Kielce, dn. 17.09.2016 r.

W dniu 17.09.2016 roku rozstrzygnięto zapytanie ofertowe nr 1/09/2016/AS na przeprowadzenie warsztatów wyjazdowych z treningu interpersonalnego dla osób przebywających w pieczy zastępczej przygotowujących się do usamodzielnienia  oraz dzieci i młodzieży zagrożonej wykluczeniem społecznym w ramach projektu „Akademia Samodzielności” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego 2014-2020 Europejski Fundusz Społeczny, Działania: 9.2: Ułatwienie dostępu do wysokiej jakości usług społecznych i zdrowotnych; Poddziałania 9.2.1: Rozwój wysokiej jakości usług społecznych.

Na zapytanie odpowiedział 1 wykonawca, który został wybrany do realizacji zapytania ofertowego:

Neuroclinic – Centrum Terapii i Rozwoju Agnieszka Scendo, Szkolenia kompetencji – Szkolenia coaching, Doradztwo Agnieszka Scendo, Handel detaliczny Agnieszka Scendo, os. Na Stoku 63/25, 25-437 Kielce