“PRZESTRZEŃ DO ROZWOJU”
Jest współfinansowany przez Unię Europejską 
ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego  na lata 2014 – 2020 w ramach:
Osi priorytetowej: IX Wspieranie włączenia społecznego i walki z ubóstwem,
Działanie: 9.1 Aktywizacja społeczno – zawodowa osób wykluczonych i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu.
Nr projektu: RPMA.09.01.00-14-a790/18

Obszar realizacji projektu: województwo mazowieckie

Celem projektu jest zwiększenie zdolności do zatrudnienia i aktywnego udziału w życiu społeczno – zawodowym 74 osób (40 K i 34 M) od 18 roku życia zagrożonych ubóstwem
lub wykluczeniem społecznym, zamieszkujących w rozumieniu KC w województwie mazowieckim, pozostających bez zatrudnienia (bezrobotnych lub biernych zawodowo), w ty, min. 8 os
(5 K i 3 M) osób z niepełnosprawnością i min. 20 (11K i 9M) osób doświadczonych wykluczeniu wielokrotnego poprzez skorzystanie z instrumentów aktywizacji społecznej i zawodowej, dostosowanych do potrzeb uczestników projektu w oparciu o Indywidualną Ścieżkę Reintegracji w okresie 01.12.2018r do 29.02.2020r.

W ramach projektu uczestnicy mogą skorzystać z następujących form wsparcia:

– Diagnoza potrzeb wraz z opracowaniem Indywidualnej Ścieżki Reintegracji, 4 godziny / Uczestnik Projektu

– Grupowe treningi kompetencji i umiejętności społecznych, 24 godziny / Uczestnik Projektu

– Innowacyjny indywidualny job coaching, 6 godzin / Uczestnik Projektu

– Indywidualne poradnictwo prawne i obywatelskie, 3 godziny / Uczestnik Projektu

– Indywidualne poradnictwo psychologiczne dla 37 UP, 4 godziny / Uczestnik Projektu

– Wsparcie w postaci szkoleń zawodowych 100 h /Uczestnik Projektu

– Staże zawodowe – 3 miesięczne (płatne! w wysokości 1017,40 zł.)

– Indywidualne pośrednictwo pracy, 4 godziny / Uczestnik Projektu

Projekt „Przestrzeń do rozwoju” skierowany jest do osób:

– w wieku 18 lat i więcej,

– zamieszkujących województwo mazowieckie,

– osoby bez zatrudnienia (bezrobotne lub bierne zawodowo)

– osoby wykluczone zawodowo zagrożone ubóstwem, wykluczeniem społecznym.

– 12 osób zamieszkałych na obszarze objętych programem rewitalizacji województwa mazowieckiego (15% Uczestników Projektu)

Osobom uczestniczącym w projekcie zapewniamy:

– zwrot kosztów dojazdu;

– zwrot kosztów opieki nad dzieckiem dla 10 % UP;

– profesjonalna kadrę trenerską oraz doświadczonych specjalistów (doradca zawodowy, psycholog, prawnik, pośrednik pracy);

– materiały szkoleniowe;

– ubezpieczenie NNW na okres 3 miesięcznego stażu zawodowego;

– bezpłatne badania lekarskie przed przystąpieniem do stażu;

– catering na zajęciach grupowych i szkoleniach;

Zakładamy, że po zakończeniu udziału w Projekcie:

–  15 Uczestników Projektu będzie poszukiwało pracy
–  Min. 52 Uczestników Projektu uzyska kwalifikacje zawodowe lub kompetencji
–  Min. 19 Uczestników Projektu osób uzyska zatrudnienie po zakończeniu udziału w Projekcie

Projekt przyczyni się do zwiększenia szans na zatrudnienie osób wykluczonych i zagrożonych wykluczeniem społecznym oraz zapobiegania zjawisku wykluczenia społecznego i ubóstwa.

Okres realizacji projektu: 01.12.2018-29.02.2020

Wartość całkowita projektu: 1 035 078,10 zł

Wkład własny: 51 753,91 zł

Kwota dofinansowania: 983 324,19 zł

UDZIAŁ W PROJEKCIE JEST CAŁKOWICIE BEZPŁATNY !!!

Rekrutacja do projektu trwa do maja 2019 r.

Dokumenty rekrutacyjne:

Regulamin do projektu PRZESTRZEŃ DO ROZWOJU

Załącznik nr 1 – Formularz rekrutacyjny Przestrzeń do rozwoju

Załącznik nr 1A – Formularz rekrutacyjny Przestrzeń do rozwoju – dostosowany do potrzeb osób z niepełnosprawnością

Załącznik nr 2 – Oświadczenie o doświadczeniu wielokrotnego wykluczenia

Załącznik nr 3 – Oświadczenie o III profilu pomocy

Załącznik nr 4 – Oświadczenie o przebywaniu w innej niekorzystnej sytuacji

Załącznik nr 5 – Oświadczenie o zamieszkiwaniu na obszarze rewitalizacji

Porozumienie aktywizacyjne

Biuro projektu:

ul. Młynarska 10/U-11,
26-610 Radom
Czynne
od poniedziałku do piątku
w godzinach 9.00-16.00

Więcej informacji:

Iwona Klimczyk, e-mail: i.klimczyk@stowarzyszenieprorew.pl 
Monika Kowalska, e-mail: ans@stowarzyszenieprorew.pl

Numer telefonu: 535 839 955