SEDNO KARIERY

 

Projekt SEDNO KARIERY nr POWR.01.02.01-30-0014/18
jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
w ramach Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój na lata 2014-2020,
realizowany przez Stowarzyszenie PROREW (lider) i Fundację EFEKT MOTYLA (partner),
Oś Priorytetowa I. Rynek pracy otwarty dla wszystkich,
Działanie 1.2 Wsparcie osób młodych na regionalnym rynku pracy – projekty konkursowe,
Poddziałanie 1.2.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego.
Okres realizacji projektu: od 01.09.2019 r. do 31.12.2020 r.

Projekt skierowany jest do osób zamieszkujących/pracujących w rozumieniu KC w woj. wielkopolskim, które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu, tzw. młodzież NEET z wyłączeniem grupy określonej dla trybu konkursowego 1.3.1.

Celem głównym projektu jest zwiększenie do 31.12.2020 r. zdolności do podjęcia zatrudnienia lub poprawa sytuacji na rynku pracy 60 [34K/26M] osób młodych w wieku 18-29 lat (w tym min.18 [10K/8M] osób o niskich kwalifikacjach i min.4 [2K/2M] osób z niepełnosprawnościami), zamieszkujących/pracujących na terenie woj. wielkopolskiego w rozumieniu przepisów KC (z czego min.12 [7K/5M] to osoby zamieszkujące obszar miast średnich zg. z Załącznikiem 14), z następujących grup:
– min.36 [20K/16M] osób bez pracy (30 [17K/13M] biernych zawodowo i 6 [3K/3M] bezrobotnych niezarejestrowanych w urzędzie pracy (w tym min.2 [1K/1M] długotrwale bezrobotnych)), które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu – tzw. młodzież NEET (min.60% GD);
– max. 24 [14K/10M] osób należących do min. jednej z grup: imigranci, reemigranci, osoby odchodzące z rolnictwa i ich rodziny, tzw. ubodzy pracujący, osoby zatrudnione na umowach krótkoterminowych oraz pracujący w ramach umów cywilno-prawnych, z których min. 18 [10K/8M] osób stanowić będą pracujący.

W ramach projektu uczestnicy mogą BEZPŁATNIE skorzystać z następujących form wsparcia:
1. Identyfikacja potrzeb osób młodych wraz z utworzeniem/aktualizacją Indywidualnego Planu Działania
2. Indywidualne poradnictwo zawodowe w formie jobcoachingu,
3. Szkolenia zawodowe – pula szkoleń otwartych (do wyboru zgodnie z IPD),
4. Staże zawodowe – 3 miesięczne (płatne),
5. Indywidualne pośrednictwo pracy.

Osobom uczestniczącym w projekcie zapewniamy m.in.:

  • zwrot kosztów dojazdu na zajęcia i staże,
  • zwrot kosztów opieki nad dzieckiem (dla 10% Uczestników Projektu),
  • profesjonalną kadrę trenerską oraz doświadczonych specjalistów,
  • możliwość uzyskania certyfikatu potwierdzającego nabycie kwalifikacji zawodowych,
  • badania lekarskie przed przystąpieniem do stażu,
  • ubezpieczenie NNW na okres 3 miesięcy stażu ,
  • koszty wynagrodzenia (wynagrodzenie brutto + obowiązkowe składki na ubezpieczenia społeczne) dla 12 UP objętych wsparciem w ramach zatrudnienia subsydiowanego

Wartość Projektu: 1 032 124,13 zł
Dofinansowanie Projektu z UE:  980 517,92 zł
Wkład własny Beneficjenta:  51 606,21 zł

Więcej informacji:
Kierownik projektu – Jan Duda, Tel. 533 535 008, e-mail: jahod@wp.pl
Funpage: https://www.facebook.com/sednokariery/

BIURO PROJEKTU: czynne pn., czw., pt. w godz. 9.00-14.00; ul. Wilczak 16a /10, Poznań

Listy rankingowe osób zakwalifikowanych do udziału w projekcie:
Lista rankingowa 27.12.2019
Lista rankingowa 02.01.2020
Lista rankingowa 31.01.2020
Lista rankingowa 03.02.2020

Lista rankingowa 24_04_2020

Lista rankingowa 30_04_202

Dokumenty rekrutacyjne do projektu:
Zał nr 1 – Formularz rekrutacyjny
Zał nr 2 – Deklaracja uczestnictwa
Zał nr 3 – Umowa uczestnictwa w projekcie
Zał nr 4 – Oświadczenie potwierdzające spełnienie kryteriów kwalifikowalności
Zał nr 5 – Oświdczenie uczestnika projektu
Zał nr 6 – Oświadczenie
Wniosek o zwrot kosztów dojazdu
Oświadczenie o numerze rachunku bankowego

 

 

HARMONOGRAMY WSPARCIA:

Grudzień 2019 r:

Harmonogram wsparcia w projekcie – identyfikacja osób młodych wraz z utworzeniem aktualizacją IPD grudzień 2019

Harmonogram wparcia w projekcie – indywidualne poradnictwo zawodowe w formie jobcoachingu grudzień 2019

 

Styczeń 2020 r.:

Harmonogram wsparcia w projekcie – identyfikacja osób młodych wraz z utworzeniem aktualizacją IPD styczeń 2020

Harmonogram wparcia w projekcie – indywidualne poradnictwo zawodowe w formie jobcoachingu styczeń 2020

Harmonogram wparcia w projekcie – szkolenia zawodowe styczeń 2020

Harmonogram wparcia w projekcie-indywidualne pośrednictwo pracy styczeń 2020

 

Luty 2020 r.:

Lista miejsc stażowych II-V 2020 r.

Lista miejsc – zatrudnienie subsydiowane II-VII 2020 r.

Harmonogram wsparcia w projekcie identyfikacja osób młodych wraz z utworzeniem/aktualizacją IPD luty 2020

Harmonogram wparcia w projekcie – indywidualne poradnictwo zawodowe w formie jobcoachingu luty 2020

Harmonogram wparcia w projekcie-indywidualne pośrednictwo pracy luty 2020

Harmonogram wparcia w projekcie–szkolenia zawodowe luty 2020

 

Marzec 2020 r.:

Lista miejsc-zatrudnienie subsydiowane III-VIII-2020 r.

Harmonogram wparcia w projekcie-indywidualne poradnictwo zawodowe w formie jobcoachingu marzec 2020

Harmonogram wparcia w projekcie-indywidualne pośrednictwo pracy marzec 2020

 

Kwiecień 2020 r.:

Harmonogram wparcia w projekcie-indywidualne poradnictwo zawodowe w formie jobcoachingu kwiecień 2020

Harmonogram wparcia w projekcie-indywidualne pośrednictwo pracy kwiecień 2020

 

Maj 2020 r.:

Harmonogram wsparcia w projekcie identyfikacja osób młodych wraz z utworzeniem aktualizacją IPD maj 2020

Harmonogram wparcia w projekcie – indywidualne pośrednictwo pracy maj 2020

Harmonogram wparcia w projekcie – indywidualne poradnictwo zawodowe w formie jobcoachingu maj 2020

 

Czerwiec 2020 r.:

Harmonogram wsparcia w projekcie – identyfikacja osób młodych wraz z utworzeniem aktualizacją IPD czerwiec 2020 r.

Harmonogram wparcia w projekcie – indywidualne pośrednictwo pracy czerwiec 2020

Harmonogram wparcia w projekcie – indywidualne poradnictwo zawodowe w formie jobcoachingu czerwiec 2020

Harmonogram wparcia w projekcie – szkolenia zawodowe czerwiec 2020

Harmonogram wparcia w projekcie – szkolenia zawodowe czerwiec_lipiec 2020

 

Lipiec 2020 r.:

Lista miejsc stażowych VII-IX 2020

Lista miejsc-zatrudnienie subsydiowane VII-XII-2020 r.

Harmonogram wparcia w projekcie – indywidualne poradnictwo zawodowe w formie jobcoachingu lipiec 2020

Harmonogram wparcia w projekcie – indywidualne pośrednictwo pracy lipiec 2020

Harmonogram wparcia w projekcie – szkolenia zawodowe lipiec 2020

Harmonogram wparcia w projekcie – szkolenia zawodowe lipiec_sierpień 2020

 

Sierpień 2020 r.:

Lista miejsc stażowych VIII-XI 2020

Harmonogram wparcia w projekcie – indywidualne pośrednictwo pracy sierpień 2020

 

Wrzesień 2020 r.:

Lista miejsc stażowych IX-XII 2020