Mobilny Żarnowski Handlowiec

PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ W RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO

STOWARZYSZENIE PROREW oraz GMINA ŻARNÓW

informują, iż w ramach działania 6.3. Inicjatywy lokalne na rzecz podnoszenia poziomu aktywności zawodowej na obszarach wiejskich, PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI uzyskali dofinansowanie projektu: „MOBILNY ŻARNOWSKI HANDLOWIEC

Projekt skierowany jest do:

Mieszkańców Gminy Żarnów w tym w szczególności do: osób bezrobotnych, w tym osób długotrwale bezrobotnych, pracowników w szczególnie niekorzystnej sytuacji oraz osób nieaktywnych zawodowo w tym osób uczących się i kształcących.

Cel projektu:

Celem głównym projektu jest wsparcie przez okres 6 miesięcy lokalnych inicjatyw na rzecz podniesienia poziomu aktywności zawodowej przez 15 mieszkańców Gminy Żarnów.

Cele szczegółowe:

  • rozszerzenie przez 5 miesięcy oferty aktywizującej zawodowo dla 15 mieszkańców Gminy Żarnów
  • umożliwienie zdobycia przez 4 miesiące dodatkowych uprawnień i kwalifikacji przez 15 mieszkańców Gminy Żarnów, przyczyniających się do polepszenia warunków i standardów ich życia
  • nabycie przez 5 miesięcy przez 15 mieszkańców Gminy Żarnów wiedzy i umiejętności związanych z zawodem przedstawiciela handlowego
  • wyrównywanie przez 5 miesięcy dysproporcji pomiędzy miastem a wsią zwg. na dostępność mieszkańców Gminy Żarnów do kursów prawo jazdy oraz szkoleń na stanowisko przedstawiciel handlowy
  • nabycie przez 1 miesiąc przez 15 mieszkańców Gminy Żarnów umiejętności z zakresu technik aktywnego poszukiwania pracy i poruszania się na rynku zatrudnienia.
  • promocja przez 6 miesięcy wśród mieszkańców Gminy Żarnów inicjatyw na rzecz podniesienia poziomu aktywności zawodowej oraz zatrudnienia w zawodach pozarolniczych

Charakterystyka projektu:

Projekt daje możliwość uzyskania prawa jazdy kategorii B, skorzystania ze szkolenia „Przedstawiciel handlowy” – w trakcie którego przybliżone zostaną podstawowe zagadnienia związane ze sprzedażą, podstawowe obowiązki Przedstawiciela Handlowego oraz ukazany warsztat skutecznej sprzedaży. Ponadto uczestnictwa w warsztatach aktywnych form poszukiwania pracy – które obejmują zdobycie praktycznych umiejętności z zakresu technik aktywnego poszukiwania pracy i poruszania się na rynku zatrudnienia.

Aktualności:
W październiku 2010 rok została przeprowadzona promocja i rekrutacja do projektu.

W listopadzie 2010 roku rozpoczął się kurs prawa jazdy oraz szkolenie „Przedstawiciel handlowy”. Uczestnicy przeszli badania lekarskie, realizowane były zajęcia teoretyczne w ramach kursu prawo jazy.

W grudniu 2010 roku odbył się egzamin wewnętrzny potwierdzający wiedzę teoretyczna uczestników. Beneficjenci zostali poprzedzielani do poszczególnych instruktorów z którymi będą odbywać jazdy.

Projekt realizowany jest od 04.10.2010 do 31.03.2011

CZŁOWIEK – NAJLEPSZA INWESTYCJA

Realizator Projektu: Stowarzyszenie PROREW ul. Szymanowskiego 3/58 25-361 Kielce oraz Gmina Żarnów ul. Opoczyńska 5, 26-330 Żarnów. Informacji udziela: Biuro Projektu: ul. Opoczyńska 5, 26-300 Opoczno tel. 044 757 70 55 wew. 21.Koordynator Projektu: Marcin Agatowski, tel. 665 392 511, e-mail: marcinagatowski@op.pl

Projekt został zakończony i rozliczony. Cele i wskaźniki zostały osiągnięte!