Projekt ”Czas na rozwój – Czas na pracę ! Edycja 2.”

Projekt realizowany przez Stowarzyszenie PROREW (Lider) i Fundację Możesz Więcej ( Partner) 
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020,
Oś priorytetowa 8 Rynek pracy, Działanie 8.2 Aktywizacja zawodowa. Typ projektu A Kompleksowe programy na rzecz aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy.

Celem projektu jest zwiększenie do 31.12.2021r.  zdolności do uzyskania i utrzymania zatrudnienia 135 osób (75K i 60M) w wieku 30 lat i więcej, uczących się/zamieszkujących w rozumieniu KC w woj. małopolskim na terenie powiatów: brzeskiego, chrzanowskiego, dąbrowskiego, gorlickiego,

limanowskiego, nowosądeckiego, nowotarskiego, olkuskiego, oświęcimskiego, proszowickiego, suskiego, tarnowskiego, m. Tarnów, tatrzańskiego, wadowickiego, wielickiego, w których wysokość stopy bezrobocia przekracza średnią dla województwa, z których min.27 osób  (15K / 12M) będą stanowili mieszkańcy miast średnich z terenu ww. POWIATÓW,  wyłącznie pozostających bez

zatrudnienia – 80 osób (45K/35M) biernych zawodowo i 55 osób (30K/25M) bezrobotnych, należących do co najmniej jednej z grup w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy:

 • 75 kobiet
 • min.14 osób (8K/6M) z niepełnosprawnościami
 • min.27 osób (15K/12M) powyżej 50 roku życia
 • min.25 osób (14K/11M) długotrwale bezrobotnych
 • min.60 osób (34K/26M) o niskich kwalifikacjach

oraz min.5 bezrobotnych mężczyzn w wieku 30-49 lat nienależących do ww. grup (lecz nie więcej niż 20% ogółu BB)

 

Główne zadania realizowane w ramach projektu:

 • identyfikacja potrzeb UP wraz z utworzeniem i późniejszą weryfikacją IPD dla 135 UP
 • pośrednictwo pracy dostępne na każdym etapie projektu dla 135 UP
 • indywidualne wsparcie motywacyjne dla 70 UP
 • indywidualne poradnictwo zawodowe dla 102 UP
 • szkolenia dla 108 UP
 • staże dla 82 UP

 

Efektem realizacji projektu będzie osiągnięcie wskaźnika rezultatu bezpośredniego:

 • uzyskanie kwalifikacji przez min.40% UP
 • podjęcie pracy (w tym na własny rachunek) przez min. 30% UP

A także osiągnięcie wskaźnika  efektywności zatrudnieniowej dla:

 • osób w wieku 50 lat, ON ,długotrwale bezrobotnych, osób o niskich kwalifikacjach i kobiet –min.45%
 • bezrobotnych Mężczyzn nienależących do w/w grup – min. 60%.

 

Osobom uczestniczącym w projekcie zapewniamy:

 • zwrot kosztów dojazdu
 • zwrot kosztów opieki nad dzieckiem/ osobą zależną
 • profesjonalną kadrę trenerską oraz doświadczonych specjalistów (doradca zawodowy, psycholog,
  pośrednik pracy),
 • materiały szkoleniowe,
 • możliwość uzyskania certyfikatu potwierdzającego nabycie kwalifikacji zawodowych,

Okres realizacji Projektu: 01.09.2020 r. – 31.12.2021 r.

 Wartość Projektu: 2 003202,86 zł. Dofinansowanie Projektu z UE: 1 702 722,43 zł.

 ZAPRASZAMY ZARÓWNO KOBIETY JAK I MĘŻCZYZN ORAZ OSOBY Ż NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAMI !

Termin naboru:   od X 2020 r. do IV 2021r.

Kontakt:

Biuro projektu: 33-300 Nowy Sącz, ul. Żeglarska 5, tel. 533 317 688,

mail: prorew.biurons@gmail.com

 

UDZIAŁ W PROJEKCIE JEST CAŁKOWICIE BEZPŁATNY! 

Dokumenty rekrutacyjne  będą do pobrania niebawem na stronie internetowej i w Biurze Projektu.