Przestrzeń do rozwoju

PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ

 ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego  na lata 2014 – 2020 w ramach:

Osi priorytetowej: IX Wspieranie włączenia społecznego i walki z ubóstwem,

Działanie: 9.1 Aktywizacja społeczno – zawodowa osób wykluczonych i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu.

Nr projektu: RPMA.09.01.00-14-a790/18

 

 Okres realizacji projektu: 01.12.2018-29.02.2020

 

Cel projektu jest zwiększenie zdolności do zatrudnienia i aktywnego udziału w życiu społeczno – zawodowym 74 osób (40 K i 34 M) od 18 roku życia zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, zamieszkujących w rozumieniu KC w województwie mazowieckim, pozostających bez zatrudnienia (bezrobotnych lub biernych zawodowo), w ty, min. 8 os (5 K i 3 M) osób z niepełnosprawnością i min. 20 (11K i 9 M) osób doświadczonych wykluczeniu wielokrotnego poprzez skorzystanie z instrumentów aktywizacji społecznej i zawodowej, dostosowanych do potrzeb uczestników projektu w oparciu o Indywidulaną Ścieżkę Reintegracji w okresie 01.12.2018r do 29.02.2020r.

Osiągnięcie celu zapewnią kompleksowe działania zaplanowane do wdrożenia w ramach projektu:

– indywidualne spotkania z doradcą zawodowym w celu opracowania Indywidualnej Ścieżki Reintegracji,

– grupowe treningi kompetencji społecznych,

– Innowacyjny jobcoaching,

– indywidualne specjalistyczne poradnictwo prawne i obywatelskie oraz psychologiczne,

–  szkolenia podnoszące kompetencji lub kwalifikacje zawodowe.

– 3 – miesięczne staże zawodowe.

 

Projekt „Przestrzeń do rozwoju” skierowany jest do osób:

– w wieku 18 lat i więcej,

– zamieszkujących województwo mazowieckie,

– osoby bez zatrudnienia (bezrobotne lub bierne zawodowo)

– osoby wykluczone zawodowo zagrożone ubóstwem, wykluczeniem społecznym.

 

 

Osobom uczestniczącym w projekcie zapewniamy:

  • zwrot kosztów dojazdu,
  • zwrot kosztów opieki nad dzieckiem lub osobą zależną (dla 10% Uczestników Projektu),
  • profesjonalną kadrę trenerską oraz doświadczonych,
  • materiały szkoleniowe,
  • możliwość uzyskania certyfikatu potwierdzającego nabycie kwalifikacji zawodowych,
  • ciepły posiłek podczas spotkań grupowych.

Wartość całkowita projektu: 1 035 078,10 zł

Wkład własny: 51 753,91 zł

Kwota dofinansowania: 983 324,19 zł

 

 

UDZIAŁ W PROJEKCIE JEST CAŁKOWICIE BEZPŁATNY !!!

 

REKRUTACJA:

 

Nabór trwa do maja 2019r.

BIURO PROJEKTU:

Więcej informacji:

Kierownik Projektu – Karolina Mońska

k.monska@stowarzyszenieprorew.pl

nr tel. 577 999 501