PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ W RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO

Projekt realizowany jest ze środków Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Priorytet I Zatrudnienie integracja społeczna, Działanie 1.1 Wsparcie systemowe instytucji rynku pracy

Problem główny:
Niewystarczające instrumenty, które mogłyby zostać wykorzystane przy wspieraniu wychowanków MOW w ułatwieniu wchodzenia na rynek pracy oraz w powrocie do społeczeństwa i życia zgodnego z normami

Problemy szczegółowe:

  • bezradność i niedostateczne przygotowanie do realnego i odpowiedzialnego życia wych. MOW (zakładowe ramy instytucji totalnej)
  • ogromne zaległości edukacyjne związane z niezrealizowaniem obowiązku szkolnego przez wych.
  • nieefektywna edukacja w MOW
  • “stygmat” wychowanka ośrodka – osoby izolowanej od społeczeństwa ze względu na demoralizację
  • niedostępność praktyk zawodowych poza placówką (w przypadku młodzieży uczęszczającej do szkół ogólnodostępnych część uczniów aktywizuje się na rynku pracy po raz pierwszy podczas trwania praktyk zawodowych(raport ”Młodzież na świętokrzyskim rynku pracy s.20)-czego brak jest w Gimnazjach Specjalnych w MOW), dzięki którym w środowisku wychowawczym mogą poznać rzeczywisty wymiar uczciwej i profesjonalnej pracy.

Cel główny:

Opracowanie, przetestowanie oraz upowszechnienie i włączenie do polityki innowacyjnej modelu w okresie 34m-cy rozwiązań służących ułatwieniu wchodzenia na rynek pracy 102 wychowanków 4 MOWów w woj. świętokrzyskim w wyniku współpracy podmiotów działających w obszarze zatrudnienia, pomocy i integracji społecznej oraz przedsiębiorców

Więcej informacji znajdą Państwo na stronie internetowej projektu:

www.wwjz.pl