Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

 

W młodości POWER!

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 realizowany przez Stowarzyszenie PROREW (Lider) i FUNDACJA ”EFEKT MOTYLA” (Partner)

Oś priorytetowa: I. Osoby młode na rynku pracy,  Działanie: 1.2 Wsparcie osób młodych
na regionalnym rynku pracy-projekty konkursowe, Poddziałanie: 1.2.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego.

NR PROJEKTU: POWR.01.02.01-12-0104/19

Okres realizacji projektu: 01.06.2019 r. – 30.11.2020 r.

Projekt „W młodości POWER!” skierowany jest  do 54 osób  w wieku 18-29 lat

wyłącznie biernych zawodowo,  zamieszkujących w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego / uczących się na obszarze województwa małopolskiego,  które nie pracują,
nie kształcą się i nie szkolą – tzw. młodzież NEET (zgodnie z definicją  PO WER 2014-2020),
w tym osób niezarejestrowanych w urzędach pracy oraz osób z niepełnosprawnościami.

Beneficjent zapewnia możliwość skorzystania ze wsparcia byłym uczestnikom/ uczestniczkom projektów z zakresu włączenia społecznego realizowanych w ramach celu tematycznego 9 w RPO, o ile wpisują się w grupę docelową

 

Celem projektu jest: zwiększenie do 30.11.2020 r. zdolności do podjęcia  zatrudnienia
54 osób (30 kobiet i 24 mężczyzn), w wieku 18-29 lat, wyłącznie biernych zawodowo, zamieszkujących w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego / uczących się na obszarze województwa małopolskiego należących do przynajmniej jednej z grup :

 • osoby zamieszkujące obszary wiejskie (określone według klasyfikacji DEGURBA: kategoria 3 obszary wiejskie, słabo zaludnione) położone poza ZIT,   ( weryfikacja

na podstawie oświadczenia);

 • rodzice, chcący  powrócić do pracy po przerwie związanej z opieką nad dzieckiem,
   (weryfikacja na podstawie oświadczenia);
 • osoby posiadające orzeczenie o niepełnosprawności, min. 3 osoby z co najmniej
  umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, (weryfikacja na podstawie orzeczenia
  lub innego dokumentu potwierdzającego stan zdrowia);
 • osoby bierne zawodowo, osoby które nie uczestniczą  w szkoleniu lub kształceniu
  -tzw. młodzież NEET, (weryfikacja na podstawie oświadczenia);  

Masz 18-29 lat i mieszkasz na terenie województwa małopolskiego, nigdzie nie pracujesz, nie uczysz się i chcesz to zmienić?. Zgłoś się do projektu „W młodości POWER!”.

Jesteśmy dostępni dla osób z niepełnosprawnościami, biuro projektu i sale, w których odbywane są wsparcia dla uczestników projektu dostosowane są dla osób z niepełnosprawnościami.

 

W ramach projektu uczestnicy mogą skorzystać z następujących form wsparcia:

 • Identyfikacja potrzeb wraz z opracowaniem Indywidualnego Planu Działania
  w ramach  indywidualnych spotkań z Doradcą Zawodowym;
 • Innowacyjny Jobcoaching;
 • Wysokiej jakości szkolenia zawodowe ze stypendium szkoleniowym (szkolenie wybrane zgodnie ze ścieżką IPD) umożliwiające nabycie kompetencji lub kwalifikacji zawodowych, 
 • Indywidualne i kompleksowe pośrednictwo pracy;
 • 3- miesięczne płatne staże zawodowe umożliwiające zdobycie doświadczenia zawodowego dla 30 UP;
 • 6-miesięczne subsydiowane zatrudnienie dla 12UP.

Osobom uczestniczącym w projekcie zapewniamy:

 • Zwrot kosztów dojazdu (dla 27 UP);
 • Zwrot kosztów opieki nad dzieckiem lub osobą zależną (dla 3 UP);
 • Profesjonalną kadrę trenerską oraz doświadczonych specjalistów (doradców zawodowych, coachów, pośredników pracy);
 • Materiały szkoleniowe;
 • Stypendium szkoleniowe w ramach szkoleń zawodowych;
 • Możliwość uzyskania certyfikatu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe;
 • Catering podczas szkoleń zawodowych;
 • Ubezpieczenie NNW na okres 3-miesięcznych staży;
 • Stypendia stażowe w ramach 3-miesięcznych staży.
 • 6-miesięczne zatrudnienie subsydiowane

Główne rezultaty:

uzyskanie kwalifikacji przez min. 40% UP

osiągnięcie wskaźnika efektywności zatrudnieniowej na poziomie min.42% (dla osób w najtrudniejszej sytuacji) i min. 57% dla pozostałych osób.

 

Terminy naborów:   I tura -VIII 2019r.;   II tura -X 2019 r.;   III tura -XII 2019r. 

Osoba do kontaktu:

Kierownik Projektu – Barbara Bednarczyk:  e-mail: b.bednarczyk@stowarzyszenieprorew.pl 

Biuro projektu: 33-300 Nowy Sącz, ul. Żeglarska 5, tel. 533 317 688

Z UWAGI NA OBECNA SYTUACJĘ EPIDEMIOLOGICZNĄ  PLANOWANE SPOTKANIA INDYWIDUALNE  Z UCZESTNIKAMI PROJEKTU ZOSTAJĄ  ZAWIESZONE DO ODWOŁANIA.

Z DNIEM 27.04.2020R. URUCHAMIA  SIĘ REALIZACJĘ INDYWIDUALNYCH SPOTKAŃ Z UCZESTNIKAMI PROJEKTU.

Kierując się bezpieczeństwem Uczestników Projektów, Podmiotów  współdziałających ( m.in. Firm związanych z realizacja staży, zatrudnieniem  subsydiowanym, świadczącym inne usługi)  oraz pracowników Stowarzyszenia Prorew  w związku ze zmieniającą się dynamicznie sytuacją epidemiologiczną w zachorowalności na COVID-19 w Polsce oraz stosując się do rekomendacji Głównego Inspektora Sanitarnego prosimy o załatwianie w miarę możliwości spraw związanych z udziałem w projektach realizowanych przez Stowarzyszenie Prorew w formie elektronicznej lub telefonicznie, a także o ograniczenie osobistych wizyt w siedzibie biura projektu  przy ul. Żeglarskiej 5.

adres mail: prorew.biurons@gmail.com;   b.bednarczyk@stowarzyszenieprorew.pl

tel. 575 886 225;        533 317 688  

Przypominamy też, by oczekując na spotkanie z pracownikiem Stowarzyszenia,  ze względu na własne bezpieczeństwo, zachować odpowiedni dystans od innych oczekujących.

 

Dokumenty do pobrania:
Regulam Projektu WmP!
Zał. 1. Formularz rekrutacyjny
Zał.2 Zał. 2 Karta oceny formularza rekrutacyjnego
Zał. 3 Oświadczenie uczestnika dot. przetwarzania danych osobowych
Zał. 4 Deklaracja uczestnictwa
Zal. nr 5 Regulamin zwrotu kosztów dojazdu WMP!
Zał. 6 Regulamin zwrotu z tyt. opieki WmP!
Zal.  7. Regulamin odbywania staży- wersja aktualna
Zal. 7. Regulamin odbywania staży
Oś. dot. statusu byłego UP CT9 RPO
Ośw. o braku przynal. do grupy 1.3.1 zał. do Formularza Zgłoszeniowego
Wniosek o zwrot kosztów dojazdu WmP!

  STAŻ – Wniosek  o zwrot kosztów dojazdu WmP! 

ZAŁ. 8  REGULAMIN UDZIELANIA SUBSYDIOWANEGO ZATRUDNIENIA

 

Wartość projektu: 961 773,38 zł.

Dofinansowanie: 913 684,71 zł.
Wkład własny: 48 088,67 zł.

 

UDZIAŁ W PROJEKCIE JEST CAŁKOWICIE BEZPŁATNY! 

 

Lista rankingowa zakwalifikowanych do projektu I Tura Grupa  Nowy Sącz

Lista rankingowa zakwalifikowanych do projektu I Tura Grupa Gorlice

Lista rankingowa zakwalifikowanych  do projektu  II Tura Grupa  Gorlice

Lista rankingowa zakwalifikowanych do projektu II Tura Grupa Nowy Sącz

Lista rankingowa zakwalifikowanych do projektu III Tura Grupa Nowy Sącz

Lista rankingowa zakwalifikowanych do projektu III Tura Grupa Gorlice

Harmonogram IPD: Harmonogram IPD dla I Tura grupa Gorlice   

Harmonogram IPD: Aktualizacja na dz. 19.09.2019r. Harmonogramu IPD dla I tury grupa Gorlice_

Harmonogram IPD: Harmonogram IPD dla I Tury grupa Nowy Sącz- spotkanie 1

Harmonogram Jobcoaching: Harmonogram na indywidualne poradnictwo zawodowe w formie job coachingu dla I tury grupa Gorlice 1 spotkanie

Harmonogram Pośrednictwo Pracy: Harmonogram indywidualne pośrednictwo pracy I tura Gorlice 1 spotkanie

Harmonogram Jobcoaching: Harmonogram na indywidualne poradnictwo zawodowe w formie job coachingu dla I tury  1 spotkanie Nowy Sącz

Harmonogram IPD: Harmonogram-IPD-dla-II-Tury grupa-Gorlice 1 spotkanie

Harmonogram IPD: 24.10.19 Aktualizacja harmonogramu IPD dla II tura grupa Gorlice

Harmonogram  Pośrednictwo Pracy: Harmonogram Pośrednictwo pracy I Tura 1 spotkanie Nowy Sącz

Harmonogram IPD: Harmonogram IPD dla grupy Nowy Sącz, II tura, 1 spotkanie

Harmonogram Jobcoaching: Harmonogram JC Gorlice tura I spotkanie 2

Harmonogram Pośrednictwo  Pracy:Harmonogram Pośrednictwo Pracy Gorlice I Tura  spotkanie 2

Harmonogram Pośrednictwo Pracy: Harmonogram-Pośrednictwo-Pracy-Nowy Sącz- I Tura  spotkanie 2

Harmonogram Jobcoaching: Harmonogram JC Gorlice I Tura spotkanie 3

Harmonogram Jobcoaching: Harmonogram-JC-Nowy Sącz-Tura-1-spotkanie-2

Harmonogram zatrudnienia subsydiowanego: Harmonogram zatr. subsyd XI 2019

Aktualizacja Harmonogramu Pośrednictwo pracy: Aktualizacja Harmonogram-Pośrednictwo-Pracy-Nowy Sącz- I Tura  spotkanie 2

Harmonogram Jobcoaching :Harmonogram JC Gorlice II Tura  spotkanie 1

Harmonogram Jobcoaching:Harmonogram-JC-Nowy Sącz-II Tura-spotkanie-1

Harmonogram szkolenia zawodowego:Harmonogram szkolenia – Grafik komputerowy

Harmonogram szkolenia zawodowego:Harmonogram szkolenia – Pracownik ds. rachunkowości i księgowości z obsługą komputera z egzaminem ECCC

Harmonogram szkolenia zawodowego: Harmonogram szkolenia Fryzjer z obsługą komputera z egzaminem ECCC.

Harmonogram Jobcoaching: Harmonogram JC Gorlice  II Tura,   spotkanie 1+2+3

Aktualizacja harmonogramu szkolenia zawodowego: Aktualizacja harmonogramu fryzjer z obsługą komputera z egzaminem ECCC

Harmonogram subsydiowane zatrudnienie : XII 2019 Harmonogram zatrudnienie subsydiowane

Harmonogram Jobcoaching :Harmonogram-JC-Nowy Sącz-II Tura-spotkanie 2.

Harmonogram szkolenia zawodowego:Harmonogram szkolenia Operator obrabiarek sterowanych numerycznie CNC

Harmonogram IPD:Harmonogram IPD grupa Gorlice III Tura

Harmonogram Jobcoaching :Harmonogram-JC-Nowy Sącz-Tura-I-spotkanie-3+1

Harmonogram Jobcoaching: Harmonogram-JC-Nowy Sącz-Tura-2-spotkanie-3

Harmonogram IPD: Harmonogram IPD grupa Nowy Sącz-Tura III spotkanie 1

Harmonogram Pośrednictwo Pracy:Harmonogram Pośrednictwo Pracy  Gorlice Tura I i Tura II

Harmonogram Pośrednictwo Pracy:Harmonogram Pośrednictwo Pracy  Gorlice tura I i Tura II 

Harmonogram Jobcoaching:Harmonogram-JC-Gorlice-Tura I i Tura-II

Harmonogram Pośrednictwo Pracy:Harmonogram-Pośrednictwo Pracy -Gorlice-Tura-II

Harmonogram Pośrednictwo Pracy+ Weryfikacja IPD Harmonogram Pośrednictwo Pracy grupa Gorlice+ IPD-weryfikacja

Harmonogram Jobcoaching:  Harmonogram-JC-Nowy Sącz-III tura-+ I tura

Harmonogram IPD:Harmonogram IPD Grupa Nowy Sącz III Tura spotkanie 1

Harmonogram zatrudnienie subsydiowane :I 2020 Harmonogram zatr. subsyd. I 2020

Harmonogram Pośrednictwo Pracy:Harmonogram PP Gorlice I tura+ II tura +III tura

Harmonogram Jobcoaching: Harmonogram JC Gorlice II Tura

Harmonogram Pośrednictwo Pracy: Harmonogram-PP-grupa-Gorlice-II-tura

Harmonogram Jobcoaching: Harmonogram JC grupa Gorlice II tura

Harmonogram staży: Harmonogram stażu I 2020

Harmonogram Jobcoaching:Harmonogram JC Gorlice I Tura + II Tura

Harmonogram Pośrednictwo Pracy: Harmonogram PP Gorlice I Tura + II Tura

Harmonogram Pośrednictwo Pracy: Harmonogram-Pośrednictwo-Pracy-grupa Nowy Sącz- Tura I spotkanie 3

Harmonogram Pośrednictwo Pracy:Harmonogram-Pośrednictwo-Pracy-Nowy Sącz- tura II spotkanie 1

Harmonogram Pośrednictwo Pracy:Harmonogram-Pośrednictwo-Pracy-Nowy Sącz- tura III spotkanie 1-1

Harmonogram Jobcoaching: Harmonogram JC grupa Gorlice Tura II + Tura III

Harmonogram Pośrednictwo Pracy: Harmonogram PP grupa  Gorlice  Tura II +Tura III

Harmonogram IPD weryfikacja : Harmonogram IPD Tura I+ II- weryfikacja

Harmonogram Jobcoaching:Harmonogram-JC-grupa Nowy Sącz-Tura-I-spotkanie 2

Harmonogram Jobcoaching:Harmonogram-JC-Nowy Sącz-Tura-III-spotkanie-2

Harmonogram staży: Harmonogram stażu II 2020

Harmonogram Jobcoaching:Harmonogram JC grupa Gorlice Tura I+ Tura II

Harmonogram Pośrednictwo Pracy:Harmonogram Pośrednictwo Pracy grupa  Gorlice Tura II + Tura III

Harmonogram szkolenia:Harmonogram szkolenia – Grafik komputerowy wraz z organizacją i przeprowadzeniem egzaminu ECCC

Harmonogram subsydiowane zatrudnienie:II 2020 Harmonogram zatrudnienie subsydiowane 

Harmonogram staży:  Aktualizacja Harmonogramu stażu II 2020

Harmonogram Pośrednictwo Pracy: Harmonogram PP Gorlice Tura II + Tura III –  luty.2020

Harmonogram Job coaching: Harmonogram-JC-Nowy Sącz-Tura-I-luty 2020

Harmonogram Job coaching: Harmonogram-JC-Nowy-Sącz-tura-3-spotkanie-3

Harmonogram szkolenia:Pracownik ds rachunkowości i ksiegowości z obsługą komputera i egzaminem ECCC.

Harmonogram szkolenia :Aktualizacja Harmonogramu szkolenia – Prac. ds. rachunkowości i księgowości z obsługą komputera i egzaminem ECCC-1

Harmonogram Pośrednictwa pracy:Harmonogram PP Gorlice Tura I + Tura II – luty 2020

Harmonogram IPD :Harmonogram IPD – monitoring  II Tura Grupa Gorlice

Harmonogram subsydiowane zatrudnienie:Aktualizacja Harmonogramu zatrudnienie subsydiowane II 2020 

Harmonogram Pośrednictwa pracy:Harmonogram PP Gorlice III Tura – luty 2020

Harmonogram Job coaching:Harmonogram JC Gorlice III Tura Luty 2020

Harmonogram Job coaching: Harmonogram-JC-Nowy-Sącz-tura-2-spotkanie-2

Harmonogram Pośrednictwa pracy:Harmonogram PP Gorlice  III Tura  luty 2020

Harmonogram IPD: Harmonogram IPD – Monitoring II tura  Gorlice-luty 2020

Harmonogram Job coaching:Harmonogram JC Gorlice II Tura – luty 2020

Harmonogram Job coaching:Harmonogram JC Gorlice II + III Tura – luty 2020

Harmonogram IPD: Harmonogram  IPD grupa Nowy Sącz I Tura 

Harmonogram Job coaching: Harmonogram-JC-Nowy-Sącz-tura-2-spotkanie-3

Harmonogram stażu : Harmonogram stażu III 2020

Harmonogram subsydiowane zatrudnienie : Harmonogram-zatrudnienie subsydiowane  III 2020

Harmonogram Pośrednictwa pracy:Harmonogram PP Gorlice III Tura marzec 2020

Harmonogram stazu: Aktualizacja  Harmonogramu stażu III 2020

Harmonogram subsydiowane zatrudnienie :Aktualizacja Harmonogramu-zatrudnienie subsydiowane . III-2020

Harmonogram Pośrednictwa pracy: Harmonogram PP Gorlice III Tura c.d. marzec 2020

Harmonogram IPD:Harmonogram IPD grupa Nowy Sącz marzec 2020

Harmonogram subsydiowane zatrudnienie:2 Aktualizacja Harmonogramu zatrudnienie subsydiowane  III 2020 

Harmonogram IPD: Harmonogram IPD Grupa Gorlice – monitoring  marzec 2020

Harmonogram stażu: Harmonogram-stażu-IV 2020

Harmonogram subsydiowane zatrudnienie: Harmonogram-zatrudnienie subsydiowane IV 2020

Harmonogram IPD: Harmonogram-IPD Tura II Grupa  Gorlice 

Harmonogram Job coaching:Harmonogram JC Gorlice Tura II

Harmonogram Pośrednictwa pracy: Harmonogram PP Gorlice Tura III

Harmonogram IPD: Harmonogram IPD Tura III dla grupy Nowy Sącz-1- IV 2020

Harmonogram IPD:Harmonogram IPD Tura III grupa Gorlice 

Harmonogram Job coaching:Harmonogram JC grupa Gorlice Tura I

Harmonogram Pośrednictwa pracy:Harmonogram PP grupa Gorlice Tura I

Harmonogram stażu: Harmonogram-stażu-V 2020

Harmonogram subsydiowane zatrudnienie:  Harmonogram-zatrudnienie subsydiowane . V 2020 

Harmonogram IPD:Harmonogram IPD grupa Nowy Sącz-V

Harmonogram Pośrednictwa pracy:Harmonogram PP Tura I i II grupa Nowy Sącz V

Harmonogram Job coaching:Harmonogram-JC-Nowy Sącz-Tura-I

Harmonogram IPD: Harmonogram -weryfikacja IPD grupa Gorlice, tura I, II, III

Harmonogram Pośrednictwa pracy:Harmonogram PP Grupa Nowy Sącz Tura I i II

Harmonogram Pośrednictwa pracy:Harmonogram PP grupa Gorlice V 2020

Harmonogram stażu :  Harmonogram-stażu-V 2020

Harmonogram Pośrednictwa pracy: Harmonogram PP grupa Nowy Sącz I tura 4 spotkani

Harmonogram Pośrednictwa pracy:Harmonogram PP grupa Nowy Sącz  IV  tura 1spotkanie

Harmonogram Job coaching:Harmonogram JC grupa Gorlice  tura I, II, III

Harmonogram Pośrednictwa pracy: Harmonogram PP grupa Gorlice tura III  

Harmonogram Job coaching:Harmonogram JC grupa Gorlice  Tura III

Harmonogram Pośrednictwa pracy: Harmonogram PP grupa Gorlice Tura III 

Harmonogram stażu :  Harmonogram-stażu-VI 2020

Harmonogram subsydiowane zatrudnienie:Harmonogram-zatrudnienie  subsydiowane  VI-2020

Harmonogram Pośrednictwa pracy:Harmonogram PP grupa Nowy Sącz Tura  I+II+III 

Harmonogram Job coaching:Harmonogram-JC-grupa Nowy Sącz-Tura-I

Harmonogram IPD: Harmonogram weryfikacja IPD grupa Nowy Sącz-Tura I +II 

Harmonogram stażu :  Aktualizacja Harmonogram-stażu-VI 2020

Harmonogram IPD:Harmonogram weryfikacja IPD Gorlice Tura III 

Harmonogram Pośrednictwa pracy:Harmonogram PP Gorlice Tura I i III

Harmonogram Pośrednictwa pracy:Harmonogram PP Nowy Sącz Tura I 

Harmonogram IPD: Harmonogram weryfikacja IPD Nowy Sącz Tura I i II 

Harmonogram Pośrednictwa pracy:Harmonogram PP Nowy Sącz Tura  III  

Harmonogram Job coaching:Harmonogram JC grupa Nowy Sącz Tura II 

Harmonogram Job coaching:Harmonogram JC grupa  Nowy Sącz Tura I + III

Harmonogram Pośrednictwa pracy: Harmonogram PP grupa Nowy Sącz Tura II + III spotkanie 4 i 5

Harmonogram Job coaching:Harmonogram JC grupa Gorlice I tura

Harmonogram Pośrednictwa pracy:Harmonogram PP grupa Gorlice I tura

Harmonogram IPD: Harmonogram monitoring IPD Gorlice I tura

Harmonogram stażu : Harmonogram-stażu-VII 2020

Harmonogram subsydiowane zatrudnienie:Harmonogram-zatrudnienie subsydiowane  VII-2020

Harmonogram Job coaching:Harmonogram JC grupa Gorlice tura II

Harmonogram Pośrednictwa pracy:Harmonogram PP grupa Gorlice Tura II

Harmonogram Job coaching; Harmonogram grupa Nowy Sącz JC tura III spotkanie 1 i 2

Harmonogram stażu :Aktualizacja Harmonogram-stażu-VII 2020

Harmonogram Job coaching;Harrmonogram JC grupa Gorlice

Harmonogram IPD:Harmonogram IPD grupa Nowy Sącz 

Harmonogram Job coaching: Harmonogram JC grupa Nowy Sącz

Harmonogram stażu :Harmonogram-stażu-VIII 2020

Harmonogram subsydiowane zatrudnienie:Harmonogram-zatrudnienie subsydiowane  VIII-2020

Harmonogram Job coaching:Harmonogram JC  grupa Gorlice 

Harmonogram Pośrednictwa pracy:Harmonogram PP grupa  Gorlice 

Harmonogram Pośrednictwa pracy:1Harmonogram PP grupa Nowy Sącz PP tura III 

Harmonogram IPD: Harmonogram weryfikacja  IPD  grupa Nowy Sącz tura III

Harmonogram Job coaching: Harmonogram-JC-grupa Nowy Sącz-tura-1-spotkanie V. VI, VII

Harmonogram Job coaching:Harmonogram JC grupa Nowy Sącz  tura  III

Harmonogram Job coaching:Harmonogram JC grupa NS  tura II

Harmonogram Pośrednictwa pracy:Harmonogram PP grupa Nowy Sącz tura III

Harmonogram Pośrednictwa pracy:Harmonogram PP grupa Nowy Sącz tura II

Harmonogram Pośrednictwa pracy:Harmonogram PP grupa Nowy Sącz  tura I

Harmonogram Job coaching:Harmonogram JC  Nowy Sącz  tura IV 

Harmonogram stażu : Harmonogram-stażu-IX 2020

Harmonogram subsydiowane zatrudnienie: Harmonogram-zatrudnienie subsydiowane . IX-2020

Harmonogram Pośrednictwa pracy:Harmonogram PP Gorlice Tura III

Harmonogram Job coaching:Harmonogram JC grupa Gorlice tura III

Harmonogram Job coaching: Harmonogram-JC-Nowy Sącz-Tura-II

Harmonogram Pośrednictwa pracy:Harmonogram PP III tura 

Harmonogram IPD:Harmonogram IPD – weryfikacja grupa Gorlice  docx

Harmonogram IPD: Harmonogram IPD weryfikacja grupa Nowy Sącz Tura  I 

Harmonogram stażu :Harmonogram-stażu-X 2020

Harmonogram subsydiowane zatrudnienie:Harmonogram-zatrudnienie subsydiowane. X-2020

Harmonogram IPD:Harmonogram modyfikacja IPD II i III grupa Nowy Sącz

Harmonogram Job coaching :Harmonogram JC grupa Gorlice X 2020

Harmonogram stażu:  Harmonogram-stażu-XI 2020

Harmonogram Pośrednictwa pracy: Harmonogram PP  grupa Gorlice XI

Harmonogram Job coaching :Harmonogram JC grupa  Gorlice  XI 2020

Harmonogram Pośrednictwa pracy:Harmonogram PP dla grupy Nowy Sącz

Harmonogram Job coaching : Harmonogram JC grupa Gorlice XI -aktualizacja

Harmonogram IPD: Harmonogram weryfikacja IPD grupa Gorlice tura III

Harmonogram Pośrednictwa pracy: Harmonogram PP Gorlice XI 2020

Harmonogram Pośrednictwa pracy:Harmonogram PP Grupa NS XI 2020

Harmonogram Job coaching :Harmonogram-JC-Nowy Sącz-tura-2 i 3- 

Harmonogram Pośrednictwa pracy:Harmonogram PP grupa NS 

Harmonogram IPD:Harmonogram weryfikacja IPD grupa Nowy Sącz