Projekt „PROJEKT – ROZWÓJ – ZATRUDNIENIE” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 realizowany jest w ramach Osi priorytetowej 09 – IX Włączenie społeczne, Działania 01 – IX.1 Aktywna integracja osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, Poddziałania 01 – IX.1.1 Aktywizacja społeczno-zawodowa osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym.

Cel główny projektu to zwiększenie do 31.05.2020 zdolności do zatrudnienia i aktywnego udziału w życiu społeczno-zawodowym 60 (36K/24M) osób w wieku 18 lat i więcej zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, które w pierwszej kolejności wymagają aktywizacji społecznej, zamieszkujących w rozumieniu Kodeksu Cywilnego w województwie łódzkim,  pozostających bez zatrudnienia (wyłącznie biernych zawodowo – min. 80%UP, tj. 48 osób (29K/19M) lub bezrobotnych z III profilem pomocy), w tym min. 6 osób z niepełnosprawnościami (4K/2M).

Wartość całkowita projektu: 948 627,00 zł

Wkład własny: 47 431,35 zł

Kwota dofinansowania: 901 195,65 zł

Termin realizacji projektu: od 01.06.2018 r. do 31.05.2020 r.

Zapraszamy do udziału w projekcie osoby:

 • w wieku 18 lat i więcej,
 • zamieszkujące województwo łódzkie,
 • bierne zawodowo,
 • bezrobotne, zarejestrowane w ewidencji urzędów pracy, którym został określony III profil pomocy
 • zagrożone ubóstwem,
 • zagrożone wykluczeniem społecznym.

 

REKRUTACJA ZAKOŃCZONA

 

W ramach projektu oferujemy:

 • indywidualne spotkania z doradcą zawodowym,
 • grupowe treningi kompetencji społecznych,
 • innowacyjny jobcoaching,
 • indywidualne poradnictwo prawne i obywatelskie oraz psychologiczne,
 • szkolenia podnoszące kompetencje lub kwalifikacje zawodowe,
 • czteromiesięczne staże zawodowe,
 • stypendium szkoleniowe i stażowe,
 • indywidualne spotkania z pośrednikiem pracy,
 • badania lekarskie i ubezpieczenie NNW w ramach staży,
 • zwrot kosztów dojazdu na wszystkie formy wsparcia (dla 50% Uczestników Projektu),
 • zwrot kosztów opieki nad dzieckiem/osobą zależna w ramach szkoleń i staży (dla 10% Uczestników Projektu).

Planowane rezultaty Projektu:

 • 34% UP (z wyłączeniem osób z niepełnosprawnościami) dokona postępu w procesie aktywizacji społeczno-zatrudnieniowej lub podejmie dalszą aktywizację
 • 34% UP (będących osobami o znacznym stopniu niepełnosprawności, osobami z niepełnosprawnością intelektualną oraz osobami z niepełnosprawnościami sprzężonymi) po zakończeniu udziału w projekcie dokona postępu w procesie aktywizacji społeczno-zawodowej lub podejmie dalszą aktywizację
 • 22% UP (z wyłączeniem osób z niepełnosprawnościami) podejmie pracę (na min. 3 miesiące i min. ½ etatu przy stosunku pracy; na min. 3 miesiące i za wynagrodzeniem równym/wyższym 3-krotności min. Wynagrodzenia przy umowie cywilnoprawnej) lub założyli działalność gospodarczą
  w okresie 3 miesięcy od końca udziału w projekcie
 • 12% UP (będących osobami o znacznym stopniu niepełnosprawności, osobami z niepełnosprawnością intelektualną oraz osobami z niepełnosprawnościami sprzężonymi) podejmie pracę (na min. 3 miesiące
  i min. ½ etatu przy stosunku pracy; na min. 3 miesiące i za wynagrodzeniem równym/wyższym 3-krotności min. Wynagrodzenia przy umowie cywilnoprawnej) lub założyli działalność gospodarczą w okresie 3 miesięcy od końca udziału w projekcie
 • 24 UP (14K, 10M) po ukończeniu udziału w projekcie uzyska kwalifikacje
 • 18 UP (10K, 8M) po ukończeniu udziału w projekcie będzie poszukiwać pracy
 • 12 UP (7K, 5M) po ukończeniu udziału w projekcie podejmie pracę, w tym na własny rachunek
 • 60 UP (36K, 24M) rozpocznie udział w projekcie, tj. wzięcie udziału w pierwszym indywidualnym spotkaniu z doradcą zawodowym
 • 6 UP (4K, 2 M) będących osobami z niepełnosprawnościami rozpocznie udział w projekcie, tj. wzięcie udziału w pierwszym indywidualnym spotkaniu z doradcą zawodowym
 • 48 UP (29K, 19M) będących osobami biernymi zawodowo rozpocznie udział w projekcie, tj. wzięcie udziału w pierwszym indywidualnym spotkaniu z doradcą zawodowym 

 

KONTAKT:

Biuro Projektu: ul. Szeroka 7/11a lok. 17, 97-200 Tomaszów Mazowiecki

Kierownik Projektu – Izabela Mastalerz
Asystent Kierownika Projektu – Urszula Kupis
nr tel. 577 353 252
Adres e-mail: prz@stowarzyszenieprorew.pl


PLIKI DO POBRANIA:

Formularz zgłoszeniowy PRZ

Formularz zgłoszeniowy PRZ – dostosowany do potrzeb osób z niepełnosprawnością

Oświadczenie o kwalifikowaniu się do objęcia wsparciem pomocy społecznej PRZ

Oświadczenie o przynalezności do grupy docelowej PRZ

Oświadczenie o rezygnacji z udziału w projekcie PRZ

Oświadczenie POPŻ

Regulamin projektu PRZ

Oświadczenie o wielokrotnym wykluczeniu

Regulamin zwrotu kosztów dojazdu PRZ

Regulamin zwrotu kosztów opieki nad dzieckiem lub osobą zależną PRZ


HARMONOGRAMY WSPARCIA REALIZOWANEGO W RAMACH PROJEKTU

Harmonogramy zamieszczane będą na bieżąco w ciągu dalszej realizacji projektu:

I. Diagnoza potrzeb Uczestników Projektu wraz z opracowaniem Indywidualnej Ścieżki Reintegracji:
Harmonogram – Diagnoza potrzeb Uczestników Projektu wraz z opracowaniem Indywidualnej Ścieżki Reintegracji – GRUDZIEŃ 2018

Harmonogram – Diagnoza potrzeb Uczestników Projektu wraz z opracowaniem Indywidualnej Ścieżki Reintegracji – STYCZEŃ 2019

Harmonogram – Diagnoza potrzeb Uczestników Projektu wraz z opracowaniem Indywidualnej Ścieżki Reintegracji – LUTY 2019

Harmonogram – Diagnoza potrzeb Uczestników Projektu wraz z opracowaniem Indywidualnej Ścieżki Reintegracji – MARZEC 2019

Harmonogram – Diagnoza potrzeb Uczestników Projektu wraz z opracowaniem Indywidualnej Ścieżki Reintegracji – KWIECIEŃ 2019

Harmonogram – Diagnoza potrzeb Uczestników Projektu wraz z opracowaniem Indywidualnej Ścieżki Reintegracji – MAJ 2019

II. Grupowe Treningi Kompetencji Społecznych:
Harmonogram – Grupowe Treningi Kompetencji Społecznych – STYCZEŃ 2019

Harmonogram – Grupowe Treningi Kompetencji Społecznych – LUTY 2019

Harmonogram – Grupowe Treningi Kompetencji Społecznych – MARZEC 2019

Harmonogram – Grupowe Treningi Kompetencji Społecznych – KWIECIEŃ 2019

Harmonogram – Grupowe Treningi Kompetencji Społecznych – MAJ 2019

Harmonogram – Grupowe Treningi Kompetencji Społecznych – CZERWIEC 2019

III. Innowacyjny jobcoaching:
Harmonogram – Innowacyjny jobcoaching – STYCZEŃ 2019

Harmonogram – Innowacyjny jobcoaching – LUTY 2019

Harmonogram – Innowacyjny jobcoaching – MARZEC 2019

Harmonogram – Innowacyjny jobcoaching – KWIECIEŃ 2019

Harmonogram – Innowacyjny jobcoaching – MAJ 2019

Harmonogram – Innowacyjny jobcoaching – CZERWIEC 2019

Harmonogram – Innowacyjny jobcoaching – LIPIEC 2019

Harmonogram – Innowacyjny jobcoaching – SIERPIEŃ 2019

Harmonogram – Innowacyjny jobcoaching – WRZESIEŃ 2019

Harmonogram – Innowacyjny jobcoaching – PAŹDZIERNIK 2019

Harmonogram – Innowacyjny jobcoaching – LISTOPAD 2019

IV. Indywidualne poradnictwo prawne i obywatelskie:
Harmonogram – Indywidualne poradnictwo prawne i obywatelskie – MARZEC 2019

Harmonogram – Indywidualne poradnictwo prawne i obywatelskie – KWIECIEŃ 2019

Harmonogram – Indywidualne poradnictwo prawne i obywatelskie – MAJ 2019

Harmonogram – Indywidualne poradnictwo prawne i obywatelskie – CZERWIEC 2019

V. Indywidualne poradnictwo psychologiczne:
Harmonogram – Indywidualne poradnictwo psychologiczne – LUTY 2019

Harmonogram – Indywidualne poradnictwo psychologiczne – MARZEC 2019

Harmonogram – Indywidualne poradnictwo psychologiczne – MAJ 2019

Harmonogram – Indywidualne poradnictwo psychologiczne – CZERWIEC 2019

Harmonogram – Indywidualne poradnictwo psychologiczne – SIERPIEŃ 2019

VI. Szkolenia zawodowe
Harmonogram realizacji szkolenia – Szkolenie Pracownik administracyjno – biurowy z obsługą komputera MARZEC 2019

Harmonogram realizacji szkolenia – Szkolenie Pracownik administracyjno – biurowy z modułem obsługi komputera ECDL Base (Moduły B1, B2) KWIECIEŃ i MAJ 2019

Harmonogram realizacji szkolenia – Szkolenie Pracownik administracyjno – biurowy z obsługą komputera CZERWIEC i LIPIEC 2019

Harmonogram realizacji szkolenia – Szkolenie Pracownik administracyjno – biurowy z modułem obsługi komputera ECDL Base (Moduły B1, B2) LIPIEC I SIERPIEŃ 2019

Harmonogram realizacji szkolenia – Szkolenie Pracownik administracyjno-biurowy z modułem obsługi komputera ECDL Base (Moduły B1, B2) SIERPIEŃ i WRZESIEŃ – aktualizacja

Harmonogram realizacji szkolenia – Szkolenie Pracownik ochrony osób i mienia SIERPIEŃ i WRZESIEŃ 2019

VII. Indywidualne pośrednictwo pracy:
Harmonogram – Indywidualne pośrednictwo pracy – KWIECIEŃ 2019

Harmonogram – Indywidualne pośrednictwo pracy – MAJ 2019

Harmonogram – Indywidualne pośrednictwo pracy – CZERWIEC 2019

Harmonogram – Indywidualne pośrednictwo pracy – LIPIEC 2019

Harmonogram – Indywidualne pośrednictwo pracy – SIERPIEŃ 2019

Harmonogram – Indywidualne pośrednictwo pracy – WRZESIEŃ 2019 – aktualizacja

Harmonogram – Indywidualne pośrednictwo pracy – PAŹDZIERNIK 2019

Harmonogram – Indywidualne pośrednictwo pracy – LISTOPAD 2019

Harmonogram – Indywidualne pośrednictwo pracy – GRUDZIEŃ 2019

Harmonogram – Indywidualne pośrednictwo pracy – LUTY 2020

Harmonogramm – Indywidualne pośrednictwo pracy MARZEC 2020

Harmonogram – Indywidualne pośrednictwo pracy – MAJ 2020

LISTA MIEJSC STAŻOWYCH:
Lista miejsc stażowych PRZ