Kielce, 01.03.2017 r.

Rozeznanie rynku nr 01/03/2017/TS

 

dotyczy projektu „TWOJA SZANSA. Wsparcie aktywności zawodowej pozostających bez zatrudnienia osób po 29 r.ż. z obszarów wiejskich w powiatach opoczyńskim, radomszczańskim i tomaszowskim” Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 realizowany przez Stowarzyszenie PROREW (Partner Wiodący) i Gminę Żarnów (Partner) w ramach Osi priorytetowej: 8. Zatrudnienie, Działania: 8.2 Wsparcie aktywności zawodowej osób po 29. roku życia, Poddziałania: 8.2.1 Wsparcie aktywności zawodowej osób po 29. roku życia, realizowanego w okresie 01.11.2016-31.05.2018

Przedmiotem usługi jest prowadzenie grupowego poradnictwa zawodowego, dla 24 Uczestników Projektu (2 gr x 12UP), są to osoby bezrobotne i bierne zawodowo (w tym niepełnosprawne) po 29 roku życia. Wymiar czasu pracy to 20 godzin (po 10 godzin na każdą z grup). Zajęcia odbywać się będą w dniach 13-16.03.2017 r. w Żarnowie (Woj. Łódzkie).

Wymagania wobec oferenta:

  1. Roczne doświadczenie zawodowe w pracy z osobami bezrobotnymi/biernymi zawodowo/ poszukującymi pracy,
  2. Wykształcenie: wyższe psychologiczne, w kierunku psychologii doradztwa zawodowego albo podobne lub ukończone odpowiednie studia podyplomowe.
  3. W trakcie zajęć Doradca udzieli UP informacji na temat specyfiki lokalnego i regionalnego rynku pracy, przybliży im zagadnienia dotyczące wizytówki zawodowej (tworzenie CV i listu motywacyjnego, aplikacji przez formularze, nietypowej rozmowy kwalifikacyjne), rozwijając wśród nich postawy inicjatywności i aktywnego poszukiwania zatrudnienia (w tym przez portale ogłoszeniowe, media społecznościowe), planowania działań w orientacji na cel, otwartości na wyzwania i skutecznego zarządzania sobą w czasie.
  4. Doradca zapewni wszystkie niezbędne materiały szkoleniowe do przeprowadzenia ww. zajęć

TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA OFERT

Oferty należy składać do dnia 09.03.2017 r. do godz. 12:00 osobiście/pocztą w biurze Zamawiającego – ul. Ogrodowa 13/4 25-024 Kielce, w kopercie z dopiskiem „Oferta dot. prowadzenia grup. poradnictwa zawodowego, dla 24 UP  „Twoja Szansa” w Żarnowie. Osobą upoważnioną do udzielania informacji Wykonawcom w zakresie merytorycznym jest p. Urszula Ciruk – kierownik projektu, tel. 669 972 592. 

Rozstrzygnięcie nastąpi w dniu 10.03.2017 r.

 

Rozeznanie 01/03/2017/TS pełna treść