Absolwent na rynku pracy

PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ W RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO

projekt realizowany przez Stowarzyszenie PROREW

w ramach Działania 9.2

„Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego” .

Okres realizacji projektu: 01.08.2012 – 30.09.2014

Projekt skierowany jest do 80 uczniów ( w tym minimum 16 kobiet) uczących się w Zespole Szkół nr 3 w Chmielniku.

Celem projektu jest: Dostosowanie umiejętności zawodowych 80 uczniów(w tym min.16K)z Technikum nr 3 i ZSZ w Chmielniku do wymogów rynku pracy do końca września 2014r. Cele szczegółowe:

 • Podniesienie kompetencji kluczowych 80 uczniów poprzez dodatkowe zajęcia z j. obcego, przedsiębiorczości, ICT i kompetencji społecznych
 • Podniesienie umiejętności zawodowych i zdobycie kwalifikacji specjalistycznych przez 80 uczniów
 • Podniesienie umiejętności zawodowych 40 uczniów poprzez udział w wakacyjnych praktykach zawodowych
 • Zwiększenie świadomości rozwoju kariery zawodowej u80 uczniów poprzez doradztwo edukacyjno-zawodowe i indywidualne konsultacje mające na celu opracowanie indywidualnych planów kariery zawodowej
 • W roku szkolnym 2012/2013 planowane jest wzięcie udziału w projekcie przez 35 uczniów.
 • W roku szkolnym 2013/2014 planowane jest wzięcie udziału w projekcie przez 45 uczniów.

Planowane zadania:

 • Dodatkowe zajęcia specjalistyczne: kurs prawo jazdy oraz kurs barmana/baristy ( w okresie styczeń – marzec 2013 i styczeń – marzec 2014 roku)
 • Rozwój kompetencji kluczowych: dodatkowe zajęcia grupowe i indywidualne z języka angielskiego lub dodatkowe zajęcia grupowe i indywidualne z języka niemieckiego; dodatkowe zajęcia grupowe i indywidualne z przedsiębiorczości praktycznej; dla chłopców dodatkowe zajęcia z kompetencji społecznych ( realizowane na pięciodniowym wyjeździe podczas ferii zimowych) a dla kobiet dodatkowe zajęcia z ICT (realizowane na pięciodniowym wyjeździe podczas ferii zimowych)
 • Doradztwo edukacyjno – zawodowe: dodatkowe zajęcia grupowe i indywidualne z planowania indywidualnej ścieżki edukacyjno – zawodowej
 • Staże zawodowe – w okresie wakacyjnym zostaną zorganizowane siedemdziesięciogodzinne płatne staże.
 • Każdy uczestnik otrzyma od realizatora projektu plecak, książki do nauki języków obcych oraz Osobiste portfolio kariery.
 • Rekrutacja do projektu prowadzona jest we wrześniu 2012 oraz we wrześniu 2013 roku.

 

AKTUALNOŚCI:  

Zakończenie Projektu

Szanowni Państwo ! Pragniemy powiadomić, iż zakończyła się właśnie realizacja Projektu „Absolwent na rynku pracy” realizowanego przez  Stowarzyszenie PROREW, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.  Projekt realizowany był w okresie  od 01.08.2012 r. – 30.09.2014 r. ,w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Działanie 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego. W projekcie wzięło udział 80 uczniów z Zespołu Szkół Nr 3 w Chmielniku. Celem głównym Projektu  było dostosowanie umiejętności zawodowych tych uczniów do wymogów rynku pracy. Cel ten został osiągnięty poprzez dodatkowe zajęcia specjalistyczne, podniesienie kompetencji kluczowych kluczowych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia z informatyki, języka obcego (do wyboru język angielski oraz język niemiecki), przedsiębiorczości praktycznej oraz zajęć z kompetencji społecznych, które nauczyły uczestników m.in. nawiązywania kontaktów interpersonalnych, a co za tym idzie lepszego funkcjonowania w życiu społecznym i zawodowym. Uczniowie biorący udział w projekcie, mieli mozliwości również uczestniczenia w zajęciach indywidualnych i grupowych z doradztwa edukacyjno-zawodowego. Mogli na nich m.in. zaplanować swoją własną scieżkę kariery. Ponadto odbyły się również staże zawodowe dzieki, którym uczestnicy podnieśli swoje umiejętności zawodowe.

Udało nam się osiągnąć 100% wskaźniki realizacji wszystkich zadań.

Podsumowanie Staży zawodowych

W ramach Projektu zostało zorganizowanych 22 staży zawodowych dla uczniów ZS nr 3 w Chmielniku, a zarazem uczestników projektu. Odbyły  się one w 6 pozyskanych przez Specjalistę ds. staży firmach:

 • Gospodarstwo  Agroturystyczne  Air Gawlik Rafał Gawlik
 • Zakład Usług Budowlanych Kralka Janusz
 • Biuro Rachunkowe „Błachnio”
 • Cegielnia Zbigniew Długosz
 • „Kowalik-Bud” Mariusz Kowalik
 • Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe „Amir”.

Uczniowie sumiennie wykonywali swoje obowiązki, prowadzili dzienniczki staży, a na zakończenie otrzymali zaświadczenia od pracodawców o odbyciu stażu.

Rekrutacja na staże zawodowe dla uczniów

Szanowni Państwo w dniach 02 – 10 czerwca 2014r. w ramach projektu pn.: „Absolwent na rynku pracy”, przeprowadzona została rekrutacja przedsiębiorców, chcących wziąć udział realizacji staży zawodowych w przedmiotowym przedsięwzięciu. W wyniku przeprowadzonych działań wyłoniono 6 firm w których uczniowie Zespołu Szkół Nr 3 w Chmielniku biorący udział w projekcie odbędą staże zawodowe.

Zakończenie kursu barman / barista

Szanowni Państwo w dniu 15.02.2014r. w ramach projektu pn.: „Absolwent na rynku pracy”, zakończono szkolenie barman / barista. W kursie uczestniczyło 12 uczniów, którzy otrzymali certyfikaty potwierdzające zdobyte kwalifikacje po pozytywnym zaliczeniu testu sprawdzającego zdobyte przez młodzież umiejętności oraz wiadomości.

II Wyjazd edukacyjny

Szanowni Państwo w dniach 01 – 06.02.2014r. w ramach projektu pn.: „Absolwent na rynku pracy”, zorganizowany został wyjazd edukacyjny dla uczestników projektu do Zakopanego, w trakcie którego przeprowadzono zajęcia grupowe z ICT (technologie informacyjno – komunikacyjne) oraz z kompetencji społecznych. Zajęcia z ICT zostały przeprowadzone tylko dla kobiet natomiast z kompetencji społecznych tylko dla mężczyzn. Podział ten został dokonany ze względu na wyniki analizy sytuacji kobiet i mężczyzn w obszarze realizacji projektu tzn. dziewczynki miały problem z obsługą urządzeń informatycznych natomiast chłopcy z kontaketm bezpośrednim z klientem.

Uczestnicy wyjazdu edukacyjnego

wyjazd_grupa

Zajęcia z kompetencji społecznych

wyjazd_komp

Zajęcia z ICT

wyjazd_ict

Drugi cykl zajęć z rozwoju kompetencji

Szanowni Państwo w ramach projektu pn.: „Absolwent na rynku pracy” rozpoczął się drugi cykl zajęć indywidualnych oraz grupowych podnoszących kluczowe kompetencje uczniów z zakresu języka niemieckiego, angielskiego oraz przedsiębiorczości.

Zajęcia z j. niemieckiego

niemiecki2_2

niemiecki2

Zajęcia z przedsiębiorczości praktycznej

przed1

przeds2

Staże zawodowe

Szanowni Państwo w ramach projektu pn.: „Absolwent na rynku pracy” zostało zorganizowanych 18 staży zawodowych w Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego przy ZS nr 3 w Chmielniku oraz w Gospodarstwie Agroturystycznym AiR. Zgodnie z trójstronną umową o organizacji stażu, uczniowie prowadzili dzienniczki stażowe w trakcie jej trwania, a na zakończenie otrzymali od pracodawców Zaświadczenia o odbyciu stażu.

Zakończenie kursu Prawo Jazdy kat. „B”

Szanowni Państwo w ramach projektu pn.: „Absolwent na rynku pracy” zakończono pierwszy kurs prawa jazdy kat. B. Podsumowując kurs ukończyło 25 uczniów z czego 15 osób uzyskało dokumenty prawa jazdy.

SONY DSC

Pierwsi kierowcy

Szanowni Państwo w ramach projektu pn.: „Absolwent na rynku pracy” prowadzone są zajęcia teoretyczne oraz praktyczne dla czterech grup w ramach szkolenia na kierowcę prawa jazdy kat. „B” Aktualnie 11 uczniów ukończyło kurs prawa jazdy kat. B – Trójka z pośród nich zdało egzamin państwowy i otrzymało prawo jazdy.

Zajęcia teoretyczne

SONY DSC

Zajęcia z pierwszej pomocy przedmedycznej

SONY DSC

Wyjazd edukacyjny

Szanowni Państwo w dniach 14 – 18.01.2013r. w ramach projektu pn.: „Absolwent na rynku pracy”, zorganizowano wyjazd edukacyjny do Zakopanego, w trakcie którego przeprowadzono zajęcia grupowe z ICT (technologie informacyjno – komunikacyjne) oraz z kompetencji społecznych. Zajęcia z ICT zostały przeprowadzone tylko dla kobiet natomiast z kompetencji społecznych tylko dla mężczyzn. Podział ten został dokonany ze względu na wyniki analizy sytuacji kobiet i mężczyzn w obszarze realizacji projektu tzn. dziewczynki miały problem z obsługą urządzeń informatycznych natomiast chłopcy z kontaketm bezpośrednim z klientem.

Barman – Barista

Szanowni Państwo w dniu 21.01.2013r. w ramach projektu pn.: „Absolwent na rynku pracy” rozpoczął się kurs barman / barista. Uczestnicy kursu zdobędą podstawowe umijętności niezbędne do pracy barmana i baristy.

Zajęcia teoretyczne w ramach kursu barman/barista

SONY DSC

SONY DSC

Doradztwo Edukacyjno – Zawodowe

Szanowni Państwo w ramach projektu pn.: „Absolwent na rynku pracy”, relalizowane są indywidualne oraz grupowe konsultacje z doradztwa edukacyjno – zawodowego. Uczestnicy projektu otrzymali materiały dydaktyczne w postaci „Portfolio kariery”, które ma na celu dokumentować pracę każdego ucznia podczas procesu samopoznania, poznawania mechanizmów rynku pracy, świata zawodów i wreszcie podejmowania decyzji edukacyjno – zawodowych.

Doradztwo edukacyjno – zawodowe zajęcia grupowe

doradztwo

pionowe_dora

Zajęcia czas zacząć

Szanowni Państwo w ramach projektu pn.: „Absolwent na rynku pracy” trwają właśnie zajęcia indywidualne oraz grupowe podnoszące kluczowe kompetencje uczniów z zakresu języka niemieckiego, angielskiego oraz przedsiębiorczości. Na początkowych zajęciach z wszystkich przedmiotów zostały przeprowadzone testy mające na celu dostosowanie tematyki zajęć do poziomu uczniów. Ponadto indywidualne zajęcia mają na celu przede wszystkim wyrównać zaległości uczniów tak aby na zajęciach grupowych prezentowali zbliżony poziom.

Zajęcia z j. angielskiego

angielski

Zajęcia z j. niemieckiego

niemiecki1_1

niemiecki1

Rekrutacja

W ramach projektu pn. „Absolwent na rynku pracy” została przeprowadzona rekrutacja mająca na celu wyłonić uczniów najbardziej potrzebujących wsparcia. Rekrutacja została przeprowadzona w oparciu o kryteria:

 • motywacyjne (deklaracja udziału w projekcie)

 • średniej ocen w ostatnim semestrze (do 3,0 – 5 pkt, do 3,5 – 4 pkt, do 4,0 – 3 pkt, do 4,5 – 2 pkt, do 5,0 – 1 pkt)

 • wyniki testów z kompetencji kluczowych (do 40% – 5 pkt, do 55% – 4 pkt, do 70% – 3 pkt, do 85% – 2 pkt, powyżej – 85% – 1 pkt.)

 • wyniki testów z wiedzy i umiejętności zawodowych ( do 40% – 5 pkt, do 55% – 4 pkt, do 70% – 3 pkt, do 85% – 2 pkt, powyżej – 85% – 1 pkt.)

Do udziału w projekcie zakwalifikowanych zostało 80 uczniów (w tym 16 kobiet) z najwyższym wynikiem punktowym z rektutacji. Ponadto została utworzona lista rezerwowa. W ramach promocji uczetnicy projektu otrzymali plecaki z logo Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

plecak

O projekcie

Projekt realizowany jest przez Stowarzyszenie PROREW w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego.

Projekt jest skierowany do: 80 uczniów Technikum nr 2 oraz Zasadniczej Szkoły Zawodowej wchodzących w skład Zespołu Szkół Nr 3 w Chmielniku. Celem głównym projektu dostosowanie umiejętności uczniów biorących udział w projekcie do wymogów rynku pracy. Cel ten zostanie osiągnięty poprzez m.in. dodatkowe zajęcia specjalistyczne w których uczniowie zdobędą dodatkowe umiejętności nie oferowane przez szkołę (kurs prawa jazdy kat. B, szkolenie barman/barista); podniesienie kompetencji kluczowych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia z informatyki, języka obcego (do wyboru język angielski oraz język niemiecki), przedsiębiorczości praktycznej oraz zajęć z kompetencji społecznych, które mają za zadanie nauczyć uczniów m.in. nawiązywania kontaktów interpersonalnych a co za tym idzie lepszego funkcjonowania w życiu społecznym i zaodowym. Ponadto uczniowie biorący udział w projekcie będą mieli możliwość korzystania z doradztwa edukacyjno – zawodowego dzięki czemu poznają swoje predyspozycje i zainteresowania zawodowe, reguły dotyczące autoprezentacji oraz rozmów kwlifikacyjnych, a także nauczą się przygotowywać dokumenty aplikacyjne oraz planować swoją ścieżkę kariery.

Uzupełnieniem powyższych działań będą staże zawodowe dzięki którym uczniowie otrzymają możliwość wzmocnienia praktycznych elementów nauczania i do podniesienia kwalifikacji zadowowych.

Zespół Szkół nr 3 w Chmielniku

zs32011

Umowa o dofinansowanie podpisana

Miło nam Państwa poinformować, że została podpisana umowa o dofinansowanie nr UDA-POKL.09.02.00-26-037/12-01 ze Świętokrzyskim Biurem Rozwoju Regionalnego w ramach której Stowarzyszenie PROREW będzie realizotorem projektu pn. „Absolwent na rynku pracy” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Działanie 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego.