PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO WIEDZA EDUKACJA ROZWÓJ

realizowany przez Stowarzyszenie PROREW (lider) i Fundację „Efekt Motyla” (partner),
w ramach Osi Priorytetowej I: Osoby młode na rynku pracy, Działania: 1.3 Wsparcie osób młodych znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji, Poddziałania: 1.3.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Projekt realizowany w okresie 1.07.2016 r. – 30.09.2018 r.

Projekt „SZANSA – ROZWÓJ – KARIERA – kompleksowe wsparcie osób młodych do 29 r. ż.
w podejmowaniu zatrudnienia, w oparciu zindywidualizowany o program aktywizacji społeczno-zawodowej” skierowany jest do:

60 os. (30 kobiet, 30 mężczyzn) w wieku 15-29 lat, w tym os. niepełnosprawnych (minimum 6)
z województw: łódzkiego, małopolskiego, lubelskiego, podkarpackiego i świętokrzyskiego, należących do tzw. kategorii NEET, tj. os. niepracujących (biernych zawodowo lub bezrobotnych), które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu, wywodzących się z następujących grup:

A: młodzież z pieczy zastępczej opuszczającej pieczę (do 1 r. po opuszczeniu instytucji pieczy):
A1: osoby powyżej 15 r.ż., które po zakończeniu pobytu w instytucjach pieczy zastępczej powróciły do rodzin naturalnych,
A2: osoby powyżej 18 r.ż., które założyły własne gospodarstwo domowe,
A3: osoby powyżej 18 r.ż., które usamodzielniają się i mają trudności ze znalezieniem zatrudnienia po zakończeniu pobytu w instytucjach pieczy zastępczej;
B: absolwenci młodzieżowych ośrodków wychowawczych i młodzieżowych ośrodków socjoterapii (do 1 r. po opuszczeniu ośrodków);
C: absolwenci specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych i specjalnych ośrodków wychowawczych (do 1 r. po opuszczeniu ośrodków);
D: matki przebywające w domach samotnej matki;

Celem głównym projektu jest edukacyjno–zawodowa i społeczna aktywizacja co najmniej 40 (spośród 60: 30 kobiet, 30 mężczyzn) os. młodych w wieku 15-29 lat, bezrobotnych, biernych zawodowo oraz poszukujących pracy, w tym niezarejestrowanych w urzędach pracy, wychowanków pieczy zastępczej opuszczających pieczę oraz absolwentów placówek opiekuńczo–wychowawczych, matki przebywające w domach samotnej matki, z województw: świętokrzyskiego, lubelskiego, podkarpackiego, małopolskiego i łódzkiego, w terminie do 31.03.2018 r.

W ramach projektu realizowane będą m.in. zadania z zakresu:

– identyfikacji potrzeb i możliwości oraz indywidualizacja wsparcia: psycholog, doradca edukacyjno-zawodowy;
– indywidualnego poradnictwa zawodowego;
– szkoleń zawodowych ustalonych na podstawie 1 z 5 modułów kompleksowego wsparcia edukacyjno-zawodowego (do wyboru): m.in. kurs fryzjerski, kurs kosmetolog-wizażysta, kasjer-sprzedawca, kurs ochrona obiektów i mienia, przedstawiciel handlowy z prawem jazdy kat. B, kurs operator ładowarko-koparki i inne;
– od 3 do 6 miesięcy płatnych staży zawodowych;
– indywidualnego pośrednictwa pracy.

UCZESTNICTWO W PROJEKCIE JEST CAŁKOWICIE BEZPŁATNE!

Kto może wziąć udział w projekcie?

Zapraszamy wszystkich spełniających kryteria rekrutacyjne:

– wiek 15-29 l. – dokument tożsamości/oświadczenie
– zamieszkanie na terenie dowolnego z następujących województw: świętokrzyskiego, lubelskiego, podkarpackiego, małopolskiego i łódzkiego – dokument tożsamości/oświadczenie
– wychowankowie/absolwenci instytucji pieczy zastępczej, w tym matki przebywające w domach samotnej matki – zaświadczenie lub oświadczenie
– status osoby biernej zawodowo, nieuczącej się i nieszkolącej – oświadczenie; lub bezrobotnej, w tym także długotrwale bezrobotnej – zaświadczenie z PUP/oświadczenie
– status osoby niepełnosprawnej  – zaświadczenie z ZUS/PZON

REKRUTACJA:

Trwa rekrutacja do projektu! Formularze rekrutacyjne można składać w biurze projektu:
ul. Kasztanowa 12/15, 25-555 Kielce
w godzinach 8.00-16.00 w każdy dzień roboczy (od poniedziałku do piątku).

Dokumenty do pobrania:

Szczegółowy harmonogram wsparcia:

 

 

 

Więcej informacji:

Kierownik projektu – JAN DUDA, tel. 533 535 008, e-mail: srk.kielce@gmail.com
Media społecznościowe: https://www.facebook.com/srk.kielce/

Biuro projektu otwarte pn-pt w godz. 8.00-16.00:
ul. Kasztanowa 12/15, 25-555 Kielce

Projekt realizowany jest w partnerstwie z Fundacją Efekt Motyla.
Koordynator ds. merytorycznych – BEATA DRĄG, tel. 608 061 895, e-mail: beatadrag@op.pl

LOGO_IWK_png

Materiały promocyjno-informacyjne:

Plakat A3

Ulotka A5