Projekt PRZEPIS NA DOBRĄ PRACĘ nr POWR.01.02.01-30-0017/18
jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
w ramach Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój na lata 2014-2020,
realizowany przez Fundację Możesz Więcej (lider) i Stowarzyszenie PROREW (partner), 
Oś Priorytetowa I. Osoby młode na rynku pracy,
Działanie 1.2 Wsparcie osób młodych na regionalnym rynku pracy – projekty konkursowe,
Poddziałanie 1.2.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego.
Okres realizacji projektu: od 01.09.2019 r. do 31.12.2020 r.

Projekt skierowany jest do osób zamieszkujących/pracujących w rozumieniu KC w woj. wielkopolskim, które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu, tzw. młodzież NEET z wyłączeniem grupy określonej dla trybu konkursowego 1.3.1.

Celem głównym projektu jest zwiększenie do 31.12.2020 r. zdolności do podjęcia zatrudnienia lub poprawa sytuacji na rynku pracy 60 [34K/26M] osób młodych w wieku 18-29 lat (w tym min.18 [10K/8M] osób o niskich kwalifikacjach i min.4 [2K/2M] osób z niepełnosprawnościami), zamieszkujących/pracujących na terenie woj. wielkopolskiego w rozumieniu przepisów KC (z czego min.12 [7K/5M] to osoby zamieszkujące obszar miast średnich zg. z Załącznikiem 14), z następujących grup:
– min.36 [20K/16M] osób bez pracy (30 [17K/13M] biernych zawodowo i 6 [3K/3M] bezrobotnych niezarejestrowanych w urzędzie pracy (w tym min.2 [1K/1M] długotrwale bezrobotnych)), które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu – tzw. młodzież NEET (min.60% GD);
– max. 24 [14K/10M] osób należących do min. jednej z grup: imigranci, reemigranci, osoby odchodzące z rolnictwa i ich rodziny, tzw. ubodzy pracujący, osoby zatrudnione na umowach krótkoterminowych oraz pracujący w ramach umów cywilno-prawnych, z których min. 18 [10K/8M] osób stanowić będą pracujący.

W ramach projektu uczestnicy mogą BEZPŁATNIE skorzystać z następujących form wsparcia:
1. Identyfikacja potrzeb osób młodych wraz z utworzeniem/aktualizacją Indywidualnego Planu Działania
2. Indywidualne poradnictwo zawodowe w formie jobcoachingu,
3. Szkolenia zawodowe – pula szkoleń otwartych (do wyboru zgodnie z IPD),
4. Staże zawodowe – 3 miesięczne (płatne),
5. Indywidualne pośrednictwo pracy.

Osobom uczestniczącym w projekcie zapewniamy m.in.:

  • zwrot kosztów dojazdu na zajęcia i staże,
  • zwrot kosztów opieki nad dzieckiem (dla 10% Uczestników Projektu),
  • profesjonalną kadrę trenerską oraz doświadczonych specjalistów,
  • możliwość uzyskania certyfikatu potwierdzającego nabycie kwalifikacji zawodowych,
  • badania lekarskie przed przystąpieniem do stażu,
  • ubezpieczenie NNW na okres 3 miesięcy stażu ,
  • koszty wynagrodzenia (wynagrodzenie brutto + obowiązkowe składki na ubezpieczenia społeczne) dla 12 UP objętych wsparciem w ramach zatrudnienia subsydiowanego

Wartość Projektu: 1 032 124,13 zł
Dofinansowanie Projektu z UE:  980 517,92 zł
Wkład własny Beneficjenta:  51 606,21 zł

Więcej informacji:
Kierownik projektu – Jan Duda, Tel. 533 535 008, e-mail: duda@mozeszwiecej.org.pl

Media społecznościowe: https://www.facebook.com/przepisnadobraprace/

BIURO PROJEKTU: czynne pn., czw., pt. w godz. 9.00-14.00; ul. Wilczak 16a /10, Poznań