Kielce, dn. 17.01.2014 r.

Rozstrzygnięcie zapytania ofertowego nr 1/01/2014/PWP prowadzonego w ramach projektu „PWP_Otwarta Szkoła Wspierania Rozwoju – adaptacja i wdrożenie niemieckiego modelu OGS w Szkole Podstawowej im. Juliana Bartoszewicza w Żarnowie, dotyczącego przeprowadzenia spotkań psychopedagogicznych do ww. projektu.

 

Projekt „PWP_Otwarta Szkoła Wspierania Rozwoju – adaptacja i wdrożenie niemieckiego modelu OGS w Szkole Podstawowej im. Juliana Bartoszewicza w Żarnowie” jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Działanie 9.1. Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Podziałanie 9.1.2. Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych.

W wyniku przeprowadzonego zapytania ofertowego nr 1/01/2014/PWP wybrany został Wykonawca, który uzyskał najwyższą liczbę punktów za realizację przedmiotu zamówienia.

Na zapytanie ofertowe nr 1/01/2014/PWP odpowiedziało 4 Wykonawców, którzy spełnili wymogi zapytania na przeprowadzenie spotkań psychopedagogicznych do projektu, najbardziej konkurencyjną cenowo ofertę złożyły:

Pani Grażyna Szczepanowska

Pani Barbara Dukat

Z powyższymi Wykonawcami zawarte zostaną umowy na realizację przedmiotu zamówienia określonego w zapytaniu ofertowym nr 1/01/2014/PWP.