Aktywizacja w stronę zatrudnienia

ciag-znakow-rpo-kolor

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020
realizowany przez Stowarzyszenie PROREW

Oś priorytetowa: 9. Włączenie społeczne
Działanie: 9.1 Aktywna integracja osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym

Poddziałanie: 9.1.1 Aktywizacja społeczno-zawodowa osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym

Okres realizacji projektu: 01.04.2017-31.07.2018

Projekt „AKTYWIZACJA W STRONĘ ZATRUDNIENIA” skierowany jest do 120 osób (70 kobiet i  50 mężczyzn) w wieku od. 18. r. ż., zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, które w pierwszej kolejności wymagają aktywizacji społecznej,  doświadczających wielokrotnego wykluczenia społecznego  w tym osób niepełnosprawnych (min.12).

 Celem projektu jest zwiększenie do 31.07.2018 r. zdolności do zatrudnienia i aktywnego udziału w życiu społeczno-zawodowym 120 osób (70 kobiet i  50 mężczyzn) w tym osób niepełnosprawnych (minimum 7 kobiet i 5 mężczyzn) zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym w tym w szczególności osób doświadczających wielokrotnego wykluczenia społecznego, korzystających z Programu Operacyjnego Pomocy Żywnościowej, osób niepełnosprawnych o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, os. z niepełnosprawnościami sprzężonymi, os.  z niepełnosprawnością intelektualną lub os. z zaburzeniami psychicznymi zamieszkujących w woj. łódzkim poprzez kompleksowe wsparcie zgodnie ze zdiagnozowanym problemem braku pracy wśród osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym.

 Zapraszamy wszystkich spełniających kryteria rekrutacyjne:

 1. wiek od 18 r. ż. (oświadczenie)
 2. status os. zagrożonej ubóstwem lub wykluczeniem społecznym w tym:
 • korzystające ze świadczeń pomocy społecznej lub kwalifikujące się do objęcia

wsparciem pomocy społecznej (spełniające min.1 przesłankę z art. 7 ustawy o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004 r.) (zaświadczenie z OPS/oświadczenie)

 • osoby z niepełnosprawnością (orzeczenie/ inny dokument poświadczający stan zdrowia)
 • korzystające z PO PŻ (zaświadczenie)
 • bezrobotne zakwalifikowane do III profilu pomocy (zaświadczenie z PUP)
 1. Zamieszkanie na terenie województwa łódzkiego

W ramach projektu realizowane będą m.in. zadania z zakresu:

– identyfikacji potrzeb Uczestników Projektu wraz z przygotowaniem Indywidualnej Ścieżki Reintegracji podczas indywidualnych spotkań z doradcą zawodowym,
– indywidualnych spotkań z psychologiem (mentoring),
– treningów kompetencji społecznych
– indywidualnego poradnictwa prawnego i obywatelskiego
– wysokiej jakości szkoleń zawodowych (wybieranych zgodnie ze ścieżką określoną w IŚR) umożliwiające nabycie kompetencji i kwalifikacji zawodowych
– staż służące zdobyciu doświadczenia zawodowego
– indywidualnego pośrednictwa pracy

Osobom uczestniczącym w projekcie zapewniamy:

 • zwrot kosztów dojazdu
 • zwrot kosztów opieki nad dzieckiem (dla 12 UP)
 • profesjonalną kadrę trenerską oraz doświadczonych specjalistów (doradca zawodowy, psycholog, prawnik, pośrednik pracy)
 • materiały szkoleniowe
 • możliwość uzyskania certyfikatu potwierdzającego nabycie kwalifikacji zawodowych
 • ciepły posiłek podczas szkoleń zawodowych

Główne rezultaty zaplanowane do osiągnięcia, dzięki realizacji projektu:

 • wskaźnik efektywności społeczno- zatrudnieniowej dla osób zagrożonych ubóstwem lub osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym (%) -56 %
 • wskaźnik efektywności społeczno – zatrudnieniowej dla osób o znacznym stopniu niepełnosprawności, osób z niepełnosprawnością intelektualną oraz osób z niepełnosprawnościami sprzężonymi (%) – 46 %
 • wskaźnik efektywności zatrudnieniowej dla osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym (%) – 22%
 • wskaźnik efektywności zatrudnieniowej dla osób  o znacznym stopniu niepełnosprawności, osób z niepełnosprawnością intelektualną oraz osób z niepełnosprawnościami sprzężonymi (%) – 12 %

Regulamin rekrutacji i udziału z formularzem zgłoszeniowym dostępne w biurze projektu ul. Opoczyńska 5, 26-330 Żarnów

 ZAPRASZAMY ZARÓWNO KOBIETY JAK I MĘŻCZYZN ORAZ OSOBY Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ!

Więcej informacji:
Kierownik projektu – Karolina Smolik

 

tel.  577-999-418