“przeŁOM w aktywizacji!” 

Kierując się bezpieczeństwem Uczestników Projektów, Podmiotów  współdziałających ( m.in. Firm związanych z realizacja staży, zatrudnieniem  subsydiowanym, świadczącym inne usługi)  oraz pracowników Stowarzyszenia PROREW  w związku ze zmieniającą się dynamicznie sytuacją epidemiologiczną w zachorowalności na COVID-19 w Polsce oraz stosując się do rekomendacji Głównego Inspektora Sanitarnego prosimy aby wszelkie  sprawy związane z realizacją projektu zgłaszać w formie elektronicznej lub telefonicznie.

adres mail:
a.rozek-kwiecien@stowarzyszenieprorew.pl
p.jedras@stowarzyszenieprorew.pl
Tel. 535 839 955

Projekt „PrzeŁOM w aktywizacji!” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 realizowany jest w ramach Osi priorytetowej 09 – IX Włączenie społeczne, Działania 01 – IX.1 Aktywna integracja osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, Poddziałania 01 – IX.1.2 Aktywizacja społeczno-zawodowa osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym ZIT.

Celem projektu jest zwiększenie do 31.03.2021 zdolności do zatrudnienia i udziału w życiu społeczno-zawodowym 70 osób (40 K/30M) zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym ,które w pierwszej kolejności wymagają aktywizacji społecznej ,zamieszkujących na obszarze Łódzkiego Obszaru Metropolitalnego (tj. Miasto Łódź i powiaty: brzeziński, łódzki wschodni, pabianicki oraz zgierski[ŁOM], pozostających bez zatrudnienia –wyłącznie biernych zawodowo[BZ] min 42% tj. 54( 24 kobiet/18 mężczyzn) lub bezrobotnych ,wobec których zastosowanie wyłącznie instrumentów  i usług rynku pracy  jest niewystarczające  i istnieje konieczność  zastosowania w 1-ej kolejności usług aktywnej integracji  o charakterze społecznym  w tym min. 7 ( 4K,3 M ) osoby z niepełnosprawnościami.

 

Obszar realizacji: na terenie Łódzkiego Obszaru Metropolitalnego, tj. Miasto Łódź i powiaty: brzeziński, łódzki wschodni, pabianicki oraz zgierski

 

Wartość całkowita projektu: 1 012 449,28 zł

Wkład własny: 54 100 zł

dofinansowanie: 958 349,28 zł

Termin realizacji projektu: 1.11.2020 – 31.03.2022 r.

Zapraszamy do udziału w projekcie osoby:

 • W wieku powyżej  18  roku życia;
 • Zamieszkujących na terenach w rozumieniu KC na terenie WŁ w mieście Łódź lub powiatach brzeski, łódzki wschodni, pabianicki lub zgierski
 • Mające status osoby zagrożonej ubóstwem lub wykluczeniem społecznym;
 • Osoby bierne zawodowo;
 • Bezrobotne;
 • Osoby z niepełnosprawnością;
 • Osoby o niskich kwalifikacjach;
 • Osoby zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym;

 

REKRUTACJA TRWA!

 

W ramach projektu oferujemy:

 • indywidualne spotkania z doradcą zawodowym,
 • grupowe treningi kompetencji społecznych,
 • poradnictwo zawodowe w formie joobcoachingu
 • indywidualne poradnictwo prawne i obywatelskie oraz psychologiczne,
 • szkolenia podnoszące kompetencje lub kwalifikacje zawodowe,
 • czteromiesięczne staże zawodowe,
 • stypendium szkoleniowe i stażowe,
 • indywidualne spotkania z pośrednikiem pracy,
 • badania lekarskie i ubezpieczenie NNW w ramach staży,
 • zwrot kosztów dojazdu na wszystkie formy wsparcia,
 • zwrot kosztów opieki nad dzieckiem/osobą zależna w ramach szkoleń i staży (dla 10% Uczestników Projektu).

 

Wskaźniki realizacji celu:

1. Wskaźniki dot. efektywności:

–  wskaźnik efektywności społecznej w odniesieniu do osób z niepełnosprawnościami – 50%

– wskaźnik efektywności społecznej w odniesieniu do pozostałych osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym – 50%

– wskaźnik efektywności zatrudnieniowej w odniesieniu do osób z niepełnosprawnościami – 12%

– wskaźnik efektywności zatrudnieniowej w odniesieniu do pozostałych osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym – 40%

2. Wskaźniki rezultatu:

– liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym poszukujących pracy po opuszczeniu programu – 17UP (10K/7M),

-wskaźnik efektywności zatrudnieniowej (pracujących po opuszczeniu projektu) dla osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym-10 UP (6 K/4M)

– liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, które uzyskały kwalifikacje lub nabyły kompetencje po opuszczeniu programu – 53 UP (30K/23M)

– liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, które uzyskały kwalifikacje  po opuszczeniu programu – 25 UP (15K/10M).

3. Wskaźniki produktu: 

– liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, objętych wsparciem w programie – 70UP (40K/30M).

– liczba osób z niepełnosprawnościami objętych wsparciem w programie – 7 UP (4K/3M).

– udział projektu w odniesieniu do obszaru objętego programem rewitalizacji – 21%

Biuro projektu: ul. Gogola 12, 92-513 Łódź
a.rozek-kwiecien@stowarzyszenieprorew.pl
p.jedras@stowarzyszenieprorew.pl
Tel. 535 839 955

Dokumenty rekrutacyjne:
REGULAMIN PROJEKTU PrzeŁOM w aktywizacji
Załącznik-nr-1-do-Regulaminu-formularz-zgłoszeniowy-PrzeŁOM w aktywizacji
Załącznik-nr-1-do-Regulaminu-formularz-zgłoszeniowy-PrzeŁOM w aktywizacji
Załącznik nr 2 do Regulaminu – Oświadczenie o posiadaniu statusu osoby zagrożonej ubóstwem lub wykluczeniem społecznym
Załącznik nr 3 do Regulaminu – Oświadczenie o korzystaniuniekorzystaniu z Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020
Załącznik nr 4 do Regulaminu – Karta kwalifikująca do udziału w projekcie
Załącznik nr 5 – oświadczenie uczestnika projektu RODOZałącznik nr 6 do Regulaminu – deklaracja uczestnictwa w projekcie

 

Regulamin opieka PwA!_

Regulamin zwrot kosztów dojazdu PwA!

 

HARMONOGRAMY WSPARCIA:

zadanie 1

Doradztwo zawodowe:

 1. przełom w aktywizacji doradztwo zawodowe 7UP
 2. przełom w aktywizacji doradztwo zawodowe 11UP- 23-25.02.2021r.
 3. przełom w aktywizacji doradztwo zawodowe 11UP- 23-25.02.2021r.
 4. przełom w aktywizacji doradztwo zawodowe 30.01.2021
 5. przełoprzełom w aktywizacji doradztwo zawodowe 1UP- 05.02
 6. przełom w aktywizacji doradztwo zawodowe 1UP
 7. przełom w aktywizacji doradztwo zawodowe 1UP
 8. przełom w aktywizacji doradztwo zawodowe 1 UP -4.02.2021
 9. przełom w aktywizacji doradztwo zawodowe 04.02.2021 r.
 10. przełom w aktywizacji doradztwo zawodowe 5UP – 23-24.02.2021r.
 11. przełom w aktywizacji doradztwo zawodowe 7UP
 12. przełom w aktywizacji doradztwo zawodowe 1UP- 04.02

Psycholog: 

 1. przełom w aktywizacji psycholog – 04 luty 2020 r.
 2. przełom w aktywizacji psycholog 1UP- 04.02
 3. przełom w aktywizacji psycholog 1UP- 05.02
 4. przełom w aktywizacji psycholog 4UP – 25.02.2021r.
 5. przełom w aktywizacji psycholog 5UP- 25.02
 6. przełom w aktywizacji psycholog 7UP
 7. przełom w aktywizacji psycholog 11UP – 25-26.02.2021r.
 8. przełom w aktywizacji psycholog 18.01.2021r.
 9. przełom w aktywizacji psycholog harmonogram 1UP

TKS:

 1. przełom w aktywizacji doradztwo zawodowe 1UP- 04.02
 2. przełom w aktywizacji grupowe treningi kompetencji społecznych gr 1
 3. przełom w aktywizacji treningi kompetencji społecznych

Zadanie 2

JOBCOACHING:

 1. przełom w aktywizacji doradztwo zawodowe 5UP
 2. przełom w aktywizacji doradztwo zawodowe 7UP
 3. przełom w aktywizacji doradztwo zawodowe 21UP
 4. przełom w aktywizacji indywidualny jobcoaching 7UP

PORADNICTWO PRAWNE I OBYWATELSKIE:

 1. przełom w aktywizacji – indywidualne poradnictwo prawno obywatelsie 7UP
 2. przełom w aktywizacji doradztwo zawodowe 5UP 26-27.02.2021r.
 3. przełom w aktywizacji indywidualne poradnictwo prawne i obywatelskie 11UP – 26-28.02.2021r.

PSYCHOLOG:

 1. przełom w aktywizacji doradztwo zawodowe 7UP
 2. przełom w aktywizacji indywidualne poradnictwo psychologiczne 7UP
 3. przełom w aktywizacji indywidulane poradnictwo psychologiczne 10UP – luty
 4. przełom w aktywizacji poradnictwo psychologiczne 10UP

zadanie 3:

 1. Pracownik biurowy z elementami księgowości

2. Przedstawiciel Handlowy_obsługa klienta z elementami sprzedaży internetowej