Świętokrzyskie Centrum Interwencji Kryzysowej

loga

PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO 2014-2020 EUROPEJSKI FUNDUSZ SPOŁECZNY

realizowany przez Fundację „Rodzina w potrzebie” (lider) i Stowarzyszenie PROREW (partner), w ramach: Osi Priorytetowe IX: Włączanie społeczne i walka z ubóstwem; Działania: 9.2 Ułatwienie dostępu do wysokiej jakości usług społecznych i zdrowotnych; Poddziałania: 9.2.1 Rozwój wysokiej jakości usług społecznych (projekty konkursowe)

 Projekt realizowany w okresie 1.05.2016 r. – 30.04.2018 r.

  Projekt „Świętokrzyskie Centrum Interwencji Kryzysowej” skierowany jest do:

2000 osób (w tym min. 1020 kobiet) zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym zamieszkujących województwo świętokrzyskie;

Celem głównym projektu jest kompleksowe wsparcie 2000 osób (min. 1020 kobiet) zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym oraz zwiększenie dostępności do wysokiej jakości usług społecznych na terenie województwa świętokrzyskiego, poprzez utworzenie 1 centrum interwencji kryzysowej do dnia 30.04.2018 r.

 W ramach projektu realizowane będą m.in. zadania z zakresu:
– opracowania indywidualnych programów pomocy rodzinie;
– poradnictwa specjalistycznego (psycholog, doradca zawodowy, prawnik, mediator, socjoterapeuta, psychoterapeuta);
–  prowadzenia grup wsparcia (samopomocowych);
– działań profilaktycznych;
– prowadzenia placówki wsparcia dziennego;
– prowadzenia całodobowego telefonu zaufania.

UCZESTNICTWO W PROJEKCIE JEST CAŁKOWICIE BEZPŁATNE!

 Kto może wziąć udział w projekcie?

Zapraszamy wszystkich spełniających kryteria rekrutacyjne:
– status osoby zagrożonej ubóstwem i wykluczeniem społecznym – oświadczenie
– status osoby uczącej się bądź zamieszkałej na terenie województwa świętokrzyskiego – dokument tożsamości/oświadczenie z odpowiedniej instytucji

Rekrutacja / więcej informacji: Sekretariat Świętokrzyskiego Centrum Interwencji Kryzysowej
– tel. 41 310 90 90, e-mail: kontakt@scik.pl
Media społecznościowe: https://www.facebook.com/scikpl
Oficjalna strona projektu: www.scik.pl

Biuro projektu czynne pn-pt w godz. 8.00-16.00:
Dom Rzemiosła, ul. Warszawska 34, 25-312 Kielce, II piętro, pokój 206-208
Koordynator ze strony Stowarzyszenia PROREW – Szczepan Bogucki: tel. 666 640 6000

loga