Kielce, dn. 27.12.2013 r.

Rozstrzygnięcie rozeznanie rynku numer 1/12/2013/PWP prowadzonego w ramach projektu „PWP_Otwarta Szkoła Wspierania Rozwoju – adaptacja i wdrożenie niemieckiego modelu OGS w Szkole Podstawowej im. Juliana Bartoszewicza w Żarnowie, dotyczącego przeprowadzenia oceny efektywności działań prowadzonych w ramach współpracy ponadnarodowej w ww. projekcie.

Projekt „PWP_Otwarta Szkoła Wspierania Rozwoju – adaptacja i wdrożenie niemieckiego modelu OGS w Szkole Podstawowej im. Juliana Bartoszewicza w Żarnowie” jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Działanie 9.1. Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Podziałanie 9.1.2. Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych.

W wyniku przeprowadzonego rozeznania rynku numer 1/12/2013/PWP wybrany został Wykonawca, który zaoferował najbardziej konkurencyjną cenę za realizację przedmiotu zamówienia.

Na rozeznanie rynku numer 1/12/2013/PWP odpowiedziało 3 Wykonawców spośród których, najbardziej konkurencyjną cenowo ofertę złożył:

Instytut Nauk Społeczno-Ekonomicznych sp. z o.o. – sp.k.

Z powyższym Wykonawcą zawarta zostanie umowa na realizację przedmiotu zamówienia określonego w rozeznaniu rynku numer 1/12/2013/PWP.