młodzi na start plakat

Dokumenty:

Wniosek o zwrot kosztów dojazdu PDF

Oświadczenie o numerze konta bankowego_Młodzi na start 2

 

Harmonogramy:

Harmonogram spawacz maj 2019

Harmonogram szkolenia pracownik administracyjno biurowy z ECCC

Harmonogram _I część _Identyfik_ potrzeb os. mł. wraz z IPD

Harmonogram _II część _Identyfik_ potrzeb os. mł. wraz z IPD

Harmonogram szkolenia spawacz II edycja

Harmonogram _I część _Jobcoaching

Spawacz edycja I Harmonogram

Harmonogram Operator CNC

Kurs na kandydatów na księgowego I stopień

Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską
w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój

Projekt jest realizowany przez Stowarzyszenie PROREW,
w ramach Osi Priorytetowej I: Osoby młode na rynku pracy, Działania: 1.2 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy -projekty konkursowe, Poddziałania: 1.2.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Projekt realizowany w okresie 1.02.2018 r. – 30.04.2019 r.

Celem projektu jest zwiększenie do 30.04.2019 zdolności i możliwości zatrudnienia 60(34K/26M) osób młodych w wieku 18-29 lat bez pracy (6 bezrobotnych niezarejestrowanych w PUP/MUP [3K/3M], w tym min.3 długotrwale bezrobotnych[2K/1M], oraz 54 biernych zawodowo [31K/23M]), zamieszkujących w rozumieniu Kodeksu Cywilnego w województwie świętokrzyskim (WŚ), które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu (tzw. młodzież NEET), niezarejestrowanych w urzędach pracy, z wyłączeniem grupy określonej dla trybu konkursowego w Poddziałaniu 1.3.1, w tym min.: 4 osób niepełnosprawnych (ON)(2K/2M) i 36 osób o niskich kwalifikacjach (20K/16M), w toku zindywidualizowanego i kompleksowego wsparcia aktywizacyjnego, po zakończeniu którego min. 35% długotrwale bezrobotnych, min. 17% ON, min. 48% osób o niskich kwalifikacjach i min. 43% UP niekwalifikujących się dożadnej z ww.grup podejmie zatrudnienie.

——————————————————————————————————————————

Wartość projektu: 1 009 639,50 zł

Wartość dofinansowania z UE: 850 924,17 zł

Wartość dofinansowania z Budżetu Państwa: 108 233,35 zł

——————————————————————————————————————————

 Do kogo jest skierowany projekt?

 • masz 18-29 lat,
 • nie pracujesz,
 • nie kształcisz się (w systemie dziennym),
 • nie szkolisz się,
 • nie jesteś zarejestrowany w urzędzie pracy.
 • nie należysz do grup dla trybu konkursowego 1.3.1 POWER tzn.: * Młodzież z pieczy zastępczej opuszczająca pieczę (do roku po opuszczeniu instytucji pieczy) ze szczególnym uwzględnieniem wychowanków pieczy zastępczej powyżej 15 roku życia, którzy po zakończeniu pobytu w instytucjach pieczy zastępczej powrócili do rodzin naturalnych, wychowanków pieczy zastępczej powyżej 18 roku życia, którzy  założyli własne gospodarstwo domowe, wychowanków pieczy zastępczej powyżej 18 roku życia, którzy usamodzielniają się i mają trudności ze znalezieniem zatrudnienia po zakończeniu pobytu w instytucjach pieczy zastępczej * Matki opuszczające pieczę (do roku po opuszczeniu instytucji pieczy), *Absolwenci  młodzieżowych  ośrodków  wychowawczych  i  młodzieżowych  ośrodków socjoterapii (do roku po opuszczeniu) *Absolwenci  specjalnych  ośrodków  szkolno – wychowawczych i  specjalnych  ośrodków wychowawczych (do roku po opuszczeniu) * Osoby młode opuszczające zakłady karne lub areszty śledcze (do roku po opuszczeniu) * Matki przebywające w domach samotnej matki.

Jakie wsparcie uzyskasz w ramach projektu?

 • doradztwo zawodowe wraz z IPD,
 • doradztwo zawodowe w formie job coachingu,
 • pośrednictwo pracy,
 • szkolenie branżowe (KURS DLA KANDYDATÓW NA KSIĘGOWEGO – I STOPIEŃ, SPAWACZ METODĄ MAG 135 lub inne szkolenie w ramach otwartej puli ),
 • stypendium szkoleniowe,
 • certyfikat ukończenia szkolenia,
 • zwrot kosztów dojazdu,
 • 4- miesięczny płatny staż zawodowy.

Twoje szanse rosną dodatkowo jeśli:

 • masz poniżej 25 lat i nie pracujesz nieprzerwanie od 6 m-cy,
 • masz 25 lat i więcej i nie pracujesz od 12 m-cy,
 • jesteś osobą niepełnosprawną,
 • nie masz wykształcenia policealnego i wyższego .

ZAPRASZAMY ZARÓWNO KOBIETY JAK I MĘŻCZYZN ORAZ OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNE!

 

DOKUMENTY:

Formularz rekrutacyjny_MnS 2.

Deklaracja uczestnictwa_MnS 2

OŚWIADCZENIE UP

Oświadczenie o przynalezności do grupy docelowej

 

Dla firm zainteresowanych przyjęciem stażystów:

 • W ramach projektu przewidziano średnio miesięcznie 250 zł na koszty związane z odbywaniem stażu (wyposażenie stanowiska pracy, koszty eksploatacji, szkolenia BHP stażysty itp.).
 • W przypadku przyjęcia minimum 2 stażystów opiekunowi stażu przysługuje dodatek do wynagrodzenia w kwocie 500 zł miesięcznie.

 

Kontakt:

Kamil Wiśniewski (kierownik projektu), tel. 577353252, e-mail: kwisniewski@tlen.pl

 

Media społecznościowe:

https://www.facebook.com/Projekt-M%C5%82odzi-na-start-2-1577380232379396/?modal=admin_todo_tour

Biuro projektu otwarte pn-pt w godz. 9.00-15.00:
ul. Kasztanowa 12/15, 25-555 Kielce (na domofonie proszę wybrać 15)

Na ten adres proszę również kierować korespondencję.

Nowy blok brązowo-biały (drugi w kolejności od ul. Marszałkowskiej na wprost wejścia do kościoła) na pierwszym piętrze po prawej stronie od wyjścia z windy, na końcu korytarza.

Poniżej mapa z lokalizacją.


„Projekt Młodzi na start! 2 jest realizowany na podstawie umowy z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Kielcach, pełniącym rolę Instytucji Pośredniczącej w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014 – 2020”