Projekt “W dobrym kierunku”

Zgodnie z Uchwałą Zarządu Stowarzyszenia PROREW nr 01/10/2020 z dnia 16.10.2020 r. informuje, iż Stowarzyszenie kierując się bezpieczeństwem Uczestników Projektów, Podmiotów współdziałających ( m.in. Firm związanych z realizacja staży, zatrudnieniem  subsydiowanym, świadczącym inne usługi)  oraz pracowników Stowarzyszenia PROREW  w związku ze zmieniającą się dynamicznie sytuacją epidemiologiczną w zachorowalności na COVID-19 w Polsce oraz stosując się do rekomendacji Głównego Inspektora Sanitarnego prosimy aby wszelkie  sprawy związane z realizacją projektu zgłaszać w formie elektronicznej lub telefonicznie. Wizyta osobista w biurach projektów i siedzibie głównej Stowarzyszenia możliwa jest jedynie po wcześniejszym umówieniu się na konkretny dzień i godzinę.

 

Projekt “W dobrym kierunku” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 realizowany jest w ramach Osi priorytetowej 09 – IX Włączenie społeczne, Działania 01 – IX.1 Aktywna integracja osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, Poddziałania 01 -IX.1.1 Aktywizacja społeczno-zawodowa osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym.

Cel główny projektu to zwiększenie do 31.08.2021 r. zdolności do zatrudnienia i aktywnego udziału w życiu społeczno – zawodowym 56 [32K/24M] osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społ., które w pierwszej kolejności wymagają aktywizacji społecznej, zamieszkujących w rozum. KC na terenie WŁ, pozostających bez zatrudnienia – wyłącznie biernych zawodowo: min.60% tj. 34 (20K/14M) lub bezrobotnych, wobec których zastosowanie wyłącznie instrumentów i usług rynku pracy jest niewystarczające i istnieje konieczność zastosowania w 1-ej kolejności usług aktywnej integracji o charakterze społ., w tym min. 6 (3K/3M) osób z niepełnosprawnościami.

Projekt “W dobrym kierunku” skierowany jest do:

 • osób zamieszkujących zgodnie z Kodeksem Cywilnym woj. łódzkie (oświadczenie Uczestnika Projektu),
 • w wieku powyżej 18 roku życia (oświadczenie Uczestnika Projektu),
 • osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym (oświadczenie UP/zaświadczenie np. z OPS, orzeczenie o niepełnosprawności, etc.),
 • osób pozostających bez zatrudnienia – biernych zawodowo min. 60% tj. 34 UP (20K/14M) lub bezrobotnych [BB], wobec których zastosowanie wyłącznie instrumentów i usług rynku pracy jest niewystarczające i istnieje konieczność zastosowania w pierwszej kolejności usług aktywnej integracji o charakterze społ., (zaświadczenie PUP/oświadczenie o BB wg BAEL + zg. z wytycznymi),
 • 6 osób z niepełnosprawnością (3K/3M) (weryfikacja na podstawie orzeczenia lub innego dokumentu potwierdzającego stan zdrowia)

W ramach projektu uczestnicy mogą skorzystać z następujących form wsparcia:

 • Opracowanie Indywidualnych Ścieżek Reintegracji i treningi kompetencji społecznych
 • Indywidualne poradnictwo zawodowe, psychologiczne oraz prawne i obywatelskie
 • Szkolenia zawodowe
 • Staże i pośrednictwo pracy
 • Zatrudnienie subsydiowane

Osobom uczestniczącym w projekcie zapewniamy:

 • zwrot kosztów dojazdu
 • zwrot kosztów opieki nad dzieckiem/ osobą zależną
 • profesjonalną kadrę trenerską oraz doświadczonych specjalistów (doradca zawodowy, psycholog, prawnik, pośrednik pracy)
 • materiały szkoleniowe
 • możliwość uzyskania certyfikatu potwierdzającego nabycie kwalifikacji zawodowych
 • ciepły posiłek podczas treningów kompetencji społecznych

Wskaźniki rezultatu:

–  wskaźnik efektywności społecznej w odniesieniu do osób z niepełnosprawnościami – 34%

– wskaźnik efektywności społecznej w odniesieniu do pozostałych osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym – 34%

– wskaźnik efektywności zatrudnieniowej w odniesieniu do osób z niepełnosprawnościami – 12%

– wskaźnik efektywności zatrudnieniowej w odniesieniu do pozostałych osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym – 25%

– wskaźnik efektywności zatrudnieniowej  dla osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym – 12 UP (7K/5M),

– liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym poszukujących pracy po opuszczeniu programu – 12 UP (7K/5M),

– liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, które uzyskały kwalifikacje lub nabyły kompetencje po opuszczeniu programu – 40 UP (23K/19M).

Okres realizacji Projektu: 01.09.2019 – 31.08.2021

Wartość Projektu: 1 035 478, 80 zł

Dofinansowanie Projektu z UE: 983 704, 86 zł 

Wkład własny: 51 773, 94 złBiuro Projektu
: ul. Szeroka 7/11a lok.17, 97-200 Tomaszów Mazowiecki

Kierownik Projektu – Izabela Mastalerz
mail: i.mastalerz@stowarzyszenieprorew.pl

Asystent Kierownika Projektu – Ewelina Łabędzka
mail: e.labedzka@stowarzyszenieprorew.pl
nr tel. 577 353 252ZAPRASZAMY ZARÓWNO KOBIETY JAK I MĘŻCZYZN ORAZ OSOBY Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ!

PLIKI DO POBRANIA:

Regulamin WDK

Formularz zgłoszeniowy

Formularz zgłoszeniowy – dostosowany do potrzeb osób z niepełnosprawnością

Oświadczenie o wielokrotnym wykluczeniu WDK

Oświadczenie o przynależności do grupy docelowej WDK

Oświadczenie o posiadaniu statusu osoby bezrobotnej według BAEL

Oświadczenie POPŻ WDK

Oświadczenie o kwalifikowaniu się do objęcia wsparciem pomocy społecznej WDK

Oświadczenie o rezygnacji z udziału w projekcie WDK


HARMONOGRAMY WSPARCIA REALIZOWANEGO W RAMACH PROJEKTU

Harmonogramy zamieszczane będą na bieżąco w ciągu dalszej realizacji projektu:

I. Doradztwo zawodowe z identyfikacją potrzeb oraz opracowaniem Indywidualnych Ścieżek Reintegracji:

Harmonogram – Doradztwo zawodowe z identyfikacją potrzeb oraz opracowaniem Indywidualnych Ścieżek Reintegracji – STYCZEŃ 2020

Harmonogram – Doradztwo zawodowe z identyfikacją potrzeb oraz opracowaniem Indywidualnych Ścieżek Reintegracji – LUTY 2020

Harmonogram-Doradztwo-zawodowe-z-identyfikacją-potrzeb-oraz-opracowaniem-Indywidualnych-Ścieżek-Reintegracji-CZERWIEC-2020

Harmonogram-Doradztwo-zawodowe-z-identyfikacją-potrzeb-oraz-opracowaniem-Indywidualnych-Ścieżek-Reintegracji-LIPIEC-2020

Harmonogram-Doradztwo-zawodowe-z-identyfikacją-potrzeb-oraz-opracowaniem-Indywidualnych-Ścieżek-Reintegracji-MARZEC-2021

II. Poradnictwo psychologiczne z identyfikacją potrzeb oraz opracowaniem Indywidualnych Ścieżek Reintegracji:

Harmonogram – Poradnictwo psychologiczne z identyfikacją potrzeb oraz opracowaniem Indywidualnych Ścieżek Reintegracji – STYCZEŃ 2020

Harmonogram – Poradnictwo psychologiczne z identyfikacją potrzeb oraz opracowaniem Indywidualnych Ścieżek Reintegracji – LUTY 2020

Harmonogram-Poradnictwo-psychologiczne-z-identyfikacją-potrzeb-oraz-opracowaniem-Indywidualnych-Ścieżek-Reintegracji-CZERWIEC-2020-1

Harmonogram-Poradnictwo-psychologiczne-z-identyfikacją-potrzeb-oraz-opracowaniem-Indywidualnych-Ścieżek-Reintegracji-LIPIEC-2020

Harmonogram-Poradnictwo-psychologiczne-z-identyfikacją-potrzeb-oraz-opracowaniem Indywidualnych Ścieżek Reintegracji MARZEC 2021

III. Grupowe Treningi Kompetencji Społecznych:

Harmonogram – Grupowe Treningi Kompentencji Społecznych – GRUPA I

Harmonogram – Grupowe Treningi Kompentencji Społecznych – GRUPA II

Harmonogram – Grupowe Treningi Kompentencji Społecznych – GRUPA III

Harmonogram – Grupowe Treningi Kompentencji Społecznych – GRUPA IV

Harmonogram-Grupowe-Treningi-Kompentencji-Społecznych-GRUPA-V

Harmonogram-Grupowe-Treningi-Kompentencji-Społecznych-GRUPA-VI

Harmonogram-Grupowe-Treningi-Kompentencji-Społecznych-GRUPA-VII

IV. Indywidualne poradnictwo psychologiczne:

Harmonogram – Indywidualne poradnictwo psychologiczne – LUTY 2020

Harmonogram – Indywidualne poradnictwo psychologiczne – MARZEC 2020

Harmonogram-Indywidualne-poradnictwo-psychologiczne-CZERWIEC-2020

Harmonogram-Indywidualne-poradnictwo-psychologiczne-LIPIEC-2020

Harmonogram-Indywidualne-poradnictwo-psychologiczne-PAŹDZIERNIK-2020

Harmonogram-Indywidualne-poradnictwo-psychologiczne-KWIECIEŃ-2021

V. Indywidualne poradnictwo zawodowe:

Harmonogram – Indywidualne poradnictwo zawodowe – LUTY 2020

Harmonogram – Indywidualne poradnictwo zawodowe – MARZEC 2020

Harmonogram-Indywidualne-poradnictwo-zawodowe-CZERWIEC-2020

Harmonogram-Indywidualne-poradnictwo-zawodowe-LIPIEC-2020

Harmonogram-Indywidualne-poradnictwo-zawodowe-PAŹDZIERNIK_LISTOPAD-2020

Harmonogram-Indywidualne-poradnictwo-psychologiczne-KWIECIEŃ-2021

VI. Indywidualne poradnictwo prawne i obywatelskie:

Harmonogram-Indywidualne-poradnictwo-zawodowe-LUTY-2020

Harmonogram – Indywidualne poradnictwo prawne i obywatelskie – MARZEC 2020

Harmonogram – Indywidualne poradnictwo prawne i obywatelskie – KWIECIEŃ 2020

Harmonogram-Indywidualne-poradnictwo-zawodowe-CZERWIEC-2020

Harmonogram-Indywidualne-poradnictwo-zawodowe-LIPIEC-2020

Harmonogram-Indywidualne-poradnictwo-prawne-i-obywatelskie-PAŻDZIERNIK

Harmonogram-Indywidualne-poradnictwo-prawne-i-obywatelskie-KWIECIEŃ-2021

VII. Indywidualne pośrednictwo pracy:

Harmonogram-Indywidualne-pośrednictwo-pracy-CZERWIEC-2020

Harmonogram-Indywidualne-pośrednictwo-pracy-LIPIEC-2020

Harmonogram-Indywidualne-posrednictwo-pracy-WRZESIEN-2020

Harmonogram-Indywidualne-posrednictwo-pracy-PAZDZIERNIK-2020

Harmonogram – Indywidualne pośrednictwo pracy – LISTOPAD 2020

Harmonogram-Indywidualne-posrednictwo-pracy-GRUDZIEŃ-2020

Harmonogram – Indywidualne pośrednictwo pracy – STYCZEŃ 2021

Harmonogram – Indywidualne pośrednictwo pracy – LUTY 2021

Harmonogram-Indywidualne-posrednictwo-pracy-MAJ-2021

Harmonogram-Indywidualne-posrednictwo-pracy-CZERWIEC-2021

VIII. Szkolenia zawodowe:

Harmonogram realizacji szkolenia – Szkolenie Pracownik administracyjno – biurowy z obsługą komputera GRUPA I MARZEC i KWIECIEŃ 2020

Harmonogram realizacji szkolenia – Szkolenie Pracownik administracyjno – biurowy z obsługą komputera GRUPA II MARZEC i KWIECIEŃ 2020

Harmonogram – szkolenie Pracownik administracyjno-biurowy z obsługą komputera – GR. III CZERWIEC 2020

Harmonogram – szkolenie Pracownik administracyjno-biurowy z obsługą komputera – GR. IV CZERWIEC-LIPIEC 2020

Harmonogram – szkolenie Pracownik administracyjno – biurowy z modułem obsługi komputera ECDL Base (Moduły B1 i B2) – GR. V SIERPIEŃ – WRZESIEŃ 2020

Harmonogram – szkolenie Pracownik administracyjno – biurowy z modułem obsługi komputera ECDL Base (Moduły B1 i B2) – GR. VI SIERPIEŃ – WRZESIEŃ 2020

Harmonogram – szkolenie Pracownik administracyjno – biurowy z certfikatem ECCC Bazy danych (moduł IT M4 poziom A) – GR. VII PAŹDZIERNIK 2020

Harmonogram – szkolenie Pracownik administracyjno – biurowy z certfikatem ECCC Bazy danych (moduł IT M4 poziom A) – GR. VIII PAŹDZIERNIK-LISTOPAD 2020

Harmonogram – szkolenie Pracownik administracyjno – biurowy – sekretarka_asystent z certfikatem ECCC (moduł PI M16 ) obsługa biura – GR. IX LISTOPAD-GRUDZIEŃ 2020

Harmonogram – szkolenie Pracownik administracyjno – biurowy – sekretarka_asystent z certfikatem ECCC (moduł PI M16 ) obsługa biura – GR. X LISTOPAD-GRUDZIEŃ 2020

Harmonogram – szkolenie Pracownik administracyjno-biurowy – sekretarka-asystent z certyfikatem ECCC z modułu PI M16 – Obsługa biura – GR. XI KWIECIEŃ-MAJ 2021 r.