Kielce, 26.06.2017 r.

Rozeznanie rynku nr 01/06/2017/MNS

 dotyczy projektu „Młodzi na start!” Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój w ramach Osi Priorytetowej I: Osoby młode na rynku pracy, Działania: 1.2 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy (projekty konkursowe), Poddziałania: 1.2.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowanego w okresie 01.01.2017 r. do 30.04.2018 r. przez Stowarzyszenie PROREW.

Usługa na rzecz projektu obejmuje 3 miesięczne ubezpieczenie NNW dla 70 uczestników projektu (2 edycje po 35 osób) w okresie: I edycja  07/08.2017r. – 9/10.2017r., II edycja 01.2018r. – 03.2018r. (terminy i liczba osób mogą ulec zmianie)

Wymagania wobec oferenta:

  1. Jest podmiotem zajmującym się ubezpieczeniami, w tym ubezpieczeniami następstw nieszczęśliwych wypadków NNW.
  2. Posiada sytuację finansową i ekonomiczną gwarantującą wykonanie zamówienia.
  3. Minimalny zakres przedmiotu ubezpieczenia NNW powinien obejmować następstwa m.in. nieszczęśliwego wypadku, zawału serca, krwotoku śródczaszkowego oraz udaru spowodowanego niedokrwieniem mózgu, obrażeń ciała spowodowane atakiem epilepsji lub wstrząśnienia mózgu, powodujące uszczerbek na zdrowiu.

TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA OFERT

Oferty należy składać do dnia 04.07.2017 r. do godz. 12:00 osobiście/pocztą w biurze Zamawiającego – ul. Kasztanowa 12/15, 25-555 Kielce, w kopercie z dopiskiem „Oferta dot. ubezpieczenia NNW 70 UP Młodzi na start!”. Osobą upoważnioną do udzielania informacji Wykonawcom w zakresie merytorycznym jest p. Beata Drąg  – kierownik projektu , tel. 536-330-799. 

Zamawiający zastrzega sobie prawo do poinformowania o wynikach rozeznania jedynie zwycięzcy rozeznania.

MNS_NNW Rozeznanie rynku- pełna treść