PWP_Adaptacja i wdrożenie we współpracy ponadnarodowej modelu OGS w Szkole Podstawowej im. Armii Krajowej w Ogonowicach

PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ W RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO

 STOWARZYSZENIE PROREW

 

„PWP_Adaptacja i wdrożenie we współpracy ponadnarodowej modelu OGS  w Szkole Podstawowej im. Armii Krajowej w Ogonowicach”

Print

Projekt skierowany był do:

104 uczniów Szkoły Podstawowej im. Armii Krajowej w Ogonowicach

 

Cel projektu:

Głównym celem projektu było do 30.06.2015 roku, dzięki wdrożeniu we współpracy ponadnarodowej programu rozwojowego opartego na idei OGS, nastąpi wzmocnienie jakości i atrakcyjności oferty SP w Ogonowicach (obszar  wiejski w woj.łódzkim), a min.89 (42K/47M) ze 104 uczniów (49K/55M)[UP], w tym 26 z problemami w nauce i 16 zdolnych, rozwinie kompetencje kluczowe.

Cele szczegółowe:

− Do 30.06.2015 roku, przy współpracy 5 przedstawicieli Lidera, 3 Partnera z Niemiec i 3 z kadry szkoły, nastąpi dostosowanie idei  OGS wdrażanej w ramach programu rozwojowego wspierającego 104UP (49K/55M) do działań SP w Ogonowicach.

− Do 30.06.2015 roku, zgodnie z ideą OGS wdrażaną w ramach programu rozwojowego SP w Ogonowicach, min.89 (42K/47M) ze 104 uczniów (49K/55M) rozwinie kompetencje porozumiewania się w j.ang., min. 23 z 26 UP z problemami w nauce zminimalizuje dysproporcje edukacyjne, a min. 14 z 16 UP wzmocni uzdolnienia.

− Do 30.06.2015 roku, zgodnie z ideą OGS wdrażaną w ramach programu rozwojowego SP w Ogonowicach, min.89 (42K/47M) ze 104 uczniów (49K/55M) rozwinie kompetencje społeczne, inicjatywności i przedsiębiorczości, a rezultaty współpracy zostaną upowszechnione wśród min.150 interesariuszy kształcenia w regionie.

 

Charakterystyka projektu:

W ramach Projektu zrealizowane zostaną następujące formy wsparcia:

1. DLA UCZNIÓW:

a)      Uczniów z problemami w nauce:

−        Spotkania psychopedagogiczne (6h/osobę)

−        Dodatkowe spotkania psychopedagogiczne

−        Dodatkowe zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze dla uczniów wykazujących niepowodzenia edukacyjne w obszarze matematyczno-przyrodniczym

−        Dodatkowe zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze dla uczniów wykazujących niepowodzenia edukacyjne w obszarze humanistycznym

−        Dodatkowe zajęcia pozalekcyjne z języka angielskiego

−        Dodatkowe pozalekcyjne zajęcia animacyjne – „Zwierciadło. Ja w oczach innych”

−        Dodatkowe pozalekcyjne zajęcia animacyjne – „Granice. Ja wobec innych, inni wobec mnie”

−        Dodatkowe pozalekcyjne zajęcia animacyjne – „Głuchy telefon. Ja jako nadawca i jako odbiorca”

−        Dodatkowe pozalekcyjne zajęcia animacyjne – „Burza mózgów. Wspólne pomysły, wspólne działania”.

b)     Uczniów uzdolnionych:

−        Spotkania psychopedagogiczne (6h/osobę)

−        Dodatkowe spotkania psychopedagogiczne

−        Dodatkowe zajęcia w formie warsztatów wspierania uzdolnień dla uczniów zdolnych w obszarze matematyczno-przyrodniczym

−        Dodatkowe zajęcia w formie warsztatów wspierania uzdolnień dla uczniów zdolnych w obszarze humanistycznym

−        Dodatkowe zajęcia pozalekcyjne z języka angielskiego

−        Dodatkowe pozalekcyjne zajęcia animacyjne – „Zwierciadło. Ja w oczach innych”

−        Dodatkowe pozalekcyjne zajęcia animacyjne – „Granice. Ja wobec innych, inni wobec mnie”

−        Dodatkowe pozalekcyjne zajęcia animacyjne – „Głuchy telefon. Ja jako nadawca i jako odbiorca”

−        Dodatkowe pozalekcyjne zajęcia animacyjne – „Burza mózgów. Wspólne pomysły, wspólne działania”.

2)      Ponadto Uczestnicy Projektu – uczniowie uczestniczyć będą w Szkolnym pikniku edukacyjnym.

3)      Dodatkowo Uczestnikom Projektu – uczniom zapewnione zostanie wsparcie w postaci odwozów z zajęć.

2. DLA NAUCZYCIELI:

1)      Spotkanie adaptacyjne

2)      Szkolenie dla kadry szkoły: Programu Wspierania Rozwoju Edukacyjnego Uczniów

3)      Szkolenie dla kadry szkoły i trenerów: Program Wspierania Rozwoju Psychospołecznego Uczniów

4)      Dodatkowo zapewnione zostanie wsparcie w postaci:

−        wyżywienia podczas spotkania adaptacyjnego

−        wyżywienia podczas szkoleń

−        materiałów szkoleniowych

Projekt realizowany był od 01.05.2014 do 30.06.2015

 

CZŁOWIEK – NAJLEPSZA INWESTYCJA

Realizator Projektu: Stowarzyszenie PROREW ul. Wojska Polskiego 252/4, 25-025 Kielce, Gmina Opoczno ul. Staromiejska 6, 26-300 Opoczno oraz firma ProFIS Gbr Gruner Weg 43, 53175 Bonn.

Informacji udziela: Biuro Projektu: Bronów 37A, 26-330 Żarnów

Kierownik Projektu: Anna Agatowska,  e-mail: aniaagatowska@op.pl.