Kielce, 07.06.2017 r.

Rozeznanie rynku nr 01/06/2017/TS

 

dotyczy projektu „TWOJA SZANSA. Wsparcie aktywności zawodowej pozostających bez zatrudnienia osób po 29 r.ż. z obszarów wiejskich w powiatach opoczyńskim, radomszczańskim i tomaszowskim” (RPLD.08.02.01-10-0010/16-00) współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego 2014-2020 Europejski Fundusz Społeczny, realizowanego w okresie 01.11.2016 r. do 31.05.2018 r. przez Stowarzyszenie PROREW (Partner Wiodący) oraz Gminę Żarnów (Partner) w ramach Osi priorytetowej: VIII Zatrudnienie, Działania: VIII.2 Wsparcie aktywności zawodowej osób po 29. roku życia, Poddziałania: VIII.2.1 Wsparcie aktywności zawodowej osób po 29. roku życia.

Usługa na rzecz projektu obejmuje ubezpieczenie NNW 120 uczestników projektu (2 edycje po 60 osób) w okresie: I edycja  07.2017r. – 11.2017r., II edycja 11.2017r. – 03.2018r.  w tym:

  • dla 40 uczestników podczas 3 miesięcy stażu zawodowego (2 edycje po 20 UP)
  • dla 40 uczestników podczas 4 miesięcy stażu zawodowego (2 edycje po 20 UP)
  • dla 40 uczestników podczas 5 miesięcy stażu zawodowego (2 edycje po 20 UP)

Wymagania wobec oferenta:

  1. Jest podmiotem zajmującym się ubezpieczeniami, w tym ubezpieczeniami następstw nieszczęśliwych wypadków NNW.
  2. Posiada sytuację finansową i ekonomiczną gwarantującą wykonanie zamówienia.
  3. Minimalny zakres przedmiotu ubezpieczenia NNW powinien obejmować następstwa m.in. nieszczęśliwego wypadku, zawału serca, krwotoku śródczaszkowego oraz udaru spowodowanego niedokrwieniem mózgu, obrażeń ciała spowodowane atakiem epilepsji lub wstrząśnienia mózgu, powodujące uszczerbek na zdrowiu.

TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA OFERT

Oferty należy składać do dnia 15.06.2017 r. do godz. 15:00 osobiście/pocztą w biurze Zamawiającego – ul. Kasztanowa 12/15, 25-555 Kielce, w kopercie na adres: z dopiskiem „Oferta dot. ubezpieczenia NNW 120 uczestników projektu TWOJA SZANSA”. Osobą upoważnioną do udzielania informacji Wykonawcom w zakresie merytorycznym jest p. Urszula Ciruk  – kierownik projektu, tel. 669972592. 

Rozstrzygnięcie nastąpi w dniu 16.06.2017 r.

Rozstrzygnięcie przeniesiono na dzień 26.06.2017 r.

Rozeznanie-rynku-nr-01-06-2017-TS-NNW