Projekt  Czas na rozwój – Czas na pracę !

Projekt realizowany przez Stowarzyszenie PROREW, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 8 Rynek pracy, Działania 8.2 Aktywizacja zawodowa. Typ projektu A Kompleksowe programy na rzecz aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy.

Celem projektu jest zwiększenie do 30.11.2019 zdolności do uzyskania i utrzymania zatrudnienia 70 osób (40 kobiet i 30 mężczyzn), w wieku 30lat i więcej, zamieszkujących wyłącznie na terenie woj. małopolskiego w powiatach: chrzanowskim, olkuskim, proszowickim, oświęcimskim, wadowickim, miechowskim i wielickim, pozostających bez zatrudnienia [56 bezrobotnych (32 kobiet/ 24 mężczyzn) i 14 biernych zawodowo (8 kobiet i 6 mężczyzn) ], będących w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy, tj.:
• 40 kobiet,
• min. 8 (5 kobiet i 3 mężczyzn) osób z niepełnosprawnościami,
• min. 14 (8 kobiet i 6 mężczyzn) osób powyżej 50 roku życia,
• min. 26 (15 kobiet i 11 mężczyzn)osób długotrwale bezrobotnych,
• min. 30 (17 kobiet i 13 mężczyzn) osób o niskich kwalifikacjach,
• min. 5 bezrobotnych mężczyzn w wieku 30-49 lat (nienależących do ww. grup).

Ponadto 8UP (6 kobiet i 2 mężczyzn) stanowić będą osoby opiekujące się os. zależnymi (w tym dziećmi), którym zapewnione zostanie wsparcie w postaci poradnictwa z zakresu organizacji opieki nad os. zależnymi.

Projekt „Czas na rozwój – Czas na pracę!” skierowany jest do:
• osób zamieszkujących zgodnie z Kodeksem Cywilnym woj. małopolskie (oświadczenie uczestnika projektu),
• w wieku powyżej 30 roku życia (oświadczenie uczestnika projektu),
• osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, korzystające ze świadczeń pomocy społecznej lub kwalifikujące się do objęcia wsparciem pomocy społecznej (spełniające min.1 przesłankę z art. 7 ustawy
o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004 r., – weryfikacja na podstawie stosownego oświadczenia / orzeczenie zaświadczenia np. z OPS, z PUP, w tym o przyznanym III profilu pomocy, orzeczenie o niepełnosprawności lub opinia o stanie zdrowia, zaświadczenie z PO PŻ),
• osób z niepełnosprawnością (weryfikacja na podstawie orzeczenia lub innego dokumentu potwierdzającego stan zdrowia)
• osoby bierne zawodowo (weryfikacja na podstawie oświadczenia) lub osoby bezrobotne niezarejestrowane (oświadczenia), osoby bezrobotne zarejestrowane w Urzędzie Pracy z nadanym III profilem pomocy (weryfikacja na podstawie zaświadczenia z Urzędu Pracy)

W ramach projektu uczestnicy mogą skorzystać z następujących form wsparcia:
• Identyfikacja potrzeb uczestników projektu wraz z opracowaniem Indywidualnego Planu Działania
• Pośrednictwo pracy,
• Indywidualne wsparcie motywacyjne oraz grupowe poradnictwo: zawodowe
i w zakresie organizacji opieki nad osobami zależnymi,
• Szkolenia podnoszące kompetencje oraz kwalifikacje zawodowe,
• Staże zawodowe – 4 lub 6 miesięczne (płatne).

Osobom uczestniczącym w projekcie zapewniamy:
• zwrot kosztów dojazdu,
• zwrot kosztów opieki nad dzieckiem/ osobą zależną
• profesjonalną kadrę trenerską oraz doświadczonych specjalistów (doradca klienta, doradca zawodowy, psycholog, pośrednik pracy),
• materiały szkoleniowe,
• możliwość uzyskania certyfikatu potwierdzającego nabycie kwalifikacji zawodowych,
• ciepły posiłek podczas spotkań grupowych oraz szkoleń zawodowych.

Okres realizacji Projektu: 01.06.2018 – 30.11.2019
Wartość Projektu: 1 035 757,10 zł
Dofinansowanie Projektu z UE: 983 969,24 zł
ZAPRASZAMY ZARÓWNO KOBIETY JAK I MĘŻCZYZN ORAZ OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNE!

Dokumenty rekrutacyjne do projektu:
regulamin projektu CRCP
regulamin zwrotów kosztów dojazdu
regulamin opieki nad dzieckiem, osobą zależną
formularz ologowany czarno-biały (1)
oświadczenie Uczestnika Projektu CRCP o powierzeniu danych RODO WUP
deklaracja uczestnictwa CRCP czarno-białe logo (1)
umowa uczestnictwa w projekcie czarno białe logo
regulamin staży CRCP

 

Biuro Projektu:
Pojałowice 58,
32 – 200 Miechów

W DNIU DZISIEJSZYM (22.11.2019 r.) BIURO PROJEKTU CZYNNE W GODZINACH 9:00 – 15:00. ZAPRASZAMY

tel. 577-999-321

 

Więcej informacji:
Kierownik projektu – Paulina Jędras,
mail: p.jedras@stowarzyszenieprorew.pl
Asystent Kierownika Projektu – Paulina Stępień,
p.stepien@stowarzyszenieprorew.pl

nr tel. 536-330-799
www.stowarzyszenieprorew.pl