Reaktywacja – nowe możliwości na rynku pracy

logo_lewe sbrr logo_prawe

PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ W RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO

projekt realizowany przez Stowarzyszenie PROREW

w ramach Poddziałania 7.2.1

„Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym” .

Okres realizacji projektu: 01.09.2014-30.06.2015

Projekt skierowany jest do 15 uczniów uczących się w Gimnazjum Specjalnym
przy Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Zawichoście.

Celem projektu jest:

Zwiększenie szans na wejście na rynek pracy oraz podniesienie kompetencji społecznych przez 15 wychowanków Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego zagrożonych wykluczeniem społecznym z terenu gminy Zawichost do 30 czerwca 2015r.

Cele szczegółowe :

 • Podniesienie kompetencji zawodowych przez 15 podopiecznych MOW, zagrożonych wykluczeniem społecznym poprzez udział w szkoleniach.
 • Podniesienie poziomu świadomości w zakresie kształtowania własnej ścieżki kariery
  u 15 podopiecznych MOW, zagrożonych wykluczeniem społecznym poprzez udział w indywidualnym i grupowym doradztwie zawodowo – psychologicznym
 • Rozwinięcie umiejętności i kompetencji społecznych, niezbędnych na rynku pracy u 15 podopiecznych MOW, zagrożonych wykluczeniem społecznym poprzez udział w warsztatach.

Planowane zadania:

 • Poradnictwo zawodowe i pośrednictwo pracy: W ramach zadania planuje się do przeprowadzenia doradztwo zawodowe grupowe oraz indywidualne, a także zajęcia ze specjalistą z zakresu pośrednictwa pracy. W trakcie zajęć grupowych poruszone zostaną tematy m.in. omówiona problematyka uprzedzeń, dyskryminacji, skuteczna rozmowa kwalifikacyjna itp. Zajęcia indywidualne posłużą natomiast nakreśleniu predyspozycji zawodowych uczestników projektu, przebadanie skuteczności odbytych szkoleń w projekcie oraz motywowanie uczniów GS przy MOW (poprzez wykazania przydatności uzyskanych umiejętności i możliwości ich zastosowania) do skutecznego podjęcia pracy zawodowej. W ramach zadania zatrudniony będzie na okres 4 miesięcy specjalista z zakresu pośrednictwa pracy odpowiedzialny za pomoc w znalezieniu pracy.
 • Poradnictwo psychologiczne i psychospołeczne: W ramach tego zadania zostaną przeprowadzone: 1) Indywidualne zajęcia z zakresu psychologii gdzie omawiane będą  problemy psychologiczno/emocjonalnych związanych z nową sytuacją życiową i podejmowaniem profesjonalnego kształcenia zawodowego. Podczas rozmów psycholog będzie ustalał z uczestnikiem projektu jego aktualną sytuację, problemy i będą próbowali je wspólnie rozwiązywać. Będzie zachęcał do wytrwałości i dążenia do celu, jakim będzie zdobycie/podwyższenie umiejętności niezbędnych na rynku pracy. 2) Grupowe zajęcia z radzenia sobie ze stresem dotyczyć będą następujących zagadnień: czym są emocje, stres i ich wpływ na samoocenę, umiejętność panowania nad stresem, techniki radzenia sobie ze stresem, większa świadomość siebie.
  3) Grupowe zajęcia z podnoszenia własnej wartości – kształtowanie własnej samooceny, poznanie mocnych stron, pozytywne wypowiadanie się o sobie, dostrzeżenie wagi pozytywnego myślenia, techniki pozytywnego myślenia.
 • Szkolenia podwyższające wiedzę i umiejętności na rynku pracy: W ramach tego zadania istotne jest by wykształcić w uczestnikach projektu kompetencje, umiejętności i predyspozycje potrzebne z punktu odnalezienia się na rynku pracy. Odbędzie się to za pomocą zajęć grupowych pn.”Aktywne formy poszukiwania pracy” – zdobycie umiejętności z zakresu technik aktywnego poruszania się po rynku pracy, sporządzania dokumentów aplikacyjnych (europejskie CV, listy intencyjne, kwestionariusz osobowy) oraz zajęć grupowych „Wychowanek na rynku pracy” – W ramach tego kursu przeprowadzone zostaną treningi i warsztaty w obszarze 6 modułów tj. Profesjonalna autoprezentacja; komunikacja interpersonalna; zachowania asertywne; rozwiązywanie konfliktów; zarządzanie czasem; negocjacje. Kolejnym kursem w ramach tego zadania będzie „Zakładanie działalności gospodarczej i społecznej (dzięki tem wychowankowie MOW naucza się sposobu otwarcia i zarządzania m.in. spółdzielnią socjalną, stowarzyszeniem, itp. Umożliwi to w przyszłości nie tylko pracę najemną, ale także samo zatrudnienie i pomoc innym członkom społeczeństwa.
 • Kwalifikacyjne szkolenia zawodowe: W ramach tego zadania uczestnicy projektu zostaną podzieleni pod kątem predyspozycji zawodowych na dwie grupy i odbędą szkolenie specjalistyczne „Kucharz, kelner z elementami barmana, baristy” lub „Murarz – tynkarz – glazurnik – posadzkarz”. Szkolenia zakończą się egzaminem potwierdzającym nabycie umiejętności zawodowych.

 

AKTUALNOŚCI:

 

Zajęcia z radzenia sobie ze stresem

Szanowni Państwo w ramach projektu pn.: „Reaktywacja – nowe możliwości na rynku pracy” trwają właśnie grupowe zajęcia z radzenia sobie ze stresem. Zajęcia te mają na celu pomóc uczestnikom projektu w umiejętnym panowaniu nad stresem, poznaniu technik radzenia sobie ze stresem, podniesieniu świadomość siebie oraz pomocy w odpowiedzi na pytania czym są emocje, stres i ich wpływ na samoocenę.

SAMSUNG SAMSUNG SAMSUNG

 

Zajęcia z podnoszenia własnej wartości

Szanowni Państwo w ramach projektu pn.: „Reaktywacja – nowe możliwości na rynku pracy” trwają właśnie grupowe zajęcia z podnoszenia własnej wartości. Zajęcia te mają na celu pomóc wychowankom w kształtowaniu własnej samooceny, poznanie mocnych stron, pozytywne wypowiadanie się o sobie, dostrzeżenie wagi pozytywnego myślenia oraz zapoznanie uczestników projektu z technikami pozytywnego myślenia.

SAMSUNG SAMSUNG

 

Indywidualne zajęcia z psychologiem

Szanowni Państwo w ramach projektu pn.: „Reaktywacja – nowe możliwości na rynku pracy” trwają właśnie indywidualne zajęcia z psychologiem. Na zajęciach omawiane są problemy psychologiczno – emocjonalne wychowanków związanych z ich nową sytuacją życiową i podejmowaniem profesjonalnego kształcenia zawodowego. Podczas rozmów psycholog ustalał z uczestnikiem projektu jego aktualną sytuację, problemy oraz próbował je wspólnie z wychowankiem MOW – u rozwiązywać.

SAMSUNG

 

Zajęcia z doradztwa zawodowego

Szanowni Państwo w ramach projektu pn.: „Reaktywacja – nowe możliwości na rynku pracy” trwają właśnie zajęcia indywidualne oraz grupowe z zakresu doradztwa zawodowego. Zajęcia te mają na celu nakreślić zawodowe predyspozycje indywidualne uczniów, a także poruszyć na zajęciach grupowych tematykę dyskryminacji, problematykę uprzedzeń czy skutecznej rozmowy kwalifikacyjnej itp.

Zajęcia indywidualne z zakresu doradztwa zawodowego

SAMSUNG SAMSUNG

SAMSUNG SAMSUNG

 

 

Rekrutacja

W ramach projektu pn. „Reaktywacja – nowe możliwości na rynku pracy” została przeprowadzona rekrutacja mająca na celu wyłonić uczestników projektu. Rekrutacja została przeprowadzona w oparciu o kryteria:

 • motywacyjne (deklaracja udziału w projekcie)
 • średniej ocen w ostatnim semestrze (do 2,9 – 6 pkt, do 3,5 – 5 pkt, do 4,0 – 3 pkt, do 4,5 – 2 pkt, do 5,0 – 1 pkt)
 • opinia pedagoga

Do udziału w projekcie zakwalifikowanych zostało 15 uczniów. Ponadto została utworzona lista rezerwowa licząca 10 uczniów.

Umowa o dofinansowanie

Miło nam Państwa poinformować, że została podpisana umowa o dofinansowanie
ze Świętokrzyskim Biurem Rozwoju Regionalnego w ramach której Stowarzyszenie PROREW będzie realizatorem projektu pn. „Reaktywacja – nowe możliwości na rynku pracy” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Poddziałanie 7.2.1 „Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym”.