoważny potwierdzający niepełnosprawność Kandydata;

b) pozostają bez zatrudnienia (tj. osoby zarejestrowane jako bezrobotne w Urzędzie Pracy oraz osoby niepracujące niezarejestrowane w Urzędzie Pracy)

c) zamieszkują na terenie wiejskim powiatu radomskiego, województwo mazowieckie;

d) osoby w wieku 15-64 lat.

Rekrutacja do projektu prowadzona jest w okresie od 01 lipca do 31 sierpnia 2014 r.

 

W ramach projektu zapewniamy bezpłatne:

– materiały szkoleniowe,

– serwis kawowy,

– bezpłatny dowóz z miejsca zamieszkania na miejsce szkoleń

– pomoc Asystentów osoby niepełnosprawnej

– stypendium szkoleniowe i stażowe

 

Szczegółowych informacji udzielają:

Lider Projektu: Stowarzyszenie PROREW

Ilona Galbarczyk – kierownik projektu

e-mail:   ilonagalbarczyk@o2.pl; tel. 533 323 329

Agnieszka Pach – asystent ds. rekrutacji i obsługi projektu

e – mail:  agnieszkapach@onet.pl; tel. 507 874 834

 

Partner Projektu: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kowali

Agata Gryz

e- mail: agatagryz@gmail.com

UWAGA

Dokumenty zgłoszeniowe do projektu można składać do:

Biura Projektu: ul. Szeroka 4/81, 26 – 600 Radom

Partnera Projektu : Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kowali, Kowala 105A, 26-624 Kowala

 

Informacje na temat wymagań jakie musi spełnić kandydat, aby mógł zostać zakwalifikowany do udziału w projekcie, zawarte zostały w poniższych dokumentach do pobrania.

 

Pliki do pobrania:

Regulamin Projektu – Regulamin projektu

Formularz zgłoszeniowy – Formularz zgłoszeniowy