W dobrym kierunku

Projekt „W dobrym kierunku”

Projekt „W dobrym kierunku” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 realizowany jest w ramach Osi priorytetowej 09 – IX Włączenie społeczne, Działania 01 – IX.1 Aktywna integracja osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, Poddziałania 01 -IX.1.1 Aktywizacja społeczno-zawodowa osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym.

Cel główny projektu to zwiększenie do 31.03.2021 zdolności do zatrudnienia i aktywnego udziału w życiu społeczno – zawodowym 56 [32K/24M] osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społ., które w pierwszej kolejności wymagają aktywizacji społecznej, zamieszkujących w rozum. KC na terenie WŁ, pozostających bez zatrudnienia – wyłącznie biernych zawodowo: min.60% tj. 34 (20K/14M) lub bezrobotnych, wobec których zastosowanie wyłącznie instrumentów i usług rynku pracy jest niewystarczające i istnieje konieczność zastosowania w 1-ej kolejności usług aktywnej integracji o charakterze społ., w tym min. 6 (3K/3M) osób z niepełnosprawnościami.

 

Projekt „W dobrym kierunku” skierowany jest do:

 • osób zamieszkujących zgodnie z Kodeksem Cywilnym woj. łódzkie (oświadczenie Uczestnika Projektu),
 • w wieku powyżej 18 roku życia (oświadczenie Uczestnika Projektu),
 • osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym (oświadczenie UP/zaświadczenie np. z OPS, orzeczenie o niepełnosprawności, etc.),
 • osób pozostających bez zatrudnienia – biernych zawodowo min. 60% tj. 34 UP (20K/14M) lub bezrobotnych [BB], wobec których zastosowanie wyłącznie instrumentów i usług rynku pracy jest niewystarczające i istnieje konieczność zastosowania w pierwszej kolejności usług aktywnej integracji o charakterze społ., (zaświadczenie PUP/oświadczenie o BB wg BAEL + zg. z wytycznymi),
 • 6 osób z niepełnosprawnością (3K/3M) (weryfikacja na podstawie orzeczenia lub innego dokumentu potwierdzającego stan zdrowia)

 

W ramach projektu uczestnicy mogą skorzystać z następujących form wsparcia:

 • Opracowanie Indywidualnych Ścieżek Reintegracji i treningi kompetencji społecznych
 • Indywidualne poradnictwo zawodowe, psychologiczne oraz prawne i obywatelskie
 • Szkolenia zawodowe
 • Staże i pośrednictwo pracy
 • Zatrudnienie subsydiowane

 

Osobom uczestniczącym w projekcie zapewniamy:

 • zwrot kosztów dojazdu
 • zwrot kosztów opieki nad dzieckiem/ osobą zależną
 • profesjonalną kadrę trenerską oraz doświadczonych specjalistów (doradca zawodowy, psycholog, prawnik, pośrednik pracy)
 • materiały szkoleniowe
 • możliwość uzyskania certyfikatu potwierdzającego nabycie kwalifikacji zawodowych
 • ciepły posiłek podczas treningów kompetencji społecznych

 

Wskaźniki rezultatu:

–  wskaźnik efektywności społecznej w odniesieniu do osób z niepełnosprawnościami – 34%

– wskaźnik efektywności społecznej w odniesieniu do pozostałych osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym – 34%

– wskaźnik efektywności zatrudnieniowej w odniesieniu do osób z niepełnosprawnościami – 12%

– wskaźnik efektywności zatrudnieniowej w odniesieniu do pozostałych osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym – 25%

– wskaźnik efektywności zatrudnieniowej  dla osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym – 12 UP (7K/5M),

– liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym poszukujących pracy po opuszczeniu programu – 12 UP (7K/5M),

– liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, które uzyskały kwalifikacje lub nabyły kompetencje po opuszczeniu programu – 40 UP (23K/19M).

 

Okres realizacji Projektu: 01.09.2019 – 31.03.2021

Wartość Projektu: 1 035 478, 80 zł

Dofinansowanie Projektu z UE: 983 704, 86 zł 

Wkład własny: 51 773, 94 zł

 

ZAPRASZAMY ZARÓWNO KOBIETY JAK I MĘŻCZYZN ORAZ OSOBY Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ!

PLIKI DO POBRANIA:

Formularz zgłoszeniowy