#INFORMACJA, 27.10.2016 r.: Już 1 listopada rozpoczynamy realizację projektu “TWOJA SZANSA. Wsparcie aktywności zawodowej pozostających bez zatrudnienia osób po 29 r.ż. z obszarów wiejskich w powiatach opoczyńskim, radomszczańskim i tomaszowskim”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. Projekt realizowany w partnerstwie z Gminą Żarnów w ramach Osi priorytetowej:  8. Zatrudnienie, Działania: 8.2 Wsparcie aktywności zawodowej osób po 29. roku życia, Poddziałania: 8.2.1 Wsparcie aktywności zawodowej osób po 29. roku życia.

Celem projektu jest wzrost aktywności zawodowej i zdolności do zatrudnienia min. 108 osób spośród 120 osób (w tym 66 kobiet i 54 mężczyzn) pochodzących z obszarów wiejskich, zamieszkujących w powiatach: opoczyńskim, radomszczańskim i tomaszowskim, po 29 roku życia pozostających bez pracy (72 bezrobotnych – 37 kobiet / 35 mężczyzn i 48 biernych zawodowo – 29 kobiet/19 mężczyzn), znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy, tj. 22 os. po 50 roku życia (8 kobiet/14 mężczyzn), 35 os. długotrwale bezrobotnych (18 kobiet/17 mężczyzn), 12 osób z niepełnosprawnościami (6 kobiet/6 mężczyzn), 32 os. o niskich kwalifikacjach (15 kobiet/17 mężczyzn) i 66 kobiet (w tym 19 kobiet spoza ww. podgrup).

Projekt realizowany od 01.11.2016 r. do 31.05.2018 r.